Kgaolo ya ditšhila-2: .

The Long & Short

Ngwaga e be e le 2023: Ke ile ka thwala ke Boto ya Sekolo ya Selete sa Toronto Lefapheng la Tlhokomelo bjalo ka Mmetli ga e sa le go tloga ka nako yeo. Ke be ke le mokgatlo wa ngangišano lefelong la mošomo, gomme ka morago ga moo ke ile ka laelwa gore ke tšee maikhutšo ke Lisa Kobayashi. Nka re 'ka phošo'. Selo sa bohlokwa seo ke swanetšego go se bolela ke gore, didirišwa tša-ka tša kgwebo di be di sa dutše di le ka loring ya khamphani , gomme ke ile ka thibelwa ka molao go di bušetša morago. 'Gopola, didirišwa tša gago di ka morago ga lori.' Modimo a šegofatše barongwa bao ba ntemošitšego...

Selo sa mafelelo seo ke se gopotšego e bile imeile go tšwa go DC Kim yeo e bego e balega ka gore: Ke dirile dithulaganyo tša go hwetša didirišwa tša gago. [1 a ] Ke badile seo go ya pele: letšatši leo e rometšwego ka lona,. Letšatšing le le latelago ke be ke se sa kgona go amogela imeile ka gobane ke be ke se ka lefa tefo. Tabeng yeo e sa amanago le yona ke ile ka swarwa ka February the 10th gomme ka dula kgolegong go fihlela ke lokollwa kago letetše tsheko. Ke be ke se na molato. Ditatofatšo ka moka di ile tša gogwa morago, pele ga ge tsheko e bile e thoma. Ye ga se kanegelo yeo...

Ye ke kanegelo ya kamoo sete ya-ka ka moka ya didirišwa e utswitšwego ka gona ofising ya Lekgotla la Kgwebo ke Monyakišiši wa Tirelo ya Maphodisa ya Toronto, yo gape e lego Sebapadi sa Kgwele ya Maoto sa Canada, gomme gape e lego Modiragatši wa Hollywood.

Go Thoma gape ga Domain

Ye ke kanegelo ya kamoo ke ilego ka utolla therešo ya seo se diragetšego go tool-set ya-ka gomme ka morago ka diriša domain yeo ya Toronto Police Service Detective’s own dot-com domain go mo pepentšha.

Ye ke domain yeo . Ramatlaohle(SWT) o tšere domain ye go Jung-Yul Kim gomme a e fa yona.

Leina la ka ke Mohammed David gomme ye ke kanegelo yeo...

Tobetsa Mona go Ithuta Kamoo o ka Pepentšhago Jung-Yul Kim

Kgaolo ya Masometharo-tee: .

Tšwa ka Beile, Fresh Tšwa Kgolegong

Ke ile ka lokollwa ka peile ka morago ga dikgwedi tše nne ka gare, godimo. Ke ile ka sepela tseleng go yo tšea poso ya-ka, lepokisi le be le tletše ka botlalo . Ke ile ka boela gae gomme ka thoma go hlopha mangwalo. Ge ke bala poso ke ile ka kwa gore koloi ya ka e gogilwe gomme ya rekišwa, e lego ditlamorago tša tlhago moo matšatši a masomesenyane a fetago matšatši a masometshela. Ya pele: Tekolo ya beile ya maemo. Ya mafelelo: Tšhoro ya khamphani ya go goga.

Mothwadi wa-ka, e lego TDSB, o be a rometše mangwalo a mmalwa, le ditsebišo tše dingwe tša dilo tšeo di swanetšego go tšewa Posong, eupša tšeo e be e le kgale di fetilwe ke nako . Ke ile ka lebelela mangwalo ao a tšwago go Boto ya Sekolo gomme ka bona gore mošomo wa-ka o fedišitšwe go thoma, ge ke be ke sa le kgolegong. Ke ile ka nagana gore: ‘Ge nkabe ke ile ka araba mangwalo a bona’: Lega go le bjalo, go ka no se dire phapano le ge e le efe . Ke ile ka thoma go nagana gore: 'Ke eng seo se kilego sa direga ka didirišwa tša ka?'... 'Na TDSB e sa na le didirišwa tša ka?' . Seo ke bego ke se gopola e be e le imeile yeo go tšwa go DC Kim: Ke dirile dithulaganyo tša go hwetša didirišwa tša gago. [1 b ] Ke be nka fo fopholetša ge e ba DC Kim a tšwetše pele go tšea didirišwa tša ka e le ka kgonthe.

Didirišwa tša-ka di be di le kae?

Dibeke di ile tša feta gomme ke be ke se na tsela ya go fihlelela imeile ka gae. Ka fao, ke ile ka sepela ka paesekele 8 km go ya dikhomphutha tša setšhaba go bala di-imeile tša ka moo. Ke badile imeile go tšwa go DC Kim, letšatšikgwedi: Good Morning Mister MURDOCK Ke na le didirišwa tša gago [2] . Ke ile ka ipotša gore ‘Seo ga se molaong. Lekgotla la Sekolo le ka nea bjang didirišwa tša-ka Tirelong ya Maphodisa ya Toronto ntle le tumelelo ya-ka?’ Ke ile ka lebelela di-imeile tše dingwe go tšwa go DC Kim gomme ka bala ditaba : Didirišwa tša ka di be di rometšwe Lefapheng la Thepa la Maphodisa la Toronto kua #2 Progress Avenue. Ya... Seo ka moka se diregile kgale.

Tsena: Boto ya Sekolo - KGATO LEFT

Ka morago ga go šoma nako ye nngwe, le go sekaseka ka kelohloko mangwalo ao a rometšwego go tšwa go TDSB, ke ile ka ngwala le go romela karabo ka poso, ka romela khopi go MCSTC(Maintenance & Construction Skilled Trades Council). Se se tšere diiri tše mmalwa go ngwala . Lengwalong leo leo le yago go Boto ya Sekolo, gare ga dilo tše dingwe ke ile ka akaretša nyakego ya gore didirišwa tša-ka di bušetšwe go nna kapejana ka mo go kgonegago.

Phetišetšo ye e se nago Ditokomane go Khansele ya Dikgwebo

Dibeke ka morago, lengwalo la karabo le ile la tšwa go Boto ya Sekolo. Ke be ke bala le go bala. Lengwalo le be le ngwadilwe letšatši-kgwedi

Tšwa: Boto ya Sekolo - KGATO E LETSWE

Ke ile ka tseba gatee-tee gore Lisa Kobayashi e be e le moferefere, a leka go bipa seo se diregilego e le ka kgonthe ka go ngwala letšatši le le fošagetšego. Go be go se na tsela yeo ka yona polelo ya gagwe e bego e le ya therešo. Ke iketlile e bile ke kgobokeditše, ke ile ka dula ke latela thwii ka mangwalo a fapa-fapanego ka poso. Ga se ka ngwalela morago go TDSB ka nako yeo: Lengwalo la bona le be le nyaka gore ba rakwe. Ke ile ka nagana gore: ‘O nagana gore ke mang, mopapa?’

Tobetsa Mona go Ithuta Kamoo o ka Pepentšhago Jung-Yul Kim

Kgaolo ya Masometharo: .

Tsena: Lekgotla la Dikgwebo tše di nago le Bokgoni - KGATO E LETSWE

Matšatšing a latetšego ke ile ka letša megala ye mebedi go Lekgotla la Kgwebo, matšatši a mmalwa a arogane. Ka makga a mabedi ke ile ka fihla go mongwaledi o tee . Ke ile ka mmotšiša ka didirišwa, ke šupa lengwalo la TDSB, gomme mongwaledi a thoma: ‘Ee, didirišwa di be di le mo gomme ka morago Tirelo ya Maphodisa ya Toronto e ile ya di tšea letšatšing le le latelago’. 'Na seo e be e le go dikologa Pherekgong goba Hlakola?' 'Ee go be go le bjalo.' '...gomme na go na le didirišwa tše di sa lego gona le wena?' 'Aowa. Seo re bego re na le sona, seo e be e le ka moka ga bona, gomme ba ba tšea ka moka. Mohlankedi wa Tirelo ya Maphodisa ya Toronto o boletše gore o e tlišetša yona go wena.' Ke ile ka mo leboga gomme mogala wa fela. E be e le pitšo e tšweletšago. Potšišo e bonolo ga se ya swanela go tšeelwa fase: Ke be ke e-na le karabo ya-ka. Ke bile le tiišetšo ya molomo ya gore didirišwa di be di le ka ofising yeo, yeo e lego lebatong la bobedi godimo ga sete ye telele ya manamelo.

Rasiti e Netefaditšwe ka Mogala

Ka yona nako yeo mafelelong ke ile ka lemoga gabotse seo se diregilego. Mogala o ile wa tiišetša seo lengwalo la Boto ya Sekolo le se boletšego. Didirišwa di be di le gona fao ka diofising tša Lekgotla la Kgwebo, ka godimo ga sete ye telele ya manamelo, pele ga ge DC Kim a di tšea. Letšatšikgwedi leo le filwego ka lengwalong la Boto ya Sekolo le be le sa swane le leo le filwego ke DC Kim. Ka se ke ile ka tseba gore Lisa Kobayashi e be e le moferefere, o ile a bolela maaka ka matšatšikgwedi . Ke be ke tseba le ge go le bjalo, gore seo lengwalo le se tiišeditšego e be e le gore sedirišwa-sete, ka moka ga sona , e be e le diofising tša Lekgotla la Kgwebo ka nako yeo DC Kim a e tšerego. E ile ya bewa moo ke Boto ya Sekolo ntle le tumelelo ya-ka le ntle le tumelelano le ge e le efe e emego mabapi le mohuta wo wa kgato.Ke ile ka ela hloko gore melawana ya ka gare ya Diboto tša Dikolo ka bowona e ile ya robja ke phetišetšo ye yeo e sego molaong ya didirišwa. Ke laetša gape gore Khansele ya Kgwebo ke mokgatlo wo o arogilego le wo o ikemetšego, go be go se molaong gore Boto ya Sekolo e beye le go tlogela dithoto tša ka tša motho ka noši diofising tša Lekgotla la Kgwebo! Le ge go le bjalo ka ge Lekgotla la Bagwebi e le mokgatlo wa ka wa bašomi, go molaleng gore tumelelo ya ka e be e swanetše go nyakega. Gape ke be ke tseba gore go be go se na tumelelano ye e emego magareng ga Lekgotla la Dikgwebo le Boto ya Sekolo mabapi le phetišetšo ya didirišwa. Ke be ke tseba gore se se be se tshwenya kudu ge ke se lebelela ka gare ga seemo sa Tšhata ya Ditokelo le Tokologo ya Canada.

Rasiti Ntle le Tsebišo ye e Swanetšego

Ke ile ka ikwa ke hlokomologwa ke Lekgotla la Dikgwebo. Na ba be ba se na mošomo wa molao wa go ntsebiša ka go ba le didirišwa tša ka, tšeo go akanyetšwago gore di ile tša ba kgoromeletšwa ke Boto ya Sekolo, gomme ka morago tša tšewa ke DC Kim? Ke ile ka ipotšiša ka gore ke ditekanyetšo dife tša Mokgatlo wa Bašomi tšeo di ka bago di ile tša robja ke Lekgotla la Kgwebo ka go palelwa ga bona ke go ntsebiša ka go ba le didirišwa tša ka. Mogala le mongwaledi o ile wa dumelela temogo ya seo se diregilego e le ka kgonthe. DC Kim o ile a tšea didirišwa tša ka ka tsela yeo go lego molaleng gore e be e se molaong, gomme e sego seo feela, DC Kim o ile a tšea didirišwa tša ka diofising tša ka tša Trades Union , Lekgotla la Kgwebo. Ke katološa kamoo se se tšhošago ka gona mabapi le tšhatara ya ditokelo le ditokologo ya Canada. Ka kgopolong ya ka ditiro tše ke go gatakelwa mo go pepeneneng le mo go sa kgahlišego ga ditokelo tša ka le ditokelo tša mokgatlo wa ka, Lekgotla la Kgwebo, le ditokelo tša maloko a mokgatlo kae le kae bakeng sa taba yeo.Ke be ke tseba gore kgetho ya-ka e nnoši e be e le go tšwela pele ka go iketla ke latela ka mangwalo.

Tobetsa Mona go Ithuta Kamoo o ka Pepentšhago Jung-Yul Kim

Kgaolo ya Masomepedi Senyane: .

Lefapha la Dithoto la Maphodisa a Toronto

Ke ile ka ya ka sebele #2 Progress Avenue, Lefapha la Dithoto la Maphodisa la Toronto. Moo ke ile ka kgona go tiišetša ka molomo gore didirišwa tša-ka ga bjale di be di le ka diatleng tša bona. Le gona ke ile ka blabbed go bahlankedi ba bangwe moo gore didirišwa di tšerwe ofising ya Union ya- ka le gore ke be ke se na maikemišetšo a go di topa go fihlela ke hwetša tlhaloso e tseneletšego. Ka ntle le moo, ke be ke se na koloi.

Ka morago ga dipotšišo tša ka tše di atlegilego le TDSB le Lekgotla la Kgwebo, ga se ka bona kotsi ya go leka go leletša DC Kim mogala. Ke ile ka leletša dirty-2 Division ka

Ke ile ka latela gape ka poso le Lekgotla la Kgwebo, ka morago ga mogala le mongwaledi wa bona . Lengwalong leo le yago go Lekgotla la Kgwebo ke ile ka botšiša gore go diregile eng ka didirišwa tšeo, gomme ka kgopela gore di bušetšwe morago. Ge e le gabotse ke be ke tseba gabotse moo didirišwa di bego di le gona. Ke be ke no bapala semumu. Seo ke bego ke tloga ke se nyaka e be e le selo le ge e le sefe ka go ngwala seo se bolelago gore didirišwa tša-ka di be di le ka diatleng tša bona ka nako e itšego .

Lekgotla la Dikgwebo tša Bokgoni le Romela Rasiti

Gape go tšere nako ye telele, letšatši ka morago ga letšatši, go leta poso... Mafelelong ke ile ka amogela karabo go tšwa go Lekgotla la Kgwebo. Lengwalo la bona le be le ngwadilwe letšatši-kgwedi. E be e balega ka gore:

Ge e le ka didirišwa tša gago, re amogetše didirišwa tša gago ka ofising ka gare le goba go dikologa. Ke dumela gore didirišwa di ile tša kgethwa letšatšing le le latelago ke Tirelo ya Maphodisa ya Toronto. [4] .

Tšwa: Lekgotla la Dikgwebo tša Bokgoni - VANISH MIDSTAGE

Ye e be e le tsebišo ya mathomo yeo ke e filwego ke Lekgotla la Dikgwebo tša Bokgoni, gore ba be ba dutše ba amogela didirišwa tša ka. Letšatšikgwedi leo Lekgotla la Kgwebo le le filego le be le sa swane eupša, seo se bego se le bohlokwa e le ka kgonthe ke gore ba ile ba dumela gore ba be ba e-na le didirišwa tšeo ka ofising ya bona le gore Tirelo ya Maphodisa ya Toronto e di ntšhitše! Bjale ke be ke tloga ke e-na le bohlatse. Ke be ke e-na le lengwalo leo le tšwago go Boto ya Sekolo le lengwalo leo le tšwago go Lekgotla la Dikgwebo, bobedi bja tšona di tiišetša selo se se swanago, didirišwa di be di le ka ofising ya Lekgotla la Kgwebo , le lengwalo la Lekgotla la Kgwebo leo le bolelago gore Tirelo ya Maphodisa ya Toronto e tšere didirišwa tšeo ka go lebanya go tšwa go bona ofisi.

Dintlha tše Makatšago di Tiišitšwe

Ke be ke tseba gore ke na le bohlatse bjo ke bo hlokago go iša taba ka moka kgorong ya tsheko gomme ke fenye ka diatla-fase. I was excited to finally see that proof but, instead of taking any immediate legal action , ke be ke ikemišeditše go tšwela pele ke latela, ganyenyane-ganyenyane, go fihlela ke feditše ditsela ka moka tša go ngwalelana mabapi le taba ye. Boto ya Sekolo e be e nthibile, gomme ba be ba ka se bušetše mangwalo a mangwe eupša, ke be ke sa kgona go latela gape le Lekgotla la Kgwebo le le DC Kim ka imeile. Ke be ke se ka romela imeile efe goba efe mabapi le se go DC Kim ka gobane ke be ke ikemišeditše go latela pele ka Boto ya Sekolo gomme ka morago ka Lekgotla la Kgwebo pele ke lemoša DC Kim ka tsela efe goba efe. Ee, ke be ke dutše ke latela tsela e swanetšego ya go gata mogato ka go se fele pelo, ke latela ka go latelana , ke rapela gore e atlege.

Go Gata Mogato o Latelago

Bjale nako e be e fihlile ya gore mafelelong ke hlome kgokagano gape le DC Kim. Ke be ke se ka ka ka bolela le DC Kim ka mogala, ke be ke kile ka boledišana le yena fela ka imeile, le ka aterese e tee fela ya imeile. Ye e be e le kgetho yeo e dirilwego ka morero go tloga mathomong. Ka go šomiša mekgwa ya semmušo ya kgokagano fela , go be go tla kgonega go ba le rekoto ye e feletšego ya ditirišano ka moka .

Tobetsa Mona go Ithuta Kamoo o ka Pepentšhago Jung-Yul Kim

Kgaolo ya Masomepedi seswai: .

DC Kim - O na le Poso!

Labone, dikgwedi tše lesome ka morago ga ge didirišwa di phamotšwe, ke ile ka sepela ka pese go ya dikhomphutha tša setšhaba gomme ka ngwala imeile e telele go DC Kim ke hlalosa ka botlalo dilo tšeo ke tshwenyegilego ka tšona tše di fapa-fapanego go akaretša le:

Ge o ka rata, hle dumela ka botho ge e ba e le gore o thopile didirišwa tša mošomo ka lebaka le itšego, goba o dumele gore o utswitše didirišwa tša mošomo ka lebaka le itšego. Go sego bjalo o tla swanelwa ke go hlaloša ka fao o bego o ka tšea didirišwa tša ka tša mošomo go tšwa dikantorong tša Khansele ya Kgwebo ntle le tumelelo ya bona le ntle le tumelelo ya ka. Bahlankedi ba Boto ya Sekolo ba ka se nee tumelelo ka mo go kwagalago gore mohlankedi wa Tirelo ya Maphodisa ya Toronto a tšee thoto, yeo e sego ya bona eupša ya ka, ofising ya Lekgotla la Kgwebo. [5 a ] .

le go kwera go theošwa ga DC Kim ke ile ka tlaleletša ka gore:

Se se sa amanago le se, re lebogiša ka tema ya gago ye mpsha karolong ya sephethephethe ya Tirelo ya Maphodisa ya Toronto . O fagahletše karabo ya gago, Mahlatse le mahlogonolo, Mohammed David [5 b ].

Karabo e Khutshwane ya DC Kim

Ke ile ka sepela morago gae, gomme ga se ka boela morago go yo hlahloba imeile ya ka gape ka matšatši a mmalwa. Ge ke hlahloba imeile ya ka gape ke bone karabo go tšwa go DC Kim: Ga go le e tee ya didirišwa tša gago yeo e thopilwego. Boto ya Sekolo e be e sa nyake didirišwa tša gago ka fao ba di game go nna gore di boloke di bolokegile. [6] Ke be ke tseba gore se se bolela selo se tee, DC Kim o be a se na lengwalo la tumelelo la go tšea didirišwa, gomme le yena o be a se na lebaka le lebotse. Imeile e ile ya mpotša gore DC Kim o be a leka go latola gore go na le selo se sengwe se se fošagetšego ka seo se diregilego, gomme mohlomongwe o be a sa tsebe le gore lefelo leo a tšerego didirišwa go lona e be e le ofisi ya Lekgotla la Kgwebo. Moago wa Lekgotla la Kgwebo o kgauswi kudu le lefelo la go emiša dikoloi la Boto ya Sekolo. Leo ke lefelo la mafelelo leo le tsebjago la didirišwa tša-ka, ka morago ga lori ya khamphani, moo ke bego ke di tlogetše gona . Ke ile ka nagana gore 'D.C. Kim a ka foša bjang LESWAO le le KGOLO sefahlegong sa moago wa Lekgotla la Kgwebo? Goba leswao le legolo leo le lego mojakong ge a tsena?’ Ga se ka amogela imeile e nngwe go tšwa go DC Kim ka morago ga moo, yeo e bile ya mafelelo kudu .

Matšatši a gagwe a go romela imeile a be a fedile

E sego kgale kudu ka morago ga moo go ile gwa tla lengwalo, leo le ngwadilwego letšatšikgwedi

Tobetsa Mona go Ithuta Kamoo o ka Pepentšhago Jung-Yul Kim

Kgaolo ya Masomepedi-šupa: .

Sedirišwa-Set ka Kotsing

Ke ile ka fihla morago gae ke swere ditokomane tša-ka ka moka tšeo di kopišitšwego ka diswantšho gomme ka thoma go ngwala diaterese tša ‘di-big-shot’ tše di fapa-fapanego dienfelopong. Mangwalo a be a lebile go dirty-2 Division moo DC Kim a bego a dutše gona, le gape go Lekgotla la Kgwebo, go ba tsebiša, le gape lengwalo la go boela morago go moromiši yo a swanago go tšwa go #2 Progress Avenue.

Mailout go Ba Bantši

Ka nako ya ka tlase ga kgwedi e tee, sete ya-ka ka moka ya didirišwa e be e tla ‘lahlwa’ . Ke ile ka romela mangwalo ao ka poso ntle le go diega. Gape ke ile ka romela imeile go baamogedi ba swanago, ka tliša dingongorego tša ka ka moka go bona ka lebelo le tee. Mangwalong a ka le di-imeile ke dirile kgopelo ya ka: Ditiro tša DC Kim di be di fošagetše; DC Kim o be a se na tokelo ya go tšea didirišwa tša ka . Ke be ke kgodišegile gore ke gatelela gore didirišwa tšeo di tšerwe ofising ya Lekgotla la Kgwebo, e lego bosenyi bjo bo tšhošago le bjo bo makatšago , le gore ge e le gabotse di ile tša utswiwa ke DC Kim .

Se se bontšha gabotse lebaka leo ka lona ditiro tša DC Kim di bego di se kotsi . O ile a bea didirišwa tša-ka boemong bjo bo hlotšego kotsi ye. Ge a be a thopa didirišwa tša-ka o be a ka kgona bjang go tseba gore ke tla, kapejana ka morago ga moo, go golegwa dikgwedi tše nne gomme ka lahlegelwa ke koloi ya-ka e nnoši? Go na le molao wa kakaretšo boikarabelong bja setšhaba: O tšea batšwasehlabelo ba gago ge o ba hwetša. Boemo bjo bo bakwago ke ditiro tša gagwe tše di fošagetšego ke molato wa gagwe ka mo go feletšego. Lekgotla la Sekolo le lona le molato ka ge ba kgopetše go thopša.

Kena: Sajene - STAGE RIGHT

Mangwalo le di-imeile tša-ka di ile tša atlega. Labone, Ke amogetše imeile ya mathomo go tšwa go Sajene yo a bego a phagametše DC Kim ka go lebanya ka nako yeo didirišwa tša ka di tšerwego. Imeile, fase kgauswi le mafelelo a yona, e ile ya kgopela mogala. Ke ile ka tseba gatee-tee gore nka se tsoge ke ile ka leletša motho le ge e le ofe yo a akaretšwago ka taba ye mogala. Go bota go be go sentšwe ka mo go feletšego le ka mo go feletšego. Ke ile ka tšwela pele go ngwala karabo ya imeile moo gomme ka morago, ka kgopela ditokomane tše di feletšego mabapi le phetišetšo ya didirišwa go DC Kim. Ka Laboraro, Ke ngwadile imeile yeo e lebišitšwego go bobedi DC Kim le Sajene yeo e boletšego gore:

Go Jung-Yul Kim, Ge o loketše, gomme ge o kwešiša seo o se dirilego, ke rata gore o romele kamogelo ya gago yeo e swanetšego go bolela, ka go se belaele, gore ditiro tša gago di be di fošagetše. E swanetše go bontšha, ka tekanyo e nyenyane, gore o dumela gore o dirile ka mo go sa swanelago. E swanetše go bolela ka mo go kwagalago seo se dirilwego. Sete ya ka ka moka ya didirišwa tša kgwebo e tšerwe ofising ya Lekgotla la Dikgwebo tša Bokgoni bja Tlhokomelo & Kago. E swanetše go bolela gore o be o se na tumelelo, e bile o be o se na ‘lebaka le lebotse’ la go tšea thoto ya ka go tšwa moo. Go ka ba kaone ge o kgopela tshwarelo go Lekgotla la Kgwebo le go nna ka gare ga lengwalo le tee. Ke holofela ka pelo ka moka gore o kgetha go dira se. [8] .

Kgopelo Ya Tshwarelo e Hlokomologwa

Matšatši ka morago, ke ile ka amogela imeile ya Basajene morago. E be e balega ka gore: Go hlakiša, didirišwa di ile tša thopša gomme tša bewa ka Yuniting ya Dithoto ya Tirelo ya Maphodisa ya Toronto bakeng sa go bolokwa le go kgonthišetša gore ga go na selo seo se di diragaletšego. [9] E be e ngwadilwe letšatšikgwedi. Ke be ke tseba gakaone. Ke be ke tseba gore ‘ go tšewa ga dilo ’ ge e le gabotse go bolela gore didirišwa di swanetše go ba di tšerwe ka baka la bosenyi bjoo didirišwa di bego di akaretšwa go bjona, e lego seo se feleletšago ka go tšewa ga tšona, e lego seo se bego se se bjalo le gatee.

Go thekga Sehlopha sa Gae

Sajenene o be a bolela maaka, a le molaleng e bile a le bonolo. Ke ile ka romela imeile morago go Sajene ditatofatšo tša ka gomme Sajene a araba ka December the 18th: Ga ke na kganyogo ya go bipa bosenyi, gomme pakane ya ka e nnoši ke go go thuša go hwetša dilo tša gago. [10] Ge e le gabotse o be a ithaopela gore didirišwa tšeo di išwe legaeng la-ka ntle le ditshenyagalelo. I wasn't going to budge, because the real issue wasn't the tools anymore , taba ya nnete e be e le bomenetša ka Botong ya Sekolo le bomenetša ka gare ga Tirelo ya Maphodisa ya Toronto. Ke be ke tseba gore ge nka dumela go bušetša didirišwa morago bjale, e be e tla ba ka dipeelano tša bona . Seo se tla swana le go saena lengwalo leo le bolelago gore ga go na selo se se fošagetšego ka ditiro tša Tirelo ya Maphodisa ya Toronto! Ke be ke tseba gore nka se tsoge ke emišitše go fihlela bosenyi bjo bjo bo šiišago kgahlanong le nna le go gatakelwa mo mo go šiišago ga Ditokelo tša ka tša Tšhata go pepentšhwa ka mo go feletšego go palomoka ya mekgwa efe goba efe ya molao yeo e bego e le gona.

Tobetsa Mona go Ithuta Kamoo o ka Pepentšhago Jung-Yul Kim

Kgaolo ya Masomepedi-tshela: .

Papadi ya go ba gararo: Caught-Out

Ke ile ka romela karabo ya ka ka imeile go Sajene ka la 21 Dibatsela, ka tšea maemo a gore mohlomongwe ke fošitše, le gore mohlomongwe mekgatlo ye mengwe ka moka e boletše nnete fela. Ke ile ka latela kakanyo ya gore go be go e-na le dihlopha tše tharo tše di aroganego tša didirišwa tša-ka. Ke ile ka bolela ka disete tše tharo tše di aroganego tšeo di bego di sepelelana le matšatšikgwedi a maaka ao a filwego ke Boto ya Sekolo lengwalong la bona, le Lekgotla la Kgwebo lengwalong la bona. Ke ngwadile tše di latelago:

Ntlha ya Mola Nomoro ya Pele: Lekgotla la Kgwebo le amogetše didirišwa tša ka le dithoto tša motho ka noši ka goba go dikologa Jan. 9 2023, Tirelo ya Maphodisa ya Toronto e ile ya di kgetha ka moka letšatšing le le latelago; Line Item Nomoro ya Bobedi: DC Kim o ile a nka tše dingwe tša dithoto tša ka goba didirišwa ka Jan. 31st goba Feb. 1st 2023, Boto ya Sekolo e mo file tšona; Mola Item Nomoro ya Boraro: Tirelo ya Maphodisa ya Toronto e tšere thoto ya ka goba didirišwa, go ya ka imeile go tšwa goe lego Sajene, matšatšikgwedi ga a tsebje; Nomoro ya Ntlha ya Mola ya Bone: Boto ya Sekolo e file didirišwa tša ka goba thoto ya motho go Khansele ya Kgwebo ka goba ka morago ga la 4 Motsheganong 2023(letšatšikgwedi la go fediša mošomo). [11] .

Didirišwa tša Cinqo-Di-Maio

Ke be ke swere tshedimošo ye nnyane ye , ke no letela nako ye e swanetšego ya go e tsenya e le gore ke tšweletše sephetho se segolo. Ke be ke hlokomologile go bolela ka matšatšikgwedi a maaka ao a neilwego ke Lekgotla le lengwe le le lengwe la Sekolo le la Dikgwebo. In reality I had already known for quite some time that there was no second set of tools , go be go e-na le e tee feela, sete e tee ya didirišwa tšeo Boto ya Sekolo e di fetišeditšego ofising ya Lekgotla la Kgwebo, sete e swanago yeo DC Kim a e tšerego. Mongwaledi wa Lekgotla la Kgwebo o be a šetše a mpoditše ka moka ka taba yeo.

Sajene - Amogela E tee

Ke ile ka sepela morago gae gomme le ge ke be ke sa e tsebe le bjale Sajene o be a arabile imeile ya ka metsotso ye mmalwa fela ka morago ga ge ke e rometše . E be e tla ba matšatši a mmalwa pele ke namela pese go boela dikhomphutha tša setšhaba gomme ka bala imeile yeo e nago le letšatšikgwedi. Ke e badile ka makga a sego kae. E boletše tše di latelago:

Mesong ye mebotse Morena Murdock, Mabapi le mola wa boraro, ke holofela gore se se thuša go hlakiša dintlha tše mmalwa. Didirišwa tšeo di ile tša thopša ka February 1, 2023. Didirišwa tšeo di ile tša thopša ka kgopelo ya Lekgotla la Sekolo , gomme e be e le feela ka morero wa go di boloka di šireletšegile le go di thibela gore di se lahlege goba di se bewe gabotse. Mabapi le gore ke melao efe yeo e ilego ya robja, go feleletša ka go tšewa ga didirišwa. Ga ke tsebe le ge e le efe, gomme go ba molaleng, didirišwa ga se tša ka tša lahlegelwa gomme e be e dula e le tša gago. Ee. Tše ke tšona didirišwa tšeo DC Kim a šišinyago gore di bolokwe kua #2 Progress Avenue. Mabapi le mola wa pele, se ke selo seo ke bego ke tla swanelwa ke go se nyakišiša gomme ke boele go lena ka sona.

[12 a ] .
Ke moka ke ile ka e bala gape. ' Go thopša ! Ge e le gabotse e re e thopilwe !' Ke ile ka ipotša gore: 'Imeile ye ke selo sa mafelelo seo ke se hlokago'. E phethile sete ya ditokomane tšeo ke di hlokago go hlatsela phošo ya tekanyo e kgolo kudu. Ke tsebile gore imeile ye go tšwa go Sajene, yo e bego e le yo a phagamego ka go lebanya go DC Kim ka nako yeo didirišwa di ilego tša tšewa, e ile ya ganetša ka mo go feletšego dipolelo tša DC Kim gomme, le ge e be e sa e bolele ka mo go kwagalago , e ile ya emela ka mo go kwagalago e matla tatofatšo kgahlanong le Boto ya Sekolo ka boyona . Ke e badile gape:

Didirišwa tšeo di ile tša thopša ka kgopelo ya Boto ya Sekolo. [12 b ] .

Ka imeile ye e tee ye kopana se sengwe le se sengwe se ile sa fetošwa. Ke be ke tseba gore, ge e ba go thopša ke DC Kim e be e le mo go fošagetšego, gona kgopelo ya go thopša moo mo go swanago ke Boto ya Sekolo e be e tla, go nyakega, e fošagetše le yona! Ga se ka lebelela feela gore e be e le ‘phošo’ , eupša gore e be e le yeo e sego molaong ka mo go kwagalago , e lego bohodu bjo bo tlwaelegilego le bošoro bjo bo feletšego! Ke ile ka e ela hloko, gomme ka naganišiša, gomme ka morago ka phetha ka mo go feletšego ka pono ya ka: Ditiro tša bona e be e se feela tše di fošagetšego , e be e se feela tšeo di sego molaong , eupša e be e le go gatakelwa mo go pepeneneng ga Ditokelo tša-ka tša Tšhata. Ke be ke tseba gore go be go ka se sa kgonega gore Tirelo ya Maphodisa ya Toronto e itire eka ga go na selo se se fošagetšego.

Tobetsa Mona go Ithuta Kamoo o ka Pepentšhago Jung-Yul Kim

Kgaolo ya Masomepedi-hlano: .

Tšwa: The Sergeant - SETHALA KA GO LE LETONA

Ke ile ka araba imeile ya Sajene ke kgopela dintlha tša tlaleletšo: Lefelo la thoto ya ka e be e le efe ka nako yeo e thopilwego ka yona? [13] eupša, matšatši a gagwe a go romela imeile a be a fedile. Feditše. Ke be ke šetše ke tseba gore karabo ke eng. Ke be ke tseba gore Sajene a ka se kgone, gaešita le go ka direga, go mpha tsebišo ya bohlokwa kudu go feta yeo a bego a šetše a e file. Ke ile ka ya pele thwii gomme ka romela gape imeile yeo ya bohlokwa go tšwa go Sajene go ‘di-big-wig’ tše di fapafapanego tša Boto ya Sekolo, Lekgotla la Dikgwebo tša Bokgoni, le Tirelo ya Maphodisa ya Toronto go Dirty-2 Division. Ga se ka hwetša karabo ka poso goba ka imeile goba ka tsela le ge e le efe go tšwa go le ge e le efe ya bona. Ke ile ka ipotšiša gore ke melao efe ya Mokgatlo wa Bašomi yeo Lekgotla la Bagwebi le bego le e gatakela ka go palelwa ke go boledišana le nna. Na ba be ba se na mošomo wa go tšwela pele ba ngwalelana le nna? Go fo swana le ka go palelwa ga bona ke go ntsebiša gore didirišwa tša ka di be di le ka ofising ya bona, ba phemile boikarabelo bja bona gape. Phetogo magareng ga ‘ go se šetše ’ le ‘lehufa’ e letše kae? Na e ka laolwa feela ka go bontšha maikemišetšo?

Go homola go bolela kudu.

Ka ge ke be ke se na karabo go imeile ya ka go tšwa go motho le ge e le ofe Tirelong ya Maphodisa ya Toronto, ke ile ka thala dipukwana tše dingwe tša tlhaloso: matlakala a mabedi a phuthetšwe ka bogare bjalo ka pukwana gomme ka a romela ka poso. Pampišana e be e na le ditsopolo ka moka tše di rogago kudu go tšwa go Boto ya Sekolo, Lekgotla la Kgwebo, D. C. Kim, le Sajene. Sehlogo se: "Toronto Newsflash!!!" . Le ge go le bjalo ga se ka hwetša dikarabo.

Tobetsa Mona go Ithuta Kamoo o ka Pepentšhago Jung-Yul Kim

Kgaolo ya Masomepedi-nne: .

Keyboard. Legotlo. Sekerini.

Ge nako e dutše e feta, ke ile ka tseba gore ke šetše ke e-na le tsebišo ka moka yeo e nyakegago bakeng sa go pepentšha therešo ya seo se diregilego. Ge nka fo ntšha tsebišo yeo, go be go ka se kgonege gore Tirelo ya Maphodisa ya Toronto, Boto ya Sekolo goba motho le ge e le ofe yo mongwe a ganetše ditherešo. Ke be ke tseba gore DC Kim o ile a thopa didirišwa tša-ka ka tsela yeo e sego molaong, gomme se sebe le go feta e bile gore Boto ya Sekolo e ile ya mmotša gore a e dire. Ke be ke sa tlo tlogela bosenyi bjo bjo bo šiišago bo se bonwe le go khupetšwa. Ke ile ka ntšha khomphutha ya-ka ya kgale ya tafoleng gomme ka thoma go phumola lerole le go tsenya dikarolo. Keyboard. Legotlo. Sekerini. Ka kgorometša konope ya 'on' gomme ya thoma godimo. Ke bone tshepedišo ya go šoma ya linux tlwaa bjalo ka ge ke e tlogetše. Ke be ke lebetše ka moka ka motšhene wo gomme ke lebetše ka moka ka ga wona ga bohlokwa taelo ya go kgopela . Ke ile ka tšea mokgobo o monyenyane wa dipuku tša ditšhupetšo tša linux gomme ka thoma go šoma tharollo ya-ka.

Got the Dipalo

Ke ile ka gopola kanegelo yeo ke e kwelego go tšwa go mogwera wa-ka gatee: Mošemane yo mongwe kua Montreal o ile a romela imeile go Tirelo ka moka ya Maphodisa ya Montreal, ka nako e tee . Bjalo ka ge go bonagala, diaterese tša imeile ke tša dipalo . Ke ile ka dula ke šoma kgole go yona go fihlela mafelelong ke dira sengwalwa sa khetla seo se ilego sa mpha lenaneo la di-imeile. 'Ke nagana gore ye ke mathomo' ka nagana. Ke be ke se ka e tseba ga bjale eupša, seo e be e le karolo e tee feela . Ruri nka romela bohlatse ka moka go Mohlankedi yo mongwe le yo mongwe wa Maphodisa a Toronto ka tshepedišo ya bona ya imeile eupša, mohlomongwe ba be ba sa dutše ba ka hlokomologa seo. Yeo e ka ba nako ye e swanago le yeo ke thomilego go ya bokgobapukung.

Ke be ke eya gatee ka beke, dibeke tše mmalwa, ka labohlano. Ke be ke bala dipuku tše dingwe bokgobapukung pele nako ya thapelo e fihla. Ke be ke rapela, ke moka ke namela pese gore ke boele gae pele letšatši le sobela.

Na go Bala Ba Bang ba Bose

Ke moka beke ye nngwe, ka labohlano, ke ile ka nagana gore: 'Ge nka tla le khomphutha ya ka ya laptop, gona nka šomiša inthanete bokgobapukung ntle le tefo'. Ke dirile sona seo. Ke moka ka Mošupologo ke ile ka ya gomme ka e dira letšatši, ka fihla bokgobapukung mo e ka bago ka 9:30 mesong. Ke ile ka hloma imeile ya ka khomphutheng ya ka ya laptop. Ga go tšhoge, ke be ke sa dutše ke se ka hwetša dikarabo. Ke ile ka boela morago matšatši a sego kae ka go latelana. Ke ile ka tsoma inthaneteng bakeng sa tsebišo e itšego mabapi le Jung-Yul Kim, e lego Detective yo a tumilego yo a ilego a utswa didirišwa tša-ka. Ke bolokile tše dingwe tša diwepesaete go tšwa letlakaleng la mathomo la nyakišišo ya wepe. Ke ile ka leka gape selo se se sefsa seo se bitšwago ‘bohlale bja maitirelo’ , go bona ge e ba se na le bokgoni go swana le ge ke kwele. E be e bonagala e holofetša. E be e swana kudu le taelo ya go kgopela.

Mafelo-bekeng, ka sontaga ge ke be ke le gae, ke ile ka thoma go lebelela tše dingwe tša diwepesaete tšeo ke di bolokilego tšeo di bego di bolela ka Jung-Yul Kim. Ke lemogile e nngwe yeo e bitšwago www.JungYulKim.com. E be e ipolela gore ke weposaete ya semmušo ya Jung-Yul Kim. Ke ile ka bula sebaka, gomme ka morago ka lebelela, ka kelohloko ke bala tlase ga letlakala, ka bona selo seo mahlo a ka a bego a se fošitše ge ke be ke bala la mathomo. Ka mongwalo o monyenyane e be e balega ka gore: Reka domain ye . Ke be ke sa kgolwe ka thata. Ke moka ke ile ka lebelela godimo go titlebar gomme ka bona tše di latelago:

Webosaete ye e a rekišwa!

Na e ka ba e le therešo e le ka kgonthe? Ke ile ka nagana gore: ‘Se e ka ba e le selo se sengwe’ . Ke ile ka tloga letšatšing le le latelago go ya bokgobapukung ka kholofelo ya go reka domain yeo. Ke be ke se na bothata bja go e reka. Ke ile ka kgotla kgokagano gomme ka morago ka latela megato ka moka, ke holofela go reka domain ya Jung-Yul Kim. Seo ke bego ke tshwenyegile ka sona feela e be e le gore ke mokgwa ofe wa tefo wo o bego o tla amogelwa. Ke bone gore theko ga se ya bewa godimo kudu, ka fao ke ile ka latela tshepedišo ya go reka gomme ka fihla mafelelong moo ke bonego e ngwadilwe gore: ‘Lefa ka phetišetšo ya terata ya panka’! Ke ile ka ngwala dintlha ka moka tšeo di nyakegago bakeng sa phetišetšo ya terata ya panka letlakaleng leo le se nago selo. Ke moka, ka morago ga go tsoma ka wepesaete bakeng sa lefelo la lekala la-ka la panka la kgaufsi, ke ile ka bona gore panka e be e le feela ka mošola wa seterata go tloga bokgobapukung bjoo ke bego ke le go bjona . Ke ile ka phutha dilo tša ka, ka apara sekhafo sa ka le kobo, ka tšhela mokotla wa ka magetleng gomme ka tšwela pele go sepela go putla mmila go ya pankeng. Ke be ke se na bothata: Phetišetšo ya terata go ya jeremane e ile ya atlega. Ke ile ka boela bokgobapukung go yo tsebiša morekiši gore tšhelete yeo e rometšwe. Ka morago ga moo ke ile ka boela gae: Ka namela setimela, ka peseng, ka peseng e nngwe le gae. Boemo bja leratadima bo ile bja na le pula gomme lehlwa le leqhwa tša qhibidiga. Ke ile ka boela morago letšatšing le le latelago bokgobapukung, e lego labohlano. Ke be ke tloga ke eya feela bakeng sa thapelo ya mosegare wa sekgalela. Ke moka ka boela gae. Ke be ke tseba gore phetišetšo ya panka e ka tšea letšatši goba a mabedi gore e kgonthišetšwe, gomme ke feela ka morago ga moo moo phetišetšo ya kgonthe ya domain e bego e tla phethwa. January 25th 2024 domain ye e ile ya ba ya ka. Nathan yo a rategago, Re lebogiša ka go reka ga gago. Toro ye yeo e bonagalago e sa kgonege e diregile. Ke be ke e-na le selo se senyenyane kudu seo ke se dirago ka se. Ka kgonthe, na go na le selo le ge e le sefe seo nkabego ke se dirile go tutuetša boemo bjo? Ka morago ga go hwetša domain ye, ke ile ka thoma go ngwala wepesaete ye gatee-tee. Gaešita le se ke selo seo nka se tsogego ke ile ka nagana gore ke se dira.

la ilaaha illallaah. la ilaaha illallaah. la ilaaha illallaah

Tobetsa Mona go Pepentšha Jung-Yul Kim Bjale. Go Bonolo!

Ela hloko: Ye ke mafelelo a sehlogo se segolo. Se se latelago ke ka mokgwa wa dikeno tša jenale tša letšatši le letšatši tšeo di tšwelago pele moo karolo ya go lebelela morago ye e fetilego e tlogelago gona. Gape go na le mošomo wa imeile wa snowball. Ke kgopela le lebelele.