JungYulKim.com Poledišano ya Metlae

Boela morago go Menu ya Sebaka

Mascot e mpsha ya JungYulKim.com e Utollotšwe ka Mo tlase! (phetela fase) .

Poledišano ya Metlae ya 'Letsogo le Letona'

Letšatšikgwedi ke Pherekgong Masometharo Pele mo Ngwageng wa Dikete tše Pedi le Masomepeditharo, Banyakišiši ba babedi ba sebete ba Tirelo ya Dipampiri tša Ntlwana ya boithomelo ba swanetše go dira ntwa kgahlanong le maemo a mabe e le gore ba fenye le go fenya. Ye ke kanegelo ya ka fao Dotcom Kim le Sajene Peartree ba phološitšego sedirišwa ka moka go tšwa go di-clutch tše kotsi tša Malevolence and Compassion Skilled Trades Bureau. Ka moka di thomile ge mogala wa tšhoganetšo o tsena go tšwa go TPSB ka 2:30 PM Eastern Standard Time:

bBBBRrrrrriiiinnNNNG! (mogala) .

bbbBBBRrrrrriiiiiNNNGgg! (mogala) .

BBBRrrrrriiiiNNNG! (mogala) .

KIM Ke ile ka araba mogala ka pela ka mo nka kgonago ge ke bona gore ke wena!

TPSB Ke bitša ka taba ya go akgofa kudu. Ke hloka gore o ye ofising ya Skilled Trades Bureau gomme o thope tool-set ya rakgwebo ka pela.

KIM Eng kapa eng bakeng sa na ke tla hapa ena sesebediswa-sete? Na tool-set e kotsing?!

TPSB D..k..ssshhhhhh...(mola o homola)

KIM NOOOOoo! Na didirišwa di bolokegile?! KGOTSA disebediswa tseo di SA SAFE!!??

...sssssshhssss...(modumo wa go daela) .

KIM KARABO MEEEEeeee!!!!....

(setu)

KIM (o homotše, megokgo e theoga lerameng la gagwe) .

Sarge ke kwele SELO SE SENGWE MONNA! Mogala o be o le ka speakerphone, LETS ROLL.

KIM Didirišwa ke... didirišwa di kotsing ya go lahlega goba go bewa gabotse. Ke nagana gore bobedi bja rena re a tseba gore bjale...

Sarge GA GO NA KIM! Re fo ba re ka se dumelele seo se direga!

...ba bea diatla tša bona mmogo godimo ga console ya bogareng, bobedi bja bona ba phetla switšhi go bea disaerene...

Ka pedal go ya go tšhipi, ba ebola ka ntle ga ntlo ya seteišene ka dirty-2 Division, gomme gateetee ba tsena ka GRIDLOCK ye e feletšego.

KIM Bjale ka ge nako e le gabotse 2:42 PM ke romela email ye kopana go Mr. MURDOCK.

Sarge Ee, eupša ke ka baka la’ng o nkgoeletša leina la gagwe la mafelelo?

KIM Na o na le bonnete bja gore ke a goeletša?

Sarge Ee, nka tseba ka gobane ditlhaka di ka go 'ALL CAPS'.

KIM Wow, homola, ga go nyakege gore o nkgoeleletše mantšu a ‘all-caps’.

Ba ile ba fetša diiri tše tharo tše di latelago ba gagaba ka gare ga gridlock. Ge ba fihla MCSTB, diofisi di be di šetše di tswaletšwe. Ba tswalela ka 3:00 PM. Ka ge ba be ba sa nyake go diriša Matla a bona a kgethegilego a Toilet Papering ao ba nago le ona, ba babedi ba ile ba phetha ka go boa letšatšing le le latelago mesong.

Sarge Re mo MCSTB bjale.

KIM Ee, seo ke therešo, gomme go bonagala e tswaletšwe.

Sarge ga ke nyake gore re šomiše Matla a rena a go ikgetha kudu a Toilet Papering Powers mo nakong ye.

KIM A re boeleleng magaeng a rena ka go latelana gomme ka morago re boele go Hot Pursuit ya taba ye gosasa mesong, ka ge e le ya bohlokwa bjo bo feteletšego.

Banyakišiši ba babedi ba boela gae gomme ba kopana gape mesong ya ka pela kua dirty-2 Division

Gape ka gare ga cruiser, ba lebelelana ka mahlong, ba kgomaretša diatla gomme ba phetla disaerene gape, KA LEKGWE LA MAFELO. Ba ya go boloka seo tool-set go sa šetšwe ditlamorago.

Sarge RE SWANETŠE GO POLOKA SETŠHABA TŠEO GO SA TŠWELETŠE DIPHETHO!

KIM KE AGGRREEEEEEE

Ba babedi ba sepela ka lebelo go putla toropo, disaerene di lla, dinaka di lla. Ba fihla MCSTB.

Sarge Ke tla ikwa ke le kaone kudu ge ke tseba gore didirišwa ga di sa le kotsing ya go lahlega goba go se bewa.

KIM O se ke wa tshwenyega! Re TLA hwetša didirišwa tšeo gomme RE TLA boloka didirišwa tšeo! Go bohlokwa gore rena, bjalo ka Bahlankedi ba TPS, re bontšhe kwelobohloko ka dilo ka moka le ka mabaka ka moka.

Sarge O ra go reng gabotse?

KIM Didirišwa tšeo, didirišwa tšeo tše di fokolago di swanetše go tšhoga kudu, di tšhogile kudu gona bjale.

Sarge Didirišwa? Didirišwa ga di na maikutlo.

KIM BA DIRA! Ruri ba na le maikwelo!

Sarge (e khutsitseng) .

KIM O a bona Sarge, ke motho wa bodumedi ka mo go feteletšego. Molao wa Canada o nea ditokelo, ka gona ditokelo tše dintši kudu.

Sarge (o homotše) .

KIM Kua Canada re na le Molao wa rena wo o kgethegilego wo o bitšwago Tšhata ya Ditokelo le Tokologo. E fa ditokelo tše di itšego go Baagi nageng ye ya toka eupša, go thwe’ng ka diphoofolo? Go thwe’ng ka diphoofolo? Na diphoofolo ga se tša swanela go hwetša ditokelo le tšona Sarge?

Sarge Ee, go ba gona ba swanetše go...

KIM Gomme go thwe’ng ka mehlare? Motse o dira melawana ya ka fasana yeo e thibelago batho go rema dihlare. Ka bonna, ke dumela ditokelong tšeo.

Sarge Ruri...

KIM Ga o bone seo ke se bolelago Sarge? Diphoofolo di na le ditokelo, Dimela di na le ditokelo eupša, go thwe’ng ka ditokelo tša dilo tšeo di lego ka gare ga diphedi? Na dilo tšeo di lego ka gare ga bophelo ga se tša swanela go ba le ditokelo tše di swanago le tšeo selo se sengwe le se sengwe seo se lego gona se nago le tšona?

Sarge ke nagana gore ke bona seo o se bolelago...

KIM Ee! Tlwa Sarge! Didirišwa tšeo, ge e le gabotse, di swanetše go ba le ditokelo ka moka tše di swanago tša dimela, diphoofolo goba gaešita le batho. Tšhata e Swanetše go Šireletša se sengwe le se sengwe ka go lekana, gomme e se tšee sephetho sa gore ke eng seo se swanetšego go ba le ditokelo le seo se sa swanelago go ba le ditokelo.

Sarge ...so, seo o se bolelago ke gore, ga go na taba gore ke mang mong wa didirišwa...

KIM Ka nnete, ga go na taba, ka gobane ga go na motho yo a ka bago mong wa didirišwa e le ka kgonthe. Ke didirišwa ka botšona tšeo re di bolokago. Bjale, TPSB e be e kgopela gore re ‘tšee’ didirišwa eupša, nka rata go šomiša lereo le ‘go lokolla’. Didirišwa tšeo tše nnyane tše di diilago tše di tšhogilego, di be di ka lahlega goba tša bewa gabotse ka nako efe goba efe ka mo go feletšego. Aowa, ga go nyakege gore o ikgokaganye le mong wa yona go hwetša tumelelo. Ke didirišwa ka botšona tšeo re di phološago ka bogale.

Sarge ke dumelelana le polelo ya gago.

KIM Nakong e tlago, ke dumela gore setšhaba sa rena se tla feleletša se amogetše ditokelo tša dilo tšeo di lego ka gare ga bophelo bjalo ka tšeo di nago le bohlokwa GO FETA, gomme mohlomongwe le go feta rena. Ka go ‘Tšhata ya Bokamoso’ ke a tseba gore ditiro tša rena lehono, ka letšatši le la pheletšo, di tla bonwa ge go lebelelwa morago e le tše di nepagetšego.

Sarge Ke eng?

KIM Darn e yona Sarge!

Sarge Murdock o na le ditokelo ka fase ga Tšhata ya Ditokelo le Tokologo, ka go lebanya Karolo ya 8: "Motho yo mongwe le yo mongwe o na le tokelo ya go šireletšega kgahlanong le go phuruphutšwa goba go thopša mo go sa kwagalego."

KIM Oh suuuuure... Eupša go thwe’ng ka ditokelo tša didirišwa tšeo? Didirišwa tšeo tše di tšhogilego, tšeo di sa tsebego le ge e ba ka letšatši le lengwe di tla dirišwa go betleng le go direng ga kgonthe ga dilo tše dingwe tša kgonthe. Didirišwa tšeo di be di tla nagana eng ka seo?!

Sarge ...uuuhhhhh...

KIM LE! Gomme, go thwe’ng ka Ditokelo tša ka tša Tšhata?! Na ga ke na tokelo ya ditumelo tša KA tša bodumedi? Gomme go dumela bodumeding le ge e le bofe bjo ke bo nyakago, go sa šetšwe gore ke bofe?

Sarge ga ke na bonnete bja gore o fihla go eng eupša, ke kgopela o tšwele pele.

KIM NA KE SWANETŠE GO GO E PETELE?

Sarge (ga a na bonnete bja gore a arabela bjang)

KIM KE MODIRADI WA DIDIMO!... Gona! Ke e boletše, mafelelong ke e boletše. Ke Morapedi wa Medimo ya diswantšho yo a thata. Ke dumela bomodimo bja dilo tše di sa phelego gomme ke a di rapela.

Sarge Oo... bjale ke a kwešiša. Go ya ka melawana ya Toilet Papering Service ka boyona, ke swanetše go go lebogiša le go go amogela ka baka la bodumedi bja gago bjo bo tšwetšego pele. Bravo.

KIM Tlhoko, gomme ge ke swanetše go ya ‘Charter versus Charter’ go thekga mošomo wa ka wa bodumedi go didirišwa tšeo, KE TLA E DIRA.

Sarge E sa amana le se, weposaete ya gago e tla bjang?

KIM Oo, ga ke tsebe, ke lebetše phasewete ya akhaonto, ka fao ga ke kgone go lefa tefo ya tolara e tee ka kgwedi. Ka nnete ga se bohlokwa kudu go nna bjalo ka domain ya dot com, le ge e le ka leina la ka, le yeo nna ka noši ke e ngwadišitšego, ga e bohlokwa go nna. Ke ra gore... ga go bjalo ka ge eka e na le moya goba ditokelo goba selo se sengwe. Ga se le selo sa mmele go swana le medingwana yeo ke e rapelago.

Sarge Ee. Ga go selo seo o swanetšego go tshwenyega ka sona.

KIM Ka Tlhoko. Ka ntle le moo, ke setlatla sefe seo se ka lefago tšhelete ya bohlokwa go reka leina la domain leo le nago le leina la motho yo mongwe go lona go sa šetšwe seo? 198 di-euro ke chelete e ngata bakeng sa ntho e seng 'mele.

Sarge O tseba bjang theko ya thekišo ya ka moso?

KIM NO TIME FOR THAT JWALE, A RE YA GO POLOKA DIDIRIŠWA TSEO!

Ba tšea didirišwa gomme ba fora mongwaledi ka go bolela gore ba di iša go Mna Murdock.

Sarge Good thing re forile mongwaledi ka gore re iša didirišwa go Mr. Murdock.

KIM Bjale ke tla romela email go Mr. MURDOCK ka ge e le tlwa 9:06 AM.

Sarge Ga go nyakege gore o goeletše leina la gagwe, ke eme thwi mo.

KIM Maswabi, monwana wa ka o ile wa thelela godimo ga senotlelo sa caps-lock. Gee whiz, ke tshepa gore imeile yeo ke sa tšwago go e romela ga se bohlatse bjo bo tiilego bja go se kwe molao mabapi le Molao wa Dipheko tša Setšhaba. Ke ra gore $ 2501.60 e feta $ 1000.

Sarge O se tshwenyege, ke feela di-rookies tšeo di hlatswago tšhelete e fetago $ 1000 le Ramolao-mogolo. Ke ra gore ga e sa le 2021, feta go yona...

Gomme... mafelelo a lefelo la tiragalo.

GO SE KHUME SEHLOPHA ke selo se sebe kudu monaganong wa MODIRIŠI WA MEDIMO.

Ela hloko: Ga e sa le go tloga ge go ngwalwa se, go hweditšwe gore thekišo ya Wepesaete ye e ka bakwa kudu ke ditlolo tša konteraka tšeo di diregilego ka baka la Seteraeke sa Modiragatši sa 2023. Ka nako yeo, Badiragatši ba bantši ba ile ba roba dikonteraka tša bona le Ditheo tša bona tša Talente. Ge nkabe Setheo sa Talent se be se na le web-domain gomme se e ngwadišitše le go e šomiša legatong la Modiragatši, le ka leina la Modiragatši yoo, le ka tumelelo ya Modiragatši yoo... Mo re na le sephetho. Go bonala go swanetše kudu, ebile e le kgegeo ka mo go makatšago gore KOPANO YA GAGWE e bonala e tšere kgato yeo e bilego kotsi go DIKGAhlego tša GAGWE. Wow, gabotse go swana le seo union ya mošemane yo mongwe e se dirilego. Leka go phopholetša gore ke mošemane ofe.

Bjale Re Utolla Mascot ya Semmušo ya JungYulKim.com!

Mascot e bitšwa 'TP-speedline'.

Mascot ya Semmušo ya JungYulKim.com, TP-mogala wa lebelo

Boela morago go Menu ya Sebaka

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate