JungYulKim.com

Sehlogo sa motheo se hlamilwe bjalo ka weposaete ya letlakala le tee yeo e se nago diswantšho le yeo e se nago dikgokagano tša ka ntle. Se se dirilwe go kgontšha weposaete ka moka go romelwa ka imeile. Bogolo bja faele ke bjo bonnyane, ka ge bo na le sengwalwa sa html fela.


Bala Pale
Join The Snowball
Lwantšha Bomenetša

Ka fase kudu ga kanegelo, o tla hwetša mokgwa wo o šomišitšwego go fetolela kanegelo ka moka, mola o boloka dikgokagano tša HTML bj.bj.Ke mofetoledi wa HTML: Ka maitshwaro a DCKIM.com


SOFTWARE YA DCKIM


Mona ke tše dingwe tše nnyane kudu eupša, disoftware tše di nago le mohola kudu ka mokgwa wa html tšeo di hwetšagalago mahala, ka maitshwaro a mabotse a DCKIM.com

Tše di ithekgile ka sephephediši sa mogala wa gago go dira mošomo ka moka wa go fetolela.


otlaTheCrawl

SE SE FELA KA gare!!!

Webosaete ye e tsentšwe ka katlego ka gare ga BLOG yeo e sa šomišwego ya motho yo a tumilego ka lebaka la tšhupetšo ya ka ntle ya thwii yeo e sa phemegego ka molao. Itebelele ka bowena. Ke be ke se na bonnete bja gore se se a kgonega, gomme ka ba ka nagana, mohlomongwe ditekanyo tša seswantšho seo se šišintšwego di be di tla hlola taba... Go bonagala go se bjalo. Ke nagana gore ke seo se diregago ge o lahlegelwa ke taolo ya domain ya gago. Ka tsela ye e makatšago, se ke selo se se nepagetšego kudu seo a ntirilego sona. Go sebapadi, toolset ya bona ke go itšweletša. Go mmetli ke dinoto le dikurufu fela, mohlomongwe chisel, mohlomongwe sefofane sa bogolo bja potleng, senotlelo sa go fapafapana, sete yeo e agilwego le go kgoboketšwa go theoša le mengwaga. Qisas e ile ya re. Thoriso a go be go Allah(SWT), yena a nnoši, Ramaatlaohle(SWT) yo a ntiretšego se.

TP-Speedline e bonwe

ka blog ya go se dirišwe ya Justin Theroux , yo, ge e ba o be o sa tsebe, e lego mohuta o itšego wa motho yo a tumilego wa hollywood, sebapadi seo se thopilego sefoka. E hlahlobe go http://justintheroux.blogspot.com/
2011/03/jung-yul-kim-photo-pic.html
, moo go bego go na le letlakala ka moka ka Jung-Yul Kim mo e ka bago ka 2011. Thabela.


Poledišano ya Metlae Go diragatša gape Ditiragalo tša la 1 Hlakola 2023.

Poledišano ye ke ya go fopholetšwa ka botlalo gomme ga e emele ka fao se se diregilego ka gona e le ka kgonthe. Ge nkabe go na le sengwalwa go ya go polelo yeo e bego e ka bala poledišano ya dikarolo tše pedi.


JungYulKim.com Prime Survey: Na Nomoro ya Gago Prime gomme ga se wa ka wa e tseba?

Nyakišišo ye e ikemišeditše go bontšha gore batho ba šomiša dinomoro tša mathomo letšatši le letšatši, mola ba ka no se tsebe ka botlalo gomme e ka no ba gore gape ga ba tsebe ka ga go se kgone ga rena mo go hlatsetšwego go kwešiša dinomoro tše bjalo. Go hlatsetšwe ka botlalo gore dinomoro tša mathomo di ka se kwešišwe ke Motho. Ka fao na dipalo tše di swanetše go arolwa ka magoro bjalo ka ‘tše di sa bonwego tša bodumedi’?


Jung-Yul Kim Superfan Zone (e nago le Mascot: TP-Mothaladi wa Lebelo)

Se sengwe le se sengwe seo morati yo mogolo wa Jung-Yul Kim a ka se nyakago!


Dikgokagano tša ka Ntle

Ela hloko: Dikgokagano tše di tlogela weposaete ye gomme di ya mafelong a mangwe inthaneteng ao go nago le kgonagalo ye kgolo ya gore a na le diswantšho.


Tshedimošo ya Ikgokaganye


Jung Yul Kim, ke ile ka


Ela hloko: Sehlogo se segolo se hlamilwe ka Phihlelelo le badiriši ba Screen-reader ka kgopolong. E na le tshepedišo ya go sepela ka dibara yeo e šomago gabotse.

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate