JungYulKim.com Dinyakišišo tša Prime

GO MORAGO MORAGO

Dinyakišišo tša Prime tša 2024 tša JungYulKim.com bjale di a tšwela pele.

‘Dinomoro tša mathomo’ ke eng go le bjalo?

Dinomoro tša Prime ke sehlopha se senyenyane sa dinomoro tša tlhago .

Dipalo tša tlhago ke ‘dinomoro tša go bala’:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20...

Dinomoro tša Prime ke tšeo di ka se arolwego ka go lekana ka palo efe goba efe ntle le nomoro ya 1 goba it’s own self:

1, 2 , 3 , 4, 5 , 6, 7 , 8, 9, 10 , 11 , 12, 13 , 14, 15, 16, 17 , 18 , 19 , 20...

Bona?

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61...

Go sa šetšwe gore palo ya mathomo ke ye kgolo gakaakang, ka mehla go na le palo ye nngwe ya mathomo ye kgolo go feta yeo.

Ga re na tsela ya go bolela e sa le pele gore ke eng seo e tlago go ba palo ya mathomo ye e latelago, gomme ka lebaka la se, dinomoro tša mathomo di dula di sa tsebje ke Motho. Di fo ba di sa kgone go bolelwa e sa le pele. Ga go na fomula ya go hlaloša dinomoro ka moka tša mathomo.

Re ka leka ge e ba palo e le prime. Mekgwa ya go dira se e tsebja gabotse. Lega go le bjalo, re ka se kgone go bolela e sa le pele gore palo e latelago ya mathomo e tla ba efe.

Lefaseng la lehono la thekinolotši ya mehleng yeno, se se baka mathata a mantši. Data e ka tsoga e šireletšegile bjang e le ka kgonthe mola cryptography ka moka e ithekgile ka selo seo se sa tsebjego ka mo go feletšego gakaakaa?

Ka nnete se ke sephiri ebile ke 'se sa bonwego'.

Ke ka baka la’ng o nyakišiša dinomoro tša prime?

Ka lebaka la eng go se bjalo!

Na go na le selo se sengwe seo se tlogago se le ‘go sa rulaganyetšwa’? Nka re e sego...

Moano wa rena ke gore: Ga se ‘Random Survey’, ke ‘Prime Survey’.

Bjalo ka nomoro ye e kgahlišago, nomoro ya mogala yeo go tšwa go yona Nyakišišo ya Prime e dirwago ga se nomoro ya mathomo. Se se a kwagala ka gobane ka fao nyakišišo ye ga e na leeme. Ka gona, go bjang go ba le palo ya mathomo, gomme re ka tseba eng ka se?

Ke batho ba sego kae bao ba tsebago gore dipalo tše dikgolo ge e le gabotse di bohlokwa kudu maphelong a rena a letšatši le letšatši. Ka gona, JungYulKim.com e ikemišeditše ka sebete go hwetša dikarabo ka go lebanya go tšwa go batho bao ba dirišago dinomoro tša mathomo letšatši le letšatši. Se se makatšago ke gore ba bangwe ba bona ga ba e tsebe le.

Ke dinomoro tša megala tša prime fela tšeo di swanelegago go nyakišišo ye e kgethegilego.

Dipotšišo tša nyakišišo ke tše di latelago:

Nomoro ya Pele: Na o be o tseba gore nomoro ya gago ya mogala ke nomoro ya mathomo?

Nomoro ya Bobedi: Na o be o tseba gore dinomoro tša mathomo di arolwa fela ka nomoro ya pele le ka botšona?

Nomoro ya Boraro: Na o be o tseba gore dinomoro tša mathomo di ka se bolelwe e sa le pele?

Dipoelo tša Pele:

Ga bjale: 100% ya batšwasehlabelo ba nyakišišo ba arabile gore AOWA dipotšišong ka moka tše tharo.

Se se re botša gore batho bao ba šomišago dinomoro tša mathomo ga ba e tsebe le. Makatšago.

Gore ke se ke ka aroša ka tšhomišo ya datha ye ya dipalopalo, ke swanetše go go botša gape gore ke motšwasehlabelo o tee fela mo nyakišišong go fihla ga bjale. Go bile le yo mongwe yo a dirilego go araba dipotšišo tše tharo ka mo go atlegilego eupša, dikarabo tša bona ga di fetoge karolo ya nyakišišo ka gobane ba arabile AOWA ge ba botšišwa gore ‘Na o ka rata go tšea karolo nyakišišong ye kopana’. Ka boitshwaro, dikarabo tša bona di ka se akaretšwe dipoelong tša nyakišišo ye. Ba araba gore AOWA EE EE. Kgahliša...

Nyakišišo e fihlile mafelelong. Seo re ithutilego sona ke gore go dira dinyakišišo ke mošomo o thata. Batho ga ba rate dinyakišišo, gomme ke ka sewelo ba ratago go araba dipotšišo le ge e le dife tša nyakišišo. Se sengwe se sebotse ke gore, ge a be a bolela le motšwasehlabelo wa nyakišišo, motšwasehlabelo o šišinya gore weposaete e swanetše go ba le ‘Mascot’. TP-Speedline e ile ya tla lefelong la tiragalo bjalo ka Mascot ye mpsha ya JungYulKim.com. O dira mošomo o mogolo, o bile o na le letlakala la gagwe!

GO MORAGO MORAGO

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate