JungYulKim.com सुपरफॅन झोन

...काणी वाचात, स्नोबॉलांत सामील जायात...

साधनां चोरून व्हेलीं Feb 1st 2023

JungYulKim.com च्या Official Mascot चें हालींच अनावरण जालां. शुभंकराचें नांव ‘टीपी-स्पीडलायन’. ह्या शुभंकराक खंयचे मनोरंजक साहस आसूं येतात कोण जाणां. ल्हवू ल्हवू आनी थर उपरांत थर, आमी फकत ह्या नलिकाकार पल्प उत्पादना विशीं शिकपाक लागल्यात. संवसारांतल्या खंयच्याय सुवातेर कॅनडांत सगळ्यांत चड पल्प पेपर आशिल्ल्यान हो शुभंकर खऱ्या अर्थान कॅनडांतलो नायक. जायते प्रस्न आसात, आनी लोकांक टीपी-स्पीडलायना विशीं कळपाक आवडटलें. अशा प्रस्नांची जाप जाणून घेवपा खातीर JungYulKim.com चेर पळयत रावात: ‘तें कितले प्लाय?’. आनी ‘हाताचेर लावचें काय हाता सकयल?’. निमाणें आमकां टॉयलेट पेपरिंग सेवा(टीपीएस) च्या तज्ञांक हे बऱ्याच काळासावन आशिल्ले हुस्के सोडोवपाक सांगपाची गरज आसूं येता, जाका लागून आमी सगळ्यांक मानक टॉयलेट पेपरिंग नेमां विशीं सुचोवण्यो मेळूं येतात.

...काणी वाचात, स्नोबॉलांत सामील जायात...

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate