अध्याय गलिच्छ-2: 1 .

द लांब आनी लघु

हें वर्स २०२३: तेन्नासावन हांव टोरोंटो जिल्लो शाळा मंडळांत देखरेख खात्यांत सुतार म्हणून काम करतालोहें . कामाच्या सुवातेर जाल्ल्या वादांत हांव पक्ष आशिल्लो, आनी उपरांत लिसा कोबायशीन सुटी घेवपाचें निर्देश दिलें. हांव ‘चुकीचें’ म्हणटालो. उल्लेख करपाची एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार, म्हजीं ट्रेड्स-साधनां अजूनय कंपनीच्या ट्रकांत आशिल्लीं , आनी म्हाका कायदेशीर रितीन तीं परत मेळोवपाक आडायल्ली. ‘उगडास दवर, तुमचीं साधनां ट्रकाच्या फाटल्यान आसात.’ म्हाका शिटकावणी दिवपी देवदूतांक देवान आशीर्वाद दिवचो...

निमाणी गजाल म्हाका याद जाली ती डीसी किमाचो एक ईमेल जातूंत बरयल्लें: तुमचीं साधनां मेळोवपाची वेवस्था हांवें केल्या. [१ ] हांवें तें वाचलें: धाडिल्ल्या दिसा,. दुसऱ्या दिसा बिल भरूंक नाशिल्ल्यान आतां ईमेल मेळूंक शकलो ना. असंबंदीत प्रकरणांत म्हाका 10 फेब्रुवारीक अटक जाली आनी म्हाका सुटका जायसर बंदखणींत उरलोखटल्याची वाट पळयता. हांव निरपराधी आशिल्लो. सगळे आरोप फाटीं घेतले, खटलो सुरू जावचे पयलीं लेगीत. ही ती काणी न्हय...

म्हजो सगळो टूल-सेट ट्रेड्स काउन्सिलाच्या ऑफिसांतल्यान टोरोंटो पुलिस सेवा डिटेक्टीवान कसो चोरून व्हेलो, जो कॅनडियन फुटबॉल खेळगडोय आसा आनी हॉलीवूड अभिनेतोय आसा हाची ही काणी .

डोमेन परतून सुरू करप

म्हज्या टूल-सेटाक कितें घडलें ताचें सत्य हांवें कशें उक्तें केलें आनी मागीर त्या टोरोंटो पुलीस सेवा डिटेक्टीव्हाच्या स्वताच्या डॉट-कॉम डोमेनाचो वापर करून ताका उक्तो केलो हाची ही काणी.

हें तें डोमेन . सर्वशक्तिमान(SWT) हांणी हें डोमेन जंग-युल किमा कडल्यान काडून म्हाका दिलां.

म्हजें नांव मोहम्मद डेव्हिड आनी ही ती काणी...

जंग-युल किम कसो उक्तो करचो तें जाणून घेवपाक हांगा क्लिक करात

एकतीस अध्याय: १.

जामीनाचेर भायर सरलो, जेलांतल्यान ताजें भायर सरलो

चार म्हयने भितर, चालू जाले उपरांत जामीनाचेर सोडलोहें . मेल घेवपाक रस्त्यार देंवलो, पेटी भरून भरिल्ली . परत घरा वचून पत्रां क्रमवारीत करपाक लागलो. मेल वाचून म्हाका कळ्ळें की म्हजी गाडी ओडून व्हरून विकली, हो सैमीक परिणाम जंय णव्वद दीस साठ दिसां परस चड आसतात. आदलो: मानक जामीन नियाळ. उपरांतचो: टोइंग कंपनीचो होल्ड.

म्हज्या मालक टीडीएसबीन जायतीं पत्रां धाडिल्लीं, आनी टपाल खात्यांत उखलपाच्यो गजाली कांय नोटीस धाडल्यात, पूण तीं बऱ्याच काळा उपरांत आशिल्लीं . शाळा मंडळाचीं पत्रां पळयलीं आनी म्हजी नोकरी प्रभावीपणान सोंपल्या अशें दिसलें, हांव अजून बंदखणींत आसतना. म्हाका दिसलें: ‘तां च्या पत्रांक जाप दिवंक मेळ्ळी जाल्यार’: तरी, तातूंतल्यान कसलोच फरक पडचो नासलो आसूं येता . हांवें विचार करपाक सुरवात केली: ‘म्हज्या साधनांक केन्ना कितें जालें?’... ‘टीडीएसबी कडेन अजूनय म्हजीं साधनां आसात?’. हें . म्हाका फकत डीसी किमाचो तो ईमेल याद आशिल्लो: तुमचीं साधनां मेळोवपाची वेवस्था हांवें केल्या. [१ ] डी.सी.

म्हजीं साधनां खंय आशिल्लीं?

सप्तकां गेलीं आनी घरांत ईमेल मेळोवपाची कसलीच पद्दत नाशिल्ली. देखून, थंयचे ईमेल वाचपाक हांवें सायकलीन 8 किमी भौशीक संगणकां मेरेन पेडल मारलो. डीसी किमाचो ईमेल वाचलो, तारीख: गुड मॉर्निंग मिस्टर मर्डॉक तुजीं साधनां म्हज्या ताब्यांत आसात [2] . हांवें मनांत म्हणलें ‘तें कायदेशीर न्हय. शाळा मंडळ म्हजी परवानगी नासतना म्हजीं साधनां टोरोंटो पुलीस सेवेक कशीं दिवंक शकता?' हां वें डी.सी. या... तें सगळें खूब आदीं घडलें.

प्रवेश: शाळा मंडळ - STAGE LEFT

कांय वेळ काम केल्या उपरांत, आनी टीडीएसबी कडल्यान धाडिल्ल्या पत्रांचो बारीकसाणेन नियाळ घेतले उपरांत, हांवें एक जाप बरयली आनी मेल केली, ताची प्रत एमसीएसटीसी(Maintenance & Construction Skilled Trades Council) कडेन मेल केली. हें बरोवपाक जायतीं वरां लागलीं . शाळा मंडळाक बरयल्ल्या त्या पत्रांत हांवें हेर गजालीं सयत म्हजीं साधनां म्हाका बेगीन परत दिवचीं अशी मागणीय आस्पावली.

ट्रेड्स काउन्सिलांत अदस्तावेजी हस्तांतरण

सप्तकां उपरांत शाळा मंडळा कडल्यान जाप पत्र आयलें. हांव वाचतालो आनी वाचतालो. पत्राची तारीख आशिल्ली

भायर सरप: शाळा मंडळ - STAGE LEFT

म्हाका रोखडेंच कळ्ळें की लिसा कोबायशी एक फटोवपी, चुकीची तारीख बरोवन खरेंच घडलें तें धुकलपाचो यत्न करता. तिचो दावो खरो जावपाक मार्ग नाशिल्लो. शांत आनी एकठांय केल्लो, मेल वरवीं वेगवेगळ्या पत्रवेव्हारांचो फालोअप सारकोच रावलो. त्या वेळार हांवें टीडीएसबीक परतून बरयलें ना: तांच्या पत्रांत बहिश्काराची मागणी केल्ली. म्हाका दिसलें: ‘तिका कोण दिसता, पोप?’.

जंग-युल किम कसो उक्तो करचो तें जाणून घेवपाक हांगा क्लिक करात

तीस अध्याय: १.

प्रवेश: कुशळ वेपार मंडळ - STAGE LEFT

उपरांतच्या दिसांनी हांवें ट्रेड्स काउन्सिलाक दोन फोन केलो, कांय दिसांच्या अंतरान. दोनूय फावटी एकाच सचीवा कडेन पावलो . टीडीएसबीच्या पत्राचो उल्लेख करून हांवें तिका साधनां विशीं विचारलें आनी सचीवान सुरवात केली: ‘होय, साधनां हांगा आशिल्लीं आनी मागीर टोरोंटो पुलीस सेवेन दुसऱ्या दिसा घेतलीं’. ‘तें जानेवारी वा फेब्रुवारीच्या सुमाराक आशिल्लें?’. 'होय आशिल्लें.' '...आनी तुज्या वांगडा अजूनय कांय साधनां आसात?' 'ना. आमचे कडेन आशिल्लें तें सगळें, आनी तांणी सगळें घेतलें. टोरोंटो पुलीस सेवा अधिकाऱ्यान सांगलें, तो तुमकां हाडटा.’ हांवें तिचे उपकार मानले आनी फोन सोंपलो. तो एक उत्पादक उलो आशिल्लो. सादी चवकशीक कमी लेखूंक फावना: म्हजी जाप म्हाका आशिल्ली. साधनां त्या ऑफिसांत आसात हाची म्हाका तोंडी पुष्टी मेळ्ळी, जी दुसऱ्या माळ्यार लांब सोपणां वयर आसा.

पावती फोनान पुष्टी केल्या

त्याच खिणाक निमाणे म्हाका कितें घडलें तें सारकें कळ्ळें. शाळा मंडळाच्या पत्रांत सांगिल्लें तें फोनकॉलांतल्यान पुष्टी जालें. साधनां थंयच ट्रेड्स काउन्सिलाच्या कार्यालयांनी, लांब सोपणां च्या माथ्यार, डी.सी. शाळा मंडळाच्या पत्रांत दिल्ले तारखेक डीसी किमान दिल्ले तारखेक जुळनाशिल्लो. ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका कळ्ळें की लिसा कोबायशी एक फटोवपी, तिणें खजूरां विशीं फट उलयली . म्हाका खबर आसलें तरी, की पत्रान पुष्टी केली तें म्हणल्यार साधन-सेट, सगळें , डीसी किमान घेतिल्लें त्या वेळार ट्रेड्स काउन्सिलाच्या कार्यालयांनी आशिल्लें . शाळा मंडळान म्हजी परवानगी नासतना आनी ह्या प्रकारच्या कृती संबंदी कसलोच उबो करार नासतना थंय दवरलो.साधनांचो ह्या बेकायदेशीर हस्तांतरणाक लागून शाळा मंडळांच्या स्वताच्या अंतर्गत धोरणांचें उल्लंघन जालां असो विचार हांवें केलो. तशेंच ट्रेड काउन्सिल ही एक वेगळी आनी स्वतंत्र संस्था, शाळा मंडळान म्हजी वैयक्तीक मालमत्ता ट्रेड काउन्सिलाच्या कार्यालयांत जमा करप आनी सोडप बेकायदेशीर आशिल्लें अशेंय हांव दाखयता ! तरी लेगीत ट्रेड्स काउन्सिल म्हजी ट्रेड युनियन आशिल्ल्यान म्हजी परवानगी स्पश्टपणान जाय आशिल्ली. साधनां हस्तांतरणाच्या संदर्भांत ट्रेड्स काउन्सिल आनी शाळा मंडळ हांचे मदीं उबो कबलात ना हेंय म्हाका खबर आशिल्लें . कॅनडांतल्या हक्क आनी स्वातंत्र्याच्या सनदाच्या संदर्भांत विचारांत घेतल्यार हें खूब त्रासदायक आसा हें म्हाका खबर आशिल्लें.

फावो ती सुचोवणी नासतना पावती

ट्रेड्स काउन्सिलान म्हाका दुर्लक्ष केल्लें अशें दिसलें. शाळा मंडळान तांचेर घाल्लीं आनी उपरांत डी.सी. म्हजीं साधनां आपल्या ताब्यांत आशिल्ल्याची म्हायती दिवंक नाशिल्ल्यान ट्रेड्स काउन्सिलान खंयच्या मजूर संघटनेच्या मानकांचो भंग केल्लो आसूं येता असो प्रस्न म्हाका पडलो. सचीवा कडेन केल्ल्या टेलिफोन कॉलाक लागून प्रत्यक्षांत कितें घडलां हाची जाणविकाय मेळ्ळी. डी.सी.किम म्हजीं साधनां स्पश्टपणान बेकायदेशीर रितीन घेतलीं, आनी इतलेंच न्हय , डी.सी. कॅनडांतल्या हक्क आनी स्वातंत्र्याच्या सनदीच्या संदर्भांत हें खऱ्या अर्थान कितलें धक्को दिवपी आसा हाचेर हांव विस्तार करतां. म्हज्या मतींत हीं कृती म्हज्या हक्कांचो आनी म्हज्या संघटनेचो, ट्रेड्स काउन्सिलाच्या हक्कांचो आनी त्या खातीर सगळेकडेन संघटनेच्या वांगड्याच्या हक्कांचो उक्तो आनी बेकायदेशीर उल्लंघन.म्हजो एकूच पर्याय म्हणल्यार शांतपणान पत्रवेव्हाराचो फालोअप चालू दवरप हें म्हाका खबर आशिल्लें.

जंग-युल किम कसो उक्तो करचो तें जाणून घेवपाक हांगा क्लिक करात

एकोणवीस अध्याय: १.

टोरोंटो पुलीस मालमत्ता खातें

हांव व्यक्तिगत रितीन #2 प्रोग्रेस अव्हेन्यू, टोरोंटो पुलीस मालमत्ता विभागांत गेलो. थंय म्हजीं साधनां सध्या तांच्या ताब्यांत आसात हाची तोंडी पुष्टी करपाक मेळ्ळी. तशेंच थंयच्या कांय अधिकाऱ्यांक हांवें ब्लॅब केलें की तीं साधनां म्हज्या युनियनाच्या ऑफिसांतल्यान घेतल्यांत आनी पुराय स्पश्टीकरण जाय मेरेन तीं उखलपाचो म्हाका कसलोच हेतू ना . ते भायर म्हाका गाडी नाशिल्ली.

टीडीएसबी आनी ट्रेड्स काउन्सिल हांचे कडेन केल्ल्या यशस्वी चवकशी उपरांत डीसी किमाक फोन करपाचो यत्न केल्ल्यान म्हाका कसलेंच लुकसाण दिसलें ना. हांवें डर्टी-2 डिव्हिजनाक फोन केलो

हांवें परतून मेल वरवीं ट्रेड्स काउन्सिलाक फालोअप केलो, तांच्या सचीवा कडेन फोनकॉल जाले उपरांत . ट्रेड्स काउन्सिलाक बरयल्ल्या पत्रांत हांवें साधनांचें कितें जालें अशें विचारलें, आनी तीं परत करपाक सांगलें. प्रत्यक्षांत साधनां खंय आसात तें म्हाका बरोबर खबर आशिल्लें. हांव फकत मुके खेळटालो. खरेंच हांव कितें सोदतालो तें म्हळ्यार म्हजीं साधनां कांय वेळार तांच्या ताब्यांत आशिल्लीं अशें बरयल्लें खंयचेंय .

कुशळ वेवसाय मंडळ पावती धाडटा

परतून बरोच वेळ लागलो, दीसपट्टो, मेलाची वाट पळयत... निमाणे म्हाका ट्रेड्स काउन्सिलाची जाप मेळ्ळी. तांच्या पत्राची तारीख आशिल्लीहें . तातूंत अशें बरयल्लें:

तुमचीं साधनां म्हणल्यार तुमचीं साधनां आमकां ऑफिसांत भितर आनी वा भोंवतणी मेळ्ळींहें . दुसऱ्या दिसा टोरोंटो पुलीस सेवेन साधनां उखलून घेतलीं अशें म्हाका दिसता. [4] हें .

भायर सरप: कुशळ वेपार मंडळ - VANISH MIDSTAGE

स्किलड ट्रेड्स काउन्सिलान म्हाका दिल्लें ही पयली नोटीस, तांकां म्हजीं साधनां मेळ्ळ्यांत. ट्रेड्स काउन्सिलान दिली तारीख जुळनाशिल्ली पूण, खरेंच म्हत्वाचें म्हणल्यार तांणी आपल्या ऑफिसांत साधनां आसात आनी टोरोंटो पुलीस सेवेन तीं भायर काडलीं हें मान्य केलें! आतां खरेंच म्हाका पुरावे मेळ्ळे. म्हाका शाळा मंडळाचें पत्र आनी ट्रेड्स काउन्सिलाचें पत्र आशिल्लें, दोगांयनी एकूच गजाल पुष्टी केल्ली, साधनां ट्रेड्स काउन्सिलाच्या कार्यालयांत आशिल्लीं , आनी ट्रेड्स काउन्सिल पत्रांत सांगिल्लें की टोरोंटो पुलीस सेवेन साधनां थेट तांच्या कडल्यान घेतलीं कचेरी.

विचित्र तथ्यांची खात्री जाली

पुराय प्रकरण न्यायालयांत व्हरून हात सकयल जिखपाक जाय आशिल्ले पुरावे म्हजे कडेन आसात हें म्हाका खबर आशिल्लें. I was excited to finally see that proof but, instead of taking any immediate legal action , हांवें थारायल्लें फालोअप चालू दवरपाचें, ल्हवू ल्हवू, जो मेरेन हांवें ह्या प्रस्नाच्या संदर्भांत पत्रवेव्हाराचे सगळे मार्ग सोंपयतले. शाळा मंडळान म्हाका बहिश्कार केल्लो, आनी ते आनीक पत्रवेव्हार परत करचे नात पूण, अजूनय ट्रेड्स काउन्सिल आनी डी.सी.किमा कडेन ईमेल वरवीं परतून फालोअप करपाक मेळटालो. हाचे संबंदी हांवें डी.सी. होंय, हांव धीर धरून योग्य कृती मार्ग पाळटालो, क्रमवार फालोअप करतालो , तें येसस्वी जावचें अशें मागणें करतालो.

फुडलें पावल उखलप

आतां निमाणे म्हाका डीसी किमा कडेन परतून संपर्क स्थापन करपाचो वेळ आयिल्लो. डी.सी. ही सुरवाती सावन हेतून केल्ली निवड आशिल्ली. फकत संवादाचे औपचारीक साधन वापरून सगळ्या संवादांचो पुराय नोंद करप शक्य जातलें .

जंग-युल किम कसो उक्तो करचो तें जाणून घेवपाक हांगा क्लिक करात

अठ्ठावीस अध्याय: १.

डीसी किम - तुका मेल मेळ्ळा!

बिरेस्तार, साधनां काडून घेतले उपरांत धा म्हयन्यां उपरांत हांवें बशींतल्यान भौशीक संगणकां कडेन वचून डीसी किमाक म्हज्या वेगवेगळ्या हुस्क्याचो तपशील दिवन एक लांब ईमेल बरयलो तातूंत:

तुमकां जाय जाल्यार, उपकार करून तुमी कामाचीं साधनां कांय कारणांक लागून जप्त केल्यांत काय ना, वा कांय कारणांक लागून कामाचीं साधनां चोरल्यात हें मान्य करात. नाजाल्यार तुमी म्हजीं कामाचीं साधनां ट्रेड्स काउन्सिलाच्या कार्यालयांतल्यान तांची परवानगी नासतना आनी म्हज्या परवानगे बगर कशीं घेवंक शकतलीं तें सांगचें पडटलें. शाळा मंडळाचे अधिकारी टोरोंटो पुलीस सेवा अधिकाऱ्याक वेपार मंडळाच्या कार्यालयांतल्यान मालमत्ता घेवपाची वैध परवानगी दिवंक शकनात, जी तांची न्हय पूण म्हजी. [५ ] .

आनी डीसी किमाच्या डिमोशनाची फकाणां करून हांवें जोडलें:

हाचे कडेन संबंदीत ना, टोरोंटो पुलीस सेवा येरादारी विभागांत तुमच्या नव्या भुमिके खातीर परबीं. तुमच्या जापाची उमेद, बेस्ट ऑफ लक, मोहम्मद डेव्हिड [5 ].

डीसी किमाची ल्हान जाप

हांव परत घरा प्रवास केलो, आनी कांय दीस परतून म्हजो ईमेल तपासपाक गेलो ना. परतून म्हज्या ईमेलाचेर तपासणी करतना म्हाका डीसी किमाची जाप दिसली: तुमचीं खंयचींच साधनां जप्त करूंक नात. शाळा मंडळाक तुमचीं साधनां जाय नाशिल्लीं देखून तीं म्हाका सुरक्षीत दवरपा खातीर गेम करतात. [६] हाचो अर्थ एक गजाल म्हण म्हाका कळ्ळें, डी.सी. डी.सी.ट्रेड्स काउन्सिलाची इमारत शाळा मंडळाच्या पार्किंग-लॉटाक सामकी लागीं आसा. तें म्हज्या साधनांचें निमाणें वळखूंक येवपी सुवात, कंपनीच्या ट्रकाच्या फाटल्यान, जंय हांवें तीं सोडून दिल्लें . म्हाका दिसलें ‘ ट्रेडस काउन्सिल इमारतीच्या तोंडार आशिल्लें HUGE SIGN डीसी किमाक कशें चुकूं येतालें ? वा भितर सरतना दाराचेर आशिल्ली व्हडली बोर्ड ?’ अशें म्हण्टात. ताचे उपरांत डीसी किमा कडल्यान आनीक ईमेल मेळ्ळो ना, तो निमाणोच आशिल्लो .

ताचे ईमेल करपाचे दीस सोंपले

चड वेळ नासतना एक पत्र आयलें, तारीख

जंग-युल किम कसो उक्तो करचो तें जाणून घेवपाक हांगा क्लिक करात

सत्तावीस अध्याय: १.

साधन-जेओपर्डींत सेट करप

हांवें म्हजे सगळे फोटो कॉपी केल्ले कागदपत्र घेवन घरा पावलो आनी वेगवेगळ्या ‘बड-शॉटांचे’ पत्ते लिफाफांचेर बरोवपाक सुरवात केली. पत्रां डी.सी.

जायत्यांक मेलआउट

एक म्हयन्या परस उण्या वेळान म्हजो पुराय साधन-संच ‘विलोपन’ जातलो . तीं पत्रां हांवें कळाव करिनासतना मेल केल्लीं. तशेंच त्याच मेळोवप्यांक ईमेल धाडलो, म्हजीं सगळीं कागाळीं एकाच झटकेंत तांकां हाडलीं. म्हज्या पत्रांनी आनी ईमेलांनी हांवें म्हजो दावो केलो: डी.सी.किमाचीं कृती चुकीचीं ; डीसी किमाक म्हजीं साधनां घेवपाचो अधिकार नाशिल्लो . हांवें खात्रीन भर दिवपाचें आशिल्लें की साधनां ट्रेड्स काउन्सिलाच्या कार्यालयांतल्यान घेतिल्लीं, एक धक्को दिवपी आनी विचित्र गुन्यांव , आनी तीं प्रत्यक्षांत डीसी किमान चोरून व्हेल्लीं .

हाचे वयल्यान डीसी किमाचीं कृती निरुपद्रवी कित्याक नाशिल्लीं हें सारकें स्पश्ट जाता . हो धोको निर्माण करपी परिस्थितींत ताणें म्हजीं साधनां घालीं. तो म्हजीं साधनां जप्त करताना ताका कशें कळ्ळें आसतलें की हांव, थोड्याच काळा उपरांत, चार म्हयने बंदखणींत पडटलो आनी म्हजें एकूच वाहन गमायतलों? नागरी जापसालदारकेंत एक सामान्य नेम आसा: तुमी तुमच्या बळींक मेळटात तशेच घेतात. ताच्या चुकीच्या कृत्यांक लागून निर्माण जाल्ली परिस्थिती पुरायपणान ताचीच चूक. शाळा मंडळाचीय चूक आसा कारण तांणी जप्त करपाची विनंती केल्या.

प्रवेश: द सार्जंट - स्टेज उजवे वटेन

म्हजीं पत्रां आनी ईमेल यशस्वी जाले. बिरेस्तार, म्हजीं साधनां घेतिल्ल्या वेळार डी.सी.किमा परस थेट श्रेश्ठ आशिल्ल्या सार्जंटाची सुरवातीचो ईमेल म्हाका मेळ्ळो. ताच्या शेवटाक लागीं सकयल आशिल्ल्या ईमेलांत टेलिफोन कॉल मागलो. ह्या प्रस्ना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या कोणाकूय हांव केन्नाच टेलिफोन करचो ना हें म्हाका रोखडेंच कळ्ळें. विस्वास पुरायपणान आनी पुरायपणान नश्ट जाल्लो. थंय आनी मागीर, साधनां डीसी किमाक हस्तांतरीत करपाच्या संदर्भांत पुराय दस्तावेजीकरण मागून हांवें ईमेल प्रतिसाद बरोवपाक फुडें सरलें. बिरेस्तारा, हांवें डीसी किम आनी सार्जंट ह्या दोगांयक संबोधीत केल्लो ईमेल बरयलो तातूंत म्हणिल्लें:

जंग-युल किमाक, जेन्ना तुमी तयार जातात, आनी जेन्ना तुमकां तुमी कितें केलां तें समजतले, तेन्ना तुमी तुमचीं कृती चुकीचीं आशिल्लीं अशें, निर्विवादपणान सांगपाक जाय अशें तुमचें प्रवेश धाडचें अशें म्हाका दिसता. तातूंतल्यान उण्यांत उणें तुमी अयोग्य वागलां हें मान्य आसा अशें दाखोवंक जाय. तातूंत कितें केलें तें स्पश्टपणान सांगपाक जाय. म्हजो पुराय ट्रेड्स साधनांचो संच Maintenance & Construction Skilled Trades Council च्या कार्यालयांतल्यान घेतिल्लो. तातूंत तुमकां परवानगी नाशिल्ली, तशेंच थंयच्यान म्हजी मालमत्ता घेवपाक तुमकां कसलेंच ‘बरें कारण’ नाशिल्लें अशें सांगपाक जाय. त्याच दस्तावेजांत ट्रेड्स काउन्सिलाक आनी म्हजे कडेन माफी मागल्यार सगळ्यांत बरें जावं येता. तुमी हें करपाचें निवडटले अशी म्हाका प्रामाणीक आस्त आसा. [८] ८.

माफी मागपाची विनंती दुर्लक्षीत

कांय दिसांनी म्हाका परतून सार्जंटांचो ईमेल आयलो. तातूंत बरयल्लें: स्पश्ट करपाक, सुरक्षीत दवरपा खातीर आनी तांकां कांयच जावचें न्हय हाची खात्री करपा खातीर साधनां जप्त करून टोरोंटो पुलीस सेवा मालमत्ता युनिटांत दवरलीं. [९] ताची तारीख आशिल्लीहें . म्हाका चड खबर आशिल्लें. म्हाका खबर आशिल्लें की ' जप्त ' प्रत्यक्षांत म्हणल्यार साधनां ज्या गुन्यांवांत आशिल्लीं ताका लागून साधनां घेतिल्लीं आसूंक जाय, ताचो परिणाम म्हूण तीं जप्त जालीं, जें बिल्कुल नाशिल्लें.

घरगुती पंगडाक आदार दिवप

सार्जंट फट उलयतालो, सादो आनी सादो. हांवें म्हजे आरोप परतून सार्जंटाक ईमेल केल्ले आनी सार्जंटान 18 डिसेंबराक जाप दिली: म्हाका गुन्यांव लिपोवपाची इत्सा ना, आनी तुमचीं वस्तू परत मेळोवपाक तुमकां मजत करप हो म्हजो एकूच ध्येय. [१०] मुळाव्यान तो म्हज्या घरांत साधनां फुकट पावोवपाची पेशकश करतालो. I wasn't going to budge, because the real issue wasn't the tools now , खरो मुद्दो शाळा मंडळांत भ्रश्टाचार आनी टोरोंटो पुलीस सेवे भितर भ्रश्टाचार आशिल्लो. आतां साधनां परत घेवपाक मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार तें तांच्या अटींचेर आसतलें हें म्हाका खबर आशिल्लें . टोरोंटो पुलीस सेवेच्या कृतींत कांयच चूक ना अशें सांगून दस्तावेजाचेर सय करप सारकें आसतलें! म्हजे आड हो अपमानकारक गुन्यांव आनी म्हज्या सनदी हक्कांचें हें अपमानकारक उल्लंघन पुरायपणान खंयच्याय कायदेशीर साधनांक चडांत चड उक्ते जाय मेरेन हांव केन्नाच केन्नाच थांबचो ना हें म्हाका खबर आशिल्लें.

जंग-युल किम कसो उक्तो करचो तें जाणून घेवपाक हांगा क्लिक करात

छवीस अध्याय: १.

तिगून खेळ: कॅच-आउट

हांवें 21 डिसेंबराक म्हजी जाप सार्जंटाक ईमेल केली, घडये म्हाका चुक जाल्या, आनी घडये हेर सगळ्या पक्षांनी फकत खरें सांगलां अशी स्थिती घेतली. म्हज्या साधनांचो तीन वेगवेगळे संच आसात असो समज हांवें पाळ्ळो . शाळा मंडळान आपल्या पत्रांत दिल्ल्या खोट्या तारखांक अनुरूप आशिल्ल्या तीन वेगवेगळ्या संचांचो उल्लेख हांवें केलो, आनी वेपार मंडळान आपल्या पत्रांत. हांवें फुडले तरेन बरयलें: १.

लायन आयटम नंबर एक: ट्रेड काउन्सिलाक म्हजीं साधनां आनी वैयक्तीक मालमत्ता ९ जानेवारी २०२३ दिसा वा ताचे सुमाराक मेळ्ळी, टोरोंटो पुलीस सेवेन ती सगळी दुसऱ्या दिसा उखलली; लायन आयटम नंबर दोन: डी.सी.किमान म्हजी कांय मालमत्ता वा साधनां ३१ जानेवारी वा १ फेब्रुवारी २०२३ दिसा घेतलीं, शाळा मंडळान ताका दिली; लायन आयटम क्रमांक तीन: टोरोंटो पुलीस सेवेन म्हजी मालमत्ता वा साधनां जप्त केल्यात अशें ईमेलांतल्यान मेळ्ळांसार्जंट हांणी केला, तारखां अज्ञात; ओळ आयटम क्रमांक चार: शाळा मंडळान म्हजीं साधनां वा वैयक्तीक मालमत्ता 4 मे 2023 दिसा वा ताचे उपरांत (रोजगार सोंपपाची तारीक) ट्रेड्स काउन्सिलाक दिली . [११] ८.

सिनको-दी-मायो साधनां

हांवें ही थोडी म्हायती धरून दवरली , फकत चडांत चड परिणाम दिवपा खातीर ती उपयोजीत करपाक योग्य वेळाची वाट पळयत आशिल्लो. दरेका शाळा मंडळान आनी वेपार मंडळान दिल्ल्या खोट्या तारखांचो उल्लेख करपाक हांवें दुर्लक्ष केल्लें. In reality I had already known for quite some time that there was no second set of tools , एकूच आशिल्लें, शाळा मंडळान ट्रेड्स काउन्सिल कार्यालयांत हस्तांतरीत केल्लो साधनांचो एक संच, डीसी किमान घेतिल्लो तोच संच. ट्रेड्स काउन्सिलाच्या सचीवान म्हाका पयलींच सगळें सांगिल्लें.

द सार्जंट - एडमिट वन

हांव परत घरा प्रवास केलो आनी अजून म्हाका खबर नासली तरी हांवें म्हज्या ईमेलाक धाडल्या उपरांत फकत कांय मिण्टांनी सार्जंटान जाप दिली . बशींत परतून भौशीक संगणकां कडेन वचून तारीख आशिल्लो ईमेल वाचपाक कांय दीस लागतलेहें . कांय वेळां हांवें तें वयर वाचलें. तातूंत फुडले तरेन म्हळां: १.

गुड मॉर्निंग मिस्टर मर्डॉक, तिसऱ्या ओळीच्या संदर्भांत, हाका लागून थोडे मुद्दे स्पश्ट करपाक मदत जातली अशी आस्त बाळगता. उपकरणां 1 फेब्रुवारी 2023 दिसा जप्त केल्लीं.शाळा मंडळाच्या विनंती प्रमाण साधनां जप्त केल्लीं , आनी तीं फकत सुरक्षीत दवरपाच्या आनी तीं वचून वचूंक वा चुकीची सुवात मेळचीं न्हय ह्या हेतून. खंयच्या कायद्यांचो भंग जालो, ताका लागून साधनां जप्त केलीं. म्हाका खंयच्याच गजालीची खबर ना आनी स्पश्टपणान सांगपाचें जाल्यार साधनां केन्नाच जप्त जावंक नाशिल्लीं आनी सदांच तुमचीं आशिल्लीं. हय. हीं तींच साधनां डी.सी. पयल्या ओळी विशीं, ही गजाल म्हाका चवकशी करची पडटली आनी तुमचे कडेन परतून वचचें पडटलें.

[१२ ] .
मागीर परत वाचलो. ' जप्त केलें ! तातूंत प्रत्यक्षांत जप्त केला अशें बरयलां !' हांवें मनांत म्हणलें: ‘हो ईमेल म्हाका जाय आशिल्ली निमाणी गजाल’. ताणें म्हाका चडांत चड चुकीचें सिद्ध करपाक जाय आशिल्ल्या कागदपत्रांचो संच पुराय केलो. म्हाका खबर आशिल्लें की सार्जंट कडल्यान हो ईमेल, जो साधनां घेतिल्ल्या वेळार डीसी किमाचो थेट वरिश्ठ आशिल्लो, डीसी किमाच्या विधानांक पुरायपणान विरोध करतालो आनी, जरी तातूंत स्पश्टपणान सांगिल्लें नासलें तरी , तो स्पश्टपणान एक बळिश्ट प्रतिनिधित्व करतालो शाळा मंडळाचेरच आरोप . हांवें परतून वाचलें:

शाळा मंडळाच्या विनंती प्रमाण साधनां जप्त केल्यांत. [१२ ] .

ह्या एका ल्हान ईमेलान सगळें बदललें. म्हाका कळ्ळें की , डी.सी. हांवें फकत तें 'चुकीचें' अशें मानलें ना , पूण तें सादेपणान बेकायदेशीर , एक सामान्य चोरी आनी निखटी गुंड! हांवें ताचो विचार केलो, आनी चिंतन केलो, आनी मागीर निश्कर्शात्मकपणान म्हजें मत थारायलें: तांचीं कृती फकत चुकीचीं न्हय , फकत बेकायदेशीर न्हय , पूण म्हज्या सनदी हक्कांचें उक्तेपणान उल्लंघन आशिल्लीं. टोरोंटो पुलीस सेवेक आतां कांयच चूक ना अशें नाटक करप शक्य जावचें ना हें म्हाका खबर आशिल्लें.

जंग-युल किम कसो उक्तो करचो तें जाणून घेवपाक हांगा क्लिक करात

पंचवीस अध्याय: १.

भायर सरप: द सार्जंट - स्टेज उजवे वटेन

हांवें सार्जंटाच्या ईमेलाक जाप दिली आनी अतिरिक्त तपशील मागली: ती जप्त केल्ल्या वेळार म्हजी मालमत्ता खंयची आशिल्ली ? [१३] पूण, ताचे ईमेल करपाचे दीस सोंपले. सोंपलें. ताची जाप कितें तें म्हाका पयलींच खबर आशिल्लें. सार्जंट म्हाका पयलींच दिल्ल्या परस चड मोलादीक म्हायती दिवंक शकना, घडये लेगीत दिवंक शकना हें म्हाका खबर आशिल्लें. हां वें मुखार वचून सार्जंटाचो तो म्हत्वाचो ईमेल शाळा मंडळाच्या वेगवेगळ्या ‘बड-विगांक’, स्किलड ट्रेड्स काउन्सिलाक आनी डर्टी-2 डिव्हिजनांतल्या टोरोंटो पुलीस सेवेक परतून धाडलो. मेल वा ईमेल वा खंयच्याय तरेन तातूंतल्या खंयच्याय एका कडल्यान म्हाका जाप मेळ्ळी ना. ट्रेड्स काउन्सिल म्हजे कडेन संवाद सादपाक अपेस आयिल्ल्यान मजूर संघटणेच्या खंयच्या नेमाचें उल्लंघन करता असो प्रस्न म्हाका पडलो. म्हजे कडेन पत्रवेव्हार चालू दवरपाचें तांकां कर्तव्य नाशिल्लें? म्हजीं साधनां तांच्या ऑफिसांत आसात अशें म्हाका कळोवंक नाशिल्ल्यान तेच प्रमाण तांणी परतून आपली जापसालदारकी पयस केल्या. ' दुर्लक्ष ' आनी 'दुर्भावना' हांचे मदलो संक्रमण खंय आसा ? फकत हेतू अभिव्यक्ती वरवीं तें थारावपाक मेळटा काय?

मौन खूब उलयता.

टोरोंटो पुलीस सेवेंत कोणाच्याच ईमेलाक प्रतिसाद नाशिल्ल्यान हांवें कांय स्पश्टीकरणात्मक पॅम्फ्लेट काडले: दोन पत्रकां पुस्तिका भशेन अर्दकुटीं गुठलायल्लीं आनी हांवें तीं मेल करून धाडलीं. ह्या पॅम्फ्लेटांत शाळा मंडळ, ट्रेड्स काउन्सिल, डी.सी.किम आनी सार्जंट हांचे सगळेच निंदनीय उतारे आशिल्ले. शीर्षक: "टोरोंटो न्यूजफ्लॅश!!!" हें . तरी लेगीत म्हाका कसलीच जाप मेळ्ळी ना.

जंग-युल किम कसो उक्तो करचो तें जाणून घेवपाक हांगा क्लिक करात

चववीस अध्याय: १.

कीबोर्ड. उंदीर. स्क्रीन.

जसो जसो वेळ वतालो तसो तसो म्हाका कळ्ळें की घडिल्ल्या घडणुकेचें सत्य उक्ते करपाक जाय आशिल्ली सगळी म्हायती म्हाका पयलींच आसा. फकत ती म्हायती भायर काडूंक मेळ्ळी जाल्यार टोरोंटो पुलीस सेवा, शाळा मंडळ वा हेर कोणाकूय तथ्य न्हयकारप अशक्य जातलें. डी.सी.किमान म्हजीं साधनां बेकायदेशीर रितीन जप्त केल्यांत हें म्हाका खबर आशिल्लें आनी ताचे परस वायट म्हणल्यार शाळा मंडळान ताका तें करपाक सांगलें. हो आक्षेपार्ह गुन्यांव हांवें पळोवंक नासतना आनी व्यापून उरपाक दिवपाचो नाशिल्लो. हांवें म्हजो पोरनो डेस्कटॉप संगणक काडलो आनी धुल्ल पुसून पार्ट्स प्लग करपाक सुरवात केली. कीबोर्ड. उंदीर. स्क्रीन. हांवें ‘ऑन’ बटण दामलें आनी तें सुरू जालें. हांवें linux ऑपरेटिंग सिस्टीम सोडल्या तशीच पळयली. ह्या मशीना विशीं सगळें विसरून गेल्लें आनी ताच्या मोलादीक कमांड प्रॉम्प्टा विशीं सगळें विसरून गेल्लें . हांवें linux संदर्भ पुस्तकांचो ल्हानसो स्टॅक घेतलो आनी म्हजो उपाय सोदून काडपाक सुरवात केली.

नंबर मेळ्ळे

एक पावटीं एका इश्टा कडल्यान आयकल्ली एक काणी याद जाली: मॉन्ट्रियलांतल्या एका मनशान मॉन्ट्रियलांतल्या सगळ्या पुलीस सेवेक ईमेल धाडलो, एकाच वेळार . जशें दिसता, ईमेल पत्ते संख्यात्मक आसात . निमाणे हांवें एक शेल स्क्रिप्ट तयार जाय मेरेन हांव ताचेर पयस काम करीत रावलो आनी तातूंतल्यान म्हाका ईमेलांची वळेरी मेळ्ळी. ‘हांव अदमास करतां ही एक सुरवात’ म्हाका दिसलें. म्हाका अजून खबर नाशिल्लें पूण, तो फकत एक घटक आशिल्लो . खात्रीन हांवें सगळे पुरावे दरेका टोरोंटो पुलीस अधिकाऱ्याक तांच्या स्वताच्या ईमेल प्रणालीन धाडूंक शकतले पूण, घडये तांकां अजूनय ताचे कडेन दुर्लक्ष करूं येतालें. सुमार त्याच वेळार हांवें लायब्ररींत वचपाक सुरवात केली.

सप्तकांतल्यान एक फावट, कांय सप्तकां खातीर, शुक्रारा वतालो. प्रार्थनेचो वेळ येवचे पयलीं लायब्ररींत कांय पुस्तकां वाचतालो. हांव प्रार्थना करतालो, आनी मागीर सुर्यास्त जावचे पयलीं घरा परतपाक बशींत बसतालो.

कांय उजवाड वाचन केलें

मागीर एक सप्तक शुक्रारा म्हाका दिसलें: ‘हांव म्हजो लॅपटॉप संगणक आपल्या वांगडा हाडलो जाल्यार मागीर लायब्ररींत इंटरनॅट फुकट वापरूं येता’. हांवें सारकें तें केलें. मागीर सोमारा हांव वचून ताचो एक दीस केलो, सकाळीं सुमार 9:30 वरांचेर लायब्ररींत पावलो. हांवें म्हजो ईमेल म्हज्या लॅपटॉप संगणकाचेर सेट केलो. धक्को ना, अजूनय म्हाका जाप मेळूंक नाशिल्ली. सलग कांय दीस फाटीं गेलो. म्हजीं साधनां चोरून व्हरपी फामाद डिटेक्टीव्ह जंग-युल किम हाचे विशीं कांय म्हायती इंटरनॅटाचेर सोदली. हांवें वेब सोदाच्या पयल्या पानांतल्यान कांय वेबसायटी जतनाय घेतल्यो. हांवेंय ‘कृत्रिम बुध्दी’ नांवाची ही नवी गजाल वापरून पळयली , ती आयकल्या तितली सक्षम आसा काय कितें तें पळोवपाक. आशादायक दिसतालें. तो कमांड प्रॉम्प्टा सारकोच आशिल्लो.

सप्तकाच्या शेवटाक घरांत आसतना आयतारा हांवें जतनाय घेतिल्लीं कांय वेबसायटी पळोवंक सुरवात केली, जीं जंग-युल किमा विशीं सांगतालीं. www.JungYulKim.com नांवाची एक म्हाका दिसली. जंग-युल किमाची अधिकृत संकेतथळ असो दावो करताली. हांवें साइट उगडली, आनी मागीर पळयलें, पानाच्या सकयल्या भागाची बारीकसाणेन वाचून, म्हाका दिसलें, पयले वाचतना म्हज्या दोळ्यांक चुकलें. ल्हान मुद्रणांत बरयल्लें: हें डोमेन विकतें घेयात . म्हाका कठीणपणान विस्वास येतालो. मागीर हांवें टायटलबाराचेर वयर पळयलें आनी सकयल दिल्लें दिसलें:

ही वेबसायट विक्री खातीर आसा!

खरेंच तें खरें आसूं येता? म्हाका दिसलें: ‘हें कितें तरी आसूं येता’ . डोमेन विकतें घेवपाची आस्त बाळगून दुसऱ्या दिसा लायब्ररींत वचपाक भायर सरलो. म्हाका तें विकतें घेवपाक कसलोच त्रास जालो ना. हांवें लिंक क्लिक केलें आनी मागीर जंग-युल किमाचें डोमेन विकतें घेवपाची आस्त बाळगून सगळ्यो पावलां पाळ्ळीं. फारीक करपाची खंयची पद्दत मान्य जातली असो म्हजो एकूच हुस्को आशिल्लो. हांवें पळयलें की दर चड सेट केल्लो ना, देखून हांवें खरेदी प्रक्रिया पाळ्ळी आनी निमाणे कडेन पावलो जंय हांवें बरयल्लें पळयलें: ‘बँक वायर ट्रान्सफर करून फारीक करचें’! बँकेच्या तार हस्तांतरणाक गरजेचो सगळो तपशील हांवें रिकाम्या पत्रकाचेर बरोवन काडलो. मागीर म्हज्या लागींच्या बँक शाखेचें स्थान वेब-सर्च केल्या उपरांत म्हाका दिसलें की बँक फकत हांव आशिल्ल्या लायब्ररीच्या रस्त्या पलतडीं आसा . हांवें म्हजीं वस्तू एकठांय करून, स्कार्फ आनी कोट घालून, खांद्यार पोती घालून रस्त्या वयल्यान देगेर वचपाक सुरवात केली. म्हाका कसलोच त्रास जालो ना: जर्मनींत तार हस्तांतरण यशस्वी जालें. पयशे धाडल्यात अशें विक्रेत्याक कळोवंक परत लायब्ररींत गेलो. उपरांत हांव परत घरा गेलो: गाडी घेवन, बशींत, दुसरे बशींत आनी घरा. हवामान पावस पडलें आनी बर्फ आनी बर्फ वितळ्ळें. दुसऱ्या दिसा परत लायब्ररींत गेलो, एक शुक्रार. खरेंच हांव फकत मध्यान्ह प्रार्थने खातीर वचपाचो आशिल्लो. मागीर परत घरा गेलो. बँक हस्तांतरण सत्यापीत जावपाक एक-दोन दीस लागूं येतात आनी ताचे उपरांतच डोमेनाचें प्रत्यक्ष हस्तांतरण पुराय जातलें हें म्हाका खबर आशिल्लें. 25 जानेवारी 2024 हें डोमेन म्हजें जालें. प्रिय नाथन, तुमच्या खरेदी खातीर परबीं. अशक्य दिसपी हें सपन घडलां. हाचे कडेन म्हजो सामको उणोच संबंद आशिल्लो. खरेंच, ह्या परिस्थितीचेर प्रभाव घालपाक हांवें कितें तरी करपाक शकतालें? हें डोमेन मेळयल्या उपरांत हांवें रोखडीच ही वेबसायट बरोवपाक सुरवात केली. हें लेगीत हांवें केन्नाच कल्पना करूंक नाशिल्लें.

ला इलाहा इल्लाल्लाह. ला इलाहा इल्लाल्लाह. ला इलाहा इल्लाल्लाह

जंग-युल किम आतां उक्तो करपाक हांगा क्लिक करात. हें सोंपें आसा!

टिप: हो मुखेल लेख सोंपता. फुडें जें येता तें दिसपट्ट्या जर्नल नोंदींच्या रुपांत आसता जें आदलो फाटल्यान पळोवपाचो भाग सोडून वता थंय चालू उरता. तशेंच स्नोबॉल ईमेल फंक्शन आसा. कृपा करून पळयात.