JungYulKim.com प्राइम सर्वेक्षण

GO BACK हें नांव

2024 वर्साचो जंगयुलकिम डॉट कॉम प्राइम सर्वेक्षण आतां सुरू आसा.

तरी लेगीत ‘अभाज्य संख्या’ म्हणल्यार कितें?

अविभाज्य संख्या हो सैमीक संख्यांचो एक उपसंच .

सैमीक संख्या म्हळ्यार ‘गणना संख्या’: १.

१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० ,११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०...

अविभाज्य संख्या अशे आसतात, जांकां 1 क्रमांक वा स्वताच्या स्वताच्या आंकड्याभायर हेर खंयच्याय आंकड्यान एकसारको विभागणी करूं येना:

१, , , ४, , ६, ७ , ८, ९, १० , ११ , १२, १३ , १४, १५, १६, १७ , १८ , १९ , २०...

पळोवप?

२, ३, ५, ७, ११, १३, १७, १९, २३, २९, ३१, ३७, ४१, ४३, ४७, ५३, ५९, ६१...

अविभाज्य संख्या कितली व्हडली आसली तरी त्या अविभाज्य संख्यापरस व्हड दुसरी अविभाज्य संख्या सदांच आसता.

फुडलो अविभाज्य संख्या खंयची आसतली हाचो अदमास करपाची आमकां कसलीच पद्दत ना आनी ताका लागून अविभाज्य संख्या मनशाक खबर नासतना उरतात. तांचो फकत अदमास काडूंक मेळना. सगळ्या अविभाज्य संख्यांचें वर्णन करपाचें सूत्र ना.

एक आंकडो अविभाज्य आसा काय ना हाची आमी चांचणी करूं येता. हें करपाच्यो पद्दती सगळ्यांक खबर आसात. पूण फुडलो अविभाज्य संख्या कितें आसतलो हाचो अदमास आमी घेवंक शकनात.

आयच्या आर्विल्ल्या तंत्रीक संवसारांत हाका लागून जायत्यो अडचणी निर्माण जातात. सगळी क्रिप्टोग्राफी इतल्या पुरायपणान कळनाशिल्ल्या कितें तरी गजालीचेर आदारून आसता तेन्ना डेटा खऱ्या अर्थान केन्नाच कसो सुरक्षीत दवरूं येता?

खरेंच हें एक गूढ आनी ‘अदृश्य’.

अविभाज्य संख्यांचो सर्वेक्षण कित्याक?

किद्याक न्हय!

खरेंच कितेंय ‘रॅंडम’ आसा? हांव म्हणटलो ना...

आमचो बोधवाक्य असो: तो ‘रॅंडम सर्वेक्षण’ न्हय, तो ‘प्राइम सर्वेक्षण’.

एक मजेशीर टिप म्हणल्यार ज्या फोन क्रमांकांतल्यान प्राइम सर्वे जाता तो अविभाज्य क्रमांक न्हय. हाका अर्थ आसा कारण देखून सर्वेक्षण निपक्षपाती आसा. तर, अविभाज्य संख्या आसप कशें आसता आनी हाचे विशीं आमकां कितें कळूं येता?

अविभाज्य संख्या प्रत्यक्षांत आमच्या दिसपट्ट्या जिणे खातीर खूब म्हत्वाची हें थोड्याच लोकांक खबर आसा. देखून, JungYulKim.com हांणी दर दिसा अविभाज्य क्रमांक वापरपी लोकां कडल्यान थेट जापो सोदपाक धाडसान सुरवात केल्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार तातूंतल्या कांय जाणांक तें खबर लेगीत ना.

ह्या खाशेल्या सर्वेक्षणाक फकत अविभाज्य फोन क्रमांक पात्र आसात.

सर्वेक्षणाचे प्रस्न अशे आसात: १.

क्रमांक एक: तुमचो टेलिफोन क्रमांक अविभाज्य क्रमांक आसा हें तुमकां खबर आसा?

दुसरो क्रमांक: अविभाज्य संख्या फकत एक आंकडो आनी स्वता विभागूंक मेळटात हें तुमकां खबर आसा?

तिसरो क्रमांक: अविभाज्य संख्यांचो अदमास घेवंक मेळना हें तुमकां खबर आसा?

सुरवातीचे निकाल: १.

सद्या: सर्वेक्षणांत वांटेकार जाल्ल्या 100% लोकांनी तिनूय प्रस्नांक ना अशी जाप दिली.

हाचेवयल्यान अविभाज्य संख्या वापरपी लोकांक ती खबर लेगीत ना अशें कळटा. अद्भूत.

ह्या सांख्यिकी डेटाच्या वापरांत चुकीचो जावचो न्हय म्हणून हांवें तुमकां सांगचें पडटलें की आतां मेरेन सर्वेक्षणांत फकत एकच भाग घेवपी. आनीक एकलो आशिल्लो ताणें तिनूय प्रस्नांक प्रभावीपणान जाप दिली पूण, तांचीं जाप सर्वेक्षणांतलो भाग जायना कारण तांणी ‘तुमकां ल्हान सर्वेक्षणांत वांटो घेवंक आवडटलें’ अशें विचारतकच तांणी NO अशी जाप दिली. नैतीक नदरेन तांच्यो जापो ह्या सर्वेक्षणाच्या निकालांत आस्पावंक मेळनात. तांणी NO YES YES अशी जाप दिली. उमळशीक जागोवपी...

सर्वेक्षण सोंपलां. सर्वेक्षण म्हणल्यार कश्ट करप हें आमकां कळ्ळां. लोकांक सर्वेक्षण आवडना, आनी खंयच्याय सर्वेक्षण प्रस्नांक जाप दिवपाची इत्सा क्वचितच आसता. एक सकारात्मक म्हणल्यार, सर्वेक्षणांत वांटेकार जाल्ल्या मनशा कडेन उलयतना, भाग घेवप्यान संकेतथळार ‘मास्कॉट’ आसपाक जाय अशें सुचयलें. टीपी-स्पीडलायन नवो जंगयुल्किम डॉट कॉम शुभंकर म्हणून मळार आयली. तो व्हडलें काम करता, ताचें स्वताचें पेज लेगीत आसा!

GO BACK हें नांव

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate