ޖަންގްޔުލްކިމް.ކޮމް އެވެ

ފައުންޑިންގ އާޓިކަލް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ތަސްވީރުތަކެއް ނެތި އަދި ބޭރުގެ ލިންކްތަކެއް ނެތި އެއް ޞަފްޙާއެއްގެ ވެބްސައިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިކަން ކޮށްފައިވަނީ މުޅި ވެބްސައިޓް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައެވެ. ފައިލް ސައިޒު ކުޑަ ކަމުން އޭގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި html ޓެކްސްޓެވެ.


ވާހަކަ ކިޔައިބަލަ
ޖޮއިން ދަ ސްނޯބޯލް
ފައިޓް ކޮރަޕްޝަން

ވާހަކައިގެ އެންމެ ތިރީގައި މުޅި ވާހަކަ ތަރުޖަމާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ގޮތް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ، އެޗްޓީއެމްއެލް ލިންކް ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށްގެންނެވެ


ޑީސީކިމް ސޮފްޓްވެއާ އެވެ


މިއީ ވަރަށް ކުދި ނަމަވެސް، ވަރަށް ބޭނުންތެރި ސޮފްޓްވެއާތަކެއް html ފޯމުގައި ހިލޭ ލިބެން ހުންނަ ސޮފްޓްވެއާތަކެއް، DCKIM.com ގެ އިހުތިރާމާއެކުގައެވެ

މިއީ ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބަރޯސާވެފައިވަނީ ފޯނުގެ ބްރައުޒާއަށެވެ.


ހިޓްދަކްރޯލް އެވެ

މި ހަމަ އިން!!!

މި ވެބްސައިޓަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ދުރުހެލި ނުވެވޭ ސީދާ ބޭރު ރެފަރެންސެއްގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު މަޝްހޫރު ފަރާތެއްގެ ބޭނުން ނުކުރާ ބްލޮގްގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޖައްސާފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ. އަމިއްލައަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ. އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ނުވީ މިއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް، އަދި ހީވެސް ކުރެވުނީ، ފަހަރެއްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ތަސްވީރުގެ ޑިމޭންޝަންތަކުން މައްސަލައެއް އުފެދިދާނެ ކަމަކަށް... އެނގިގެން ދިޔައީ އެއީ އެގޮތަށް ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ތިމާގެ ޑޮމެއިންގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިގެން ދިއުމުން ވާގޮތެވެ. އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތެއްގައި މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޭނާ އަހަންނަށް ކުރި ސީދާ ކަމެކެވެ. އެކްޓަރަކަށް އެމީހުންގެ ޓޫލްސެޓަކީ ސެލްފް ޕްރޮމޯޝަން އެވެ. ވަޑާންކުރާ މީހަކަށް އެއީ ހަމައެކަނި ހޮޅިބުރިއާއި ސްކްރޫޑްރައިވަރ، ފަހަރެއްގައި ޗައިސަލް، ފަހަރެއްގައި ޖީބުގައި ސައިޒުގެ ބޯޓެއް، އެކި ރެންޗް، އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބިނާކޮށް ޖަމާވެފައިވާ ސެޓެކެވެ. ޤިސާސް އެވެ. އަޅުގަނޑަށް މިކަން ކޮށްދެއްވި އެއްކައުވަންތަ، الله(صلى الله عليه وسلم) އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ.

ޓީޕީ-ސްޕީޑްލައިން ވަނީ ފެނިފައެވެ

in the disused blog of Justin Theroux , ނޭނގޭނަމަ، ކޮންމެވެސް ވައްތަރެއްގެ ހޮލީވުޑް ސެލެބްރިޓީއެއް، އެވޯޑް ލިބިފައިވާ އެކްޓަރެކެވެ. http://justintheroux.blogspot.com/
2011/03/jung-yul-kim-photo-pic.html
އިން ޗެކްކޮށްލައްވާ ، އެތަނުގައި ޖަންގް-ޔުލް ކިމްއާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް 2011 ވަނަ އަހަރު ޕޭޖެއް ހުއްޓެވެ.


ކޮމެޑީ ޑައިލޮގް ރީ-އެކްޓިންގ ދަ އިވެންޓްސް އޮފް ފެބްރުއަރީ 1، 2023.

މި ޑައިލޮގަކީ މުޅިން ވެސް ޝައްކު ކުރެވޭ ޑައިލޮގެއް ކަމަށާއި، މިއީ ހަގީގަތުގައި މިކަން ހިނގި ގޮތް ތަމްސީލުކުރާ ޑައިލޮގެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ދެ ބައިގެ ޑައިލޮގެއް ކިޔައިލެވޭ ޓެކްސްޓް ޓު ސްޕީޗް އެއް އޮތްނަމައެވެ.


JungYulKim.com ޕްރައިމް ސާވޭ: އިޒް ޔޫއާރ ނަމްބަރ ޕްރައިމް އެންޑް ޔޫ ނެވަރ ނޯ އިޓް؟

މި ސާރވޭއިން ދައްކާލަނީ، މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޕްރައިމް ނަންބަރުތައް ބޭނުންކުރާއިރު، އެމީހުންނަށް އެކަން މުޅިން ނޭނގިދާނެ ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި ވެދާނެ، އެފަދަ ނަންބަރުތައް ވިސްނައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާބިތުވެފައިވާ ނާޤާބިލުކަން އެމީހުންނަށްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. ޕްރައިމް ނަންބަރުތަކަކީ އިންސާނާއަށް ވިސްނޭނެ އަދަދުތަކެއް ނޫންކަން ފުރިހަމައަށް ސާބިތުވެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި އަދަދުތައް ކެޓަގަރީ ކުރަންވީ 'ދީނީ-ނުފެންނަ' ކަމަށް ހެއްޔެވެ؟


ޖަންގް-ޔުލް ކިމް ސުޕަރފޭން ޒޯން (މެސްކޮޓް ފެނިގެންދާނީ: ޓީޕީ-ސްޕީޑްލައިން)

ޖަންގް-ޔޫލް ކިމްގެ ސުޕަފޭނަކަށް ބޭނުންވެދާނެ ހުރިހާ އެއްޗެއް!


އެކްސްޓަރނަލް ލިންކްސް

ނޯޓް: މި ލިންކްތައް މި ވެބްސައިޓުން ނުކުމެ އިންޓަނެޓްގެ އެހެން ތަންތަނަށް ދާއިރު އެތަންތަނުގައި ގިނަ ފަހަރަށް ތަސްވީރުތައް ހިމެނެއެވެ.


ގުޅޭނެ މައުލޫމާތު


ޖަންގް ޔޫލް ކިމް އެވެ


ނޯޓް: މައިގަނޑު ލިޔުން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެކްސެސިބިލިޓީއާއި ސްކްރީން-ރީޑަރ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިސްނައިގެންނެވެ. އެއީ އަތްފޯރާފަށުގައި ބާ-ނޭވިގޭޝަނަލް ސިސްޓަމެކެވެ.

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate