JungYulKim.com विनोदी संवाद

साइट मेनूचेर परत वचचें

JungYulKim.com च्या नव्या शुभंकराचें अनावरण सकयल केलां! (सकयल स्क्रोल करात)

‘डावें आनी उजवें’ विनोदी संवाद

तारीख जानेवारी एक तीस वर्सां वर्सा दोन हजार तेवीस, टॉयलेट पेपरिंग सेवेच्या दोन धाडसी डिटेक्टीव्हांनी जैतिवंत आनी जैतिवंत जावपा खातीर प्रतिकूल परिस्थिती आड झूज करचें पडटलें. डॉटकॉम किम आनी सार्जंट पियट्री हांणी मॅलेव्होलेन्स आनी कंपॅशन स्किल ट्रेड्स ब्युरोच्या धोक्याच्या चपक्यांतल्यान एक पुराय टूल-सेट कसो वाचयलो हाची ही काणी. हें सगळें सुरू जालें जेन्ना टीपीएसबी कडल्यान उदेंत मानक वेळा प्रमाण दनपारां 2:30 वरांचेर आपत्कालीन कॉल आयलो:

bBBBRrrrrriiiinnNNNG हें नांव! (दूरध्वनी) ६.

bbbBBBRrrrrriiiiiNNNGgg! (दूरध्वनी) ६.

BBBRrrrrriiiiiNNNG हें नांव! (दूरध्वनी) ६.

किम हांवें तुका दिसता तितले बेगीन फोन घेतलो!

टीपीएसबी हांव चडांत चड तात्काळ गजालीचेर उलो मारतां. म्हाका गरज आसा तुमी कुशळ वेपार ब्युरोच्या कार्यालयांत वचून रोखडोच वेपारी मनशाचो साधन-सेट जप्त करपाची.

KIM कितेंय आसूं हांव हो साधन-संच जप्त करतलों? साधन-सेट धोक्यांत आसा काय?!

TPSB D..k..ssshhhhhh...(लायन शांत जाता)

किम नाओओओओओ! साधनां सुरक्षीत आसात काय?! वा साधनां असुरक्षित आसात!!??

...sssssshhssss...(डायल-टोन)

किम जाप MEEEEeeee!!!!....

(खुपशेदां)

किम (मौन, ताच्या गालाचेर एक दुकां लोळटा)

सार्ज हांवें आयकलां EVERYTHING MAN! कॉल स्पीकरफोनाचेर आशिल्लो, LETS ROLL.

किम साधनां आसात... साधनां वचून वचपाचो वा चुकीचो धोको आसा. आतां आमकां दोगांकय कळ्ळां अशें म्हाका दिसता...

सार्ज नो किम! आमी फकत तशें जावंक दिवंक शकनात!

...सेंटर कंसोलाचेर हात एकठांय दवरून दोगांय सायरन घालपाक स्वीच उलटयतात...

पेडल धातू कडेन दवरून ते डर्टी-2 डिव्हिजनांत स्टेशनहाउसा भायर सोलून भायर सरतात, आनी रोखडेंच पुराय GRIDLOCKांत भितर सरतात.

किम आतां वेळ सारको 2:42 PM जाला म्हणून हांव मिस्टर मर्डॉक हांकां एक ल्हानसो ईमेल धाडटां.

सार्ज हो, पूण ताचें आडनांव म्हाका कित्याक बोवाळ करता?

किम हांव बोवाळ करतां हाची खात्री आसा?

सार्ज हो, सांगूंक शकता कारण अक्षरां 'ALL CAPS' मदीं आसात.

किम वाव, शांत जा, म्हाका ‘ऑल-कॅप्स’ अशीं उतरां हांसपाची गरज ना.

फुडली तीन वरां तांणी ग्रिडलॉकांत क्रॉल करून सारलीं. एमसीएसटीबींत पावतकच कार्यालयां पयलींच बंद आशिल्लीं. ते दनपारां 3:00 वरांचेर बंद जातात. आपल्या कडेन आशिल्ले आपले खाशेले टॉयलेट पेपरिंग पॉवर वापरपाची इत्सा नाशिल्ल्यान दोगांयनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं परत येवपाचो संकल्प केलो.

सार्ज आमी आतां एमसीएसटीबींत आसात.

किम हय, तें खरें, आनी तें बंद जाल्लें दिसता.

सार्ज ह्या वेळार आमच्या अतिरिक्त खाशेले टॉयलेट पेपरिंग पॉवर वापरपाची म्हाका इत्सा ना.

किम आमी आमच्या-आपल्या घरांनी परतूंया आनी मागीर फाल्यां सकाळीं ह्या अंकाच्या हॉट पर्स्यूटांत परतूंया, कारण ताका अत्यंत म्हत्व आसा.

दोग डिटेक्टीव्ह घरा परततात आनी सकाळीं पयलींच डर्टी-2 डिव्हिजनांत परतून एकठांय येतात

परतून क्रूझरांत ते एकामेकांक दोळ्यांत पळयतात, हात जोडटात आनी परतून सायरन उडयतात, FOR ONE LAST TIME. परिणाम कितेंय आसूं ते तो टूल-सेट वाचवपाचे आसात.

सार्ज आमी त्या टूलसेटाक वाचवंक जाय, ताचे परिणाम कितेंय आसूं!

किम हांवें AGGRREEEEEEE

शाराच्या हेर वटेन दोग वेगान, सायरन वाजतात, हॉर्न वाजतात. ते एमसीएसटीबींत पावतात.

सार्ज साधनां आतां वचून वचपाचो वा चुकीच्या सुवातेर दवरपाचो धोको ना हें कळटकच म्हाका खूब बरें दिसतलें.

किम काळजी करुंक नाका! आमी तीं साधनां सोदून काडटले आनी तीं साधनां जतनाय घेतले! आमी टीपीएस अधिकारी म्हूण सगळ्या गजालीं खातीर आनी सगळ्या कारणांक लागून सहानुभूती दाखोवप गरजेचें.

सार्ज तुमी नेमके कितें म्हणपाक सोदतात?

किम तीं साधनां, तीं गरीब साधनां सध्या इतलीं भियेल्लीं, इतलीं भियेल्लीं आसूंक जाय.

सार्ज साधनां? साधनांक भावना नासतात.

किम ते करतात! तांकां भावना आसतात खरी!

सार्जे (शांत) ६.

किम तुका दिसता सार्ज, हांव एक अत्यंत धर्मीक मनीस. कॅनडांतल्या कायद्यान हक्क मेळटात, देखून खूब हक्क मेळटात.

सार्जे (मौन) ६.

किम कॅनडांत आमचे कडेन आमचो खाशेलो कायदो आसा, ताका हक्क आनी स्वातंत्र्यांची सनद म्हणटात. ह्या नितळ देशांतल्या नागरिकांक विशिश्ट हक्क दितात पूण, जनावरांचें कितें? जनावरांचें कितें? जनावरांक चड हक्क मेळूंक फावना सार्गे?

सार्ज हो, अर्थांत तांणी...

किम आनी झाडां कितें? लोकांक झाडां कापपाक आडावपी उपनियम सिटी करता. वैयक्तीक रितीन हांव त्या हक्कांचेर विस्वास दवरतां.

सार्ज खात्रीन...

किम हांव कितें सांगतां तें तुका दिसना सार्ज? जनावरांक हक्क आसात, वनस्पतींक हक्क आसात पूण, In-animate वस्तूंचे हक्क कितें? अस्तित्वांत आशिल्ल्या दरेक वस्तूक जशे हक्क आसात तेच हक्क In-animate वस्तूंक आसूंक फावना?

सार्ज म्हाका दिसता तूं कितें सांगता तें पळयता...

किम हो! सारकें सार्ज! त्या साधनांक, प्रत्यक्षांत, वनस्पत, जनावर वा मनशाचे लेगीत सगळे हक्क आसपाक जाय. सनदीन सगळ्या गजालींची सारकी राखण करची, आनी कितें हक्क आसूंक जाय आनी कितें हक्क आसूंक फावना तें थारावंक फावना.

सार्ज ...म्हळ्यार, तुमी कितें म्हणटात तें म्हणल्यार, साधनां कोणाचे आसात ताका कसलोच फरक पडना...

किम सारकें, ताका कसलोच फरक पडना, कारण खरेंच कोणूच साधनांचो मालकी हक्क जावंक शकना. साधनांच आमी वाचयतात. आतां टीपीएसबी आमकां साधनां ‘जप्त’ करपाक सांगतालो पूण, हांवें ‘मुक्त करपी’ ही संज्ञा वापरप पसंत करतलों. तीं गरीब ल्हान भियेल्लीं साधनां, तीं एकदम खंयच्याय वेळार वचून वचूंक शकतलीं वा चुकीचीं थारूंक शकतलीं. ना, परवानगी मेळोवपा खातीर मालकाक संपर्क करपाची गरज ना. साधनांच आमी वीरपणान वाचयतात.

सार्ज तुमच्या विधानाक हांव मान्य आसां.

किम फुडाराक आमचो समाज निमाणें In-animate वस्तूंचे हक्क AS मोलादीक, आनी घडये आमचे परस चड मोलादीक अशें मानून घेतलो अशें म्हाका दिसता. ‘फुडाराच्या सनदींत’ म्हाका खबर आसा आयज, ह्या नियती दिसा आमचीं कृती फाटीं पळयल्यार बरोबर दिसतलीं.

सार्ज कितें?

किम डार्न इट सार्ज!

सार्ज मर्डॉक हांकां हक्क आनी स्वातंत्र्यांच्या सनदी खाला हक्क आसात, खास करून कलम 8: "सगल्यांक अवास्तव सोद वा जप्त करपा आड सुरक्षीत रावपाचो अधिकार आसा."

KIM Oh suuuuure... पूण त्या साधनांचो हक्क कितें? तीं भियेल्लीं ल्हान ल्हान साधनां, जीं एक दीस हेर भौतिक वस्तूंच्या कोरीव कामांत आनी प्रत्यक्ष निर्मितींत वापरतली काय कितें हें लेगीत कळना. त्या साधनांक तें कितें दिसतलें?!

सार्जे ...ऊउउहहहह...

किम आनी! आनी, म्हज्या चार्टर रायट्साचें कितें?! म्हज्या धर्मीक समजुतींचो म्हाका अधिकार ना? आनी म्हाका जाय त्या धर्माचेर विस्वास दवरप, तो खंयचोय आसूं?

सार्ज तुका कितें मेळटा हाची म्हाका खात्री ना पूण, कृपा करून फुडें वच.

किम तुमकां तें स्पेलिंग करचें पडटलें?

सार्ज (कसो प्रतिसाद दिवचो हाची खात्री ना)

किम हांव एक मूर्तिमंत!... थंय! हांवें म्हणलें, निमाणें म्हणलें. हांव एक कट्टर मूर्तिपूजक. निर्जीव वस्तूंच्या देवत्वाचेर हांव विस्वास दवरतां आनी तांची पुजा करतां.

सार्ज आरे... आतां समजता. टॉयलेट पेपरिंग सेवेच्या स्वताच्या धोरणां प्रमाण तुमच्या उत्कृश्ट धर्मा खातीर तुमकां परबीं दिवप आनी तांकां रावपाची वेवस्था करप अशे दोनूय प्रकार करपाची गरज आसा. ब्रावो हें नांव.

किम सारकें, आनी त्या साधनां कडेन म्हजें धर्मीक कर्तव्य पाळपा खातीर म्हाका ‘चार्टर वर्सस चार्टर’ वचचें पडलें जाल्यार हांव तें करतलों.

सार्ज हाचे कडेन संबंदीत ना, तुमची वेबसायट कशी येता?

किम आरे, म्हाका खबर ना, खात्याचो पासवर्ड विसरलो, देखून म्हयन्याक एक डॉलर फी भरूंक मेळना. खरेंच म्हाका एक डॉट कॉम डोमेन म्हणून चड म्हत्वाचें न्हय, म्हज्या स्वताच्या नांवान लेगीत, आनी जें हांवें स्वता नोंद केलां, तें म्हजे खातीर म्हत्वाचें न्हय. म्हणल्यार... ताका जीव वा हक्क वा कितेंय आसा अशें न्हय. हांव पुजता त्या मूर्तीं सारकी भौतिक वस्तू लेगीत न्हय.

सार्ज हय. कांयच चिंतेचें ना.

किम सारकें. ते भायर खंयचो मूर्ख मोलादीक पयशे दिवन खंयच्याय तरेन दुसऱ्याचें नांव आशिल्लें डोमेन नांव खरेदी करतलो? १९८ युरो म्हणल्यार भौतिक नाशिल्ल्या वस्तूक खूब पयशे.

सार्ज फुडाराची विक्री किंमत तुमकां कशी कळटा?

किम आतां त्या खातीर वेळ ना, तीं साधनां वाचवंक वचूंया!

साधनां घेवन ते मिस्टर मर्डॉकाक पावयतात अशें सांगून सचीवाक फटोवन घेतात.

सार्ज बरी गजाल आमी मिस्टर मर्डॉकाक साधनां पावयतात अशें सांगून सचीवाक फटयलो.

किम हांव आतां मिस्टर मर्डॉक हांकां ईमेल धाडटलो कारण सकाळीं सारके 9:06 जाल्यात.

सार्ज तुका ताचें नांव बोवाळ करपाची गरज ना, हांव हांगाच उबो आसां.

किम माफ करात, म्हजें बोट कॅप्स-लॉक कीचेर सरकलें. Gee whiz, हांवें आतांच धाडिल्लो ईमेल नागरी उपाय कायद्याच्या संदर्भांत एका कायद्याक पाळो दिवंक नाशिल्ल्याचो ठोस पुरावो न्हय अशी आस्त बाळगता. म्हणल्यार $2501.60 $1000 परस चड.

सार्ज काळजी करची न्हय, फकत नवोदित खेळगडे अॅटर्नी जनरला कडेन 1000 डॉलर परस चड पयशे निवळ करतात. म्हणल्यार आतां 2021 न्हय, ताचेर मात करात...

आनी... दृश्याचो शेवट.

पुतळ्याचें आज्ञाभंग करप ही मूर्तिमंत मनशाच्या मनांतली सगळ्यांत वायट गजाल.

टिप: हें बरयल्या उपरांत, ही वेबसायटीची विक्री चड करून 2023 वर्साच्या अभिनेत्याच्या संपाच्या परिणामांतल्यान जाल्ल्या कंत्राटाच्या उल्लंघनाक लागून जावंक शकता अशें थारायलां. त्या वेळार जायत्या कलाकारांनी आपल्या टॅलेंट एजन्सी कडेन केल्ले करार मोडले. टॅलेंट एजन्सी कडेन वेब-डोमेन आसलो आनी ताची नोंदणी करून ती एका अभिनेत्या वतीन, आनी त्या अभिनेत्याच्या नांवान, आनी त्या अभिनेत्याचे परवानगेन चलयल्ली जाल्यार... हांगा आमकां ताचो निकाल मेळ्ळा. ताच्या युनियनान ताच्या हितसंबंदाक हानीकारक जाल्ली कृती केल्या अशें दिसता हें खूब योग्य दिसता, आनी अविश्वसनीय विडंबनात्मक. वाव, सारकें दुसऱ्या चल्याच्या युनियनान केल्लें तशें. खंयचो चलो अदमास करपाचो यत्न करात.

आतां JungYulKim.com च्या अधिकृत शुभंकराचें अनावरण!

शुभंकराक ‘टीपी-स्पीडलायन’ अशें म्हण्टात.

JungYulKim.com चो अधिकृत शुभंकर, टीपी-स्पीडलाइन

साइट मेनूचेर परत वचचें

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate