जंगयुलकिम डॉट कॉम

संस्थापक लेख चित्रां नाशिल्ली आनी भायली दुवे नाशिल्ली एकूच पानाची संकेतथळ म्हणून तयार केल्लो. पुराय संकेतथळ ईमेल वरवीं धाडपाक मेळचो म्हणून अशें केल्लें. फायल आकार ल्हान आसा, कारण तातूंत फकत html मजकूर आसता.


कथा वाचात
द स्नोबॉल
फायट भ्रश्टाचारांत सामील जायात

काणयेच्या सामक्या सकयल, तुमकां ती पद्दत मेळटली जी पुराय कथा अणकारपाक वापरिल्ली, तेच बरोबर एचटीएमएल दुवे आदी सांबाळून दवरली ती एचटीएमएल अणकारपी: DCKIM.com च्या सौजन्यान


DCKIM सॉफ्टवेअर


हांगा कांय खूब ल्हान पूण, खूब उपेगी सॉफ्टवॅर html फॉर्मांत फुकट उपलब्ध आसात, DCKIM.com च्या सौजन्यान

अणकारपाचें सगळें काम करपाक हीं तुमच्या फोनाच्या ब्राउझराचेर आदारून आसतात.


hitTheCrawl हें नांव

हें फकत IN!!!

कायदेशीर रितीन टाळूंक शकना अशा थेट भायल्या संदर्भाच्या आदारान ही संकेतथळ एका नामनेच्या सेलिब्रिटीच्या वापरांत नाशिल्ल्या BLOG त येसस्वीपणान एम्बेड केल्या. स्वता खातीर एक नदर मारात. हें शक्य आसा हाची म्हाका खात्री नाशिल्ली, आनी विचार लेगीत केलो, घडये प्रस्तावीत प्रतिमेच्या आयामांक लागून एक प्रस्न निर्माण जातलो... अशें ना अशें दिसता. तुमच्या डोमेनाचेर नियंत्रण सोडल्यार अशें जाता असो म्हाका अदमास आसा. विचित्र रितीन सांगपाचें जाल्यार हीच ताणें म्हाका केल्ली तीच अचूक गजाल. एका अभिनेत्याक तांचें साधनसंग्रह म्हळ्यार स्वताचो प्रचार. सुताराक फकत हातोडे आनी स्क्रूड्रायव्हर, घडये चिझल, घडये खिशातल्या आकाराचें विमान, वेगवेगळीं रिंच, वर्सां वर्सां तयार जाल्लो आनी एकठांय केल्लो सेट. किसास हें नांव. अल्ला(स.व.त) ची स्तुती, एक आनी एकमेव, सर्वशक्तिमान(स.व.) जांणी म्हजे खातीर हें केलां.

टीपी-स्पीडलायन पळयल्या

in the disused blog of Justin Theroux , जो, तुमकां खबर नासलो जाल्यार, कांय तरेचो हॉलीवूड सेलिब्रिटी, पुरस्कार विजेतो अभिनेतो. पळयात तें http://justintheroux.blogspot.com/
2011/03/jung-yul-kim-photo-pic.html
, जंय जंग-युल किमा विशीं सगळें एक पान आशिल्लें सुमार 2011. आनंद घेयात.


1 फेब्रुवारी 2023 दिसा घडिल्ल्या घडणुकांचो परतून अभिनय करपी विनोदी संवाद.

हो संवाद पुरायपणान अनुमानात्मक आसा आनी प्रत्यक्षांत हें कशें घडलें हाचें प्रतिनिधित्व करीना. दोन भागांचो संवाद वाचूंक शकता असो मजकूर ते उलोवप आसलो जाल्यार.


JungYulKim.com प्राइम सर्वेक्षण: तुमचो नंबर प्राइम आसा आनी तुमकां केन्नाच खबर ना?

लोक दर दिसा अविभाज्य संख्या वापरतात हें दाखोवपाक हो सर्वेक्षण सुरू आसा, जाल्यार तांकां ताची पुरायपणान खबर नासूं येता आनी फकत अशें आसूं येता की अशे आंकडे समजून घेवपाची आमची सिध्द जाल्ल्या असमर्थतेचीय तांकां खबर ना. अविभाज्य संख्या मनशाक समजूंक मेळना हें पुरायपणान सिध्द जालां. देखून ह्या आंकड्यांचें वर्गीकरण ‘धार्मिक-अदृश्य’ अशें करपाचें आसा काय?


जंग-युल किम सुपरफॅन झोन (शुभंकर: टीपी-स्पीडलाइन)

जंग-युल किमाच्या सुपरफॅनाक जाय आसतलें तें सगळें!


भायले दुवे

टिप: हे दुवे ही संकेतथळ सोडून इंटरनॅटाचेर हेर सुवातींनी वतात जातूंत चड करून चित्रां आसपाची शक्यताय आसा.


संपर्काची म्हायती


जंग युल किम हांणी केला


टिप: मुखेल लेख सुलभताय आनी स्क्रीन-रीडर वापरप्यांक मतींत घेवन तयार केल्लो. तातूंत हातांत येवपी बार-नेव्हिगेशन पद्दत आसा.

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate