ބާބު ހަޑި-2:

ދަ ލޯންގް އެންޑް ޝޯޓް

އެ އަހަރަކީ 2023 ވަނަ އަހަރު: އޭގެ ފަހުން އަޅުގަނޑު ވަޒީފާ އަދާކުރީ ޓޮރޮންޓޯ ޑިސްޓްރިކްޓް ސްކޫލް ބޯޑުގައި މެއިންޓެނަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ވަޑާންކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަހަރެން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހިނގި މައްސަލައެއްގެ ޕާޓީއަކަށް ވީއިރު، އޭގެ ފަހުން ޗުއްޓީ ނަގަން އަންގާފައިވަނީ ލީސާ ކޮބަޔާޝީ އެވެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 'ގޯސްކޮށް'. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމަކީ، އަޅުގަނޑުގެ ޓްރޭޑްސް-ޓޫލްސް އަދިވެސް ހުރީ ކުންފުނީގެ ޓްރަކްގައި , އަދި އަޅުގަނޑަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަންކަން ހޯދުމަށް ހުރަސްއެޅިފައި އޮތީ. 'ހަނދާން ކުރާތި، ތިބާގެ އާލާތްތައް ހުންނަނީ ޓްރަކްގެ ފަހަތުގައި.' އަހަންނަށް އިންޒާރު ދިން މަލާއިކަތުންނަށް މާތްالله ރަޙްމަތް ލައްވާށި...

އެންމެ ފަހުން ހަނދާންވީ ޑީސީ ކިމްގެ އީމެއިލް އެއް އޭގައި ލިޔެފައި އޮތީ: އަޅުގަނޑު ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޓޫލްސް ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިފިން. [1 ކ ] އަޅުގަނޑު އެކަން ކިޔާލީމެވެ: ފޮނުވި ދުވަހު،. ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އަހަރެންނަށް އީމެއިލް ނުލިބުނީ ބިލް ނުދައްކާތީއެވެ. ގުޅުން ނެތް މައްސަލައެއްގައި އަޅުގަނޑު ހައްޔަރުކުރީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި، އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލާންދެން ޖަލުގައި ހުރީމެވެޝަރީއަތުގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. އަހަރެންގެ ކުށެއް ނެތެވެ. ހުރިހާ ދައުވާއެއް އަނބުރާ ގެންދިޔައެވެ، ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް. މިއީ އެ ވާހަކައެއް ނޫން...

މިއީ އަހަރެންގެ މުޅި ޓޫލް ސެޓް ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ އޮފީހުން ވަގަށް ނެގި ގޮތުގެ ވާހަކަ، ކެނެޑާގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއް ވެސް، އަދި ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރެއް ވެސް ކަމަށްވާ ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސް ޑިޓެކްޓިވް އެވެ.

ޑޮމެއިން ރީ ލޯންޗް ކުރުން

މިއީ އަހަރެންގެ ޓޫލް ސެޓަށް ދިމާވި ކަންތައްތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދައި، ދެން އެ ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސް ޑިޓެކްޓިވްގެ އަމިއްލަ ޑޮޓްކޮމް ޑޮމެއިން ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ ހާމަކުރި ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ.

މިއީ އެ ޑޮމެއިން އެވެ . އޯލްމައިޓީ(އެސްޑަބްލިޔުޓީ) ވަނީ މި ޑޮމެއިން ޖަންގް-ޔޫލް ކިމްގެ އަތުން ނަގައި އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައެވެ.

އަހަރެންގެ ނަމަކީ މުހައްމަދު ޑޭވިޑް އަދި މިއީ އެ ވާހަކަ...

ޖަންގް-ޔުލް ކިމް ހާމަކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުރުމަށް މިތަނަށް ފިތާލާށެވެ

ތިރީސް އެކެއް ބާބު:

އައުޓް އޮން ބެއިލް، ފްރެޝް އައުޓް އޮފް ޖައިލް

އަހަރެން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލީ އެތެރޭގައި ހަތަރު މަސް ދުވަސް ފަހުން، އޮން.... އަހަރެންގެ މެއިލް ހޯދަން މަގުމަތިން ހިނގައިގަތްއިރު، ފޮށިގަނޑު ފުރިފައި ހުއްޓެވެ . އަހަރެން އެނބުރި ގެއަށް ގޮސް ސިޓީތައް ތަރުތީބު ކުރަން ފެށީމެވެ. މެއިލް ކިޔާލުމުން އަހަންނަށް އެނގުނީ އަހަރެންގެ ކާރު ޓޯކޮށްގެން ވިއްކާލާފައިވާ ކަމެވެ، އެއީ ނުވަދިހަ ދުވަސް އަށްޑިހަ ދުވަހަށް ވުރެ ދިގުވާ ގުދުރަތީ ނަތީޖާއެކެވެ. ކުރީގެ: ސްޓޭންޑަޑް ބެއިލް ރިވިއު. ފަހުގެ ކަންތައްތައް: ޓޯވިން ކުންފުނީގެ ހޯލްޑެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، ޓީޑީއެސްބީން، ޕޯސްޓް އޮފީހުން އެއްޗެހި ނަގަން ބޭނުންވާ ބައެއް ސިޓީތަކާއި، ބައެއް ނޯޓިސްތައް ފޮނުވި ނަމަވެސް، އެކަންކަން މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ . ސްކޫލް ބޯޑުން ލިބުނު ސިޓީތައް ބަލާލިއިރު، ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަން ފެނުނެވެ، އަހަރެން އަދިވެސް ޖަލުގައި ހުއްޓެވެ. އަހަރެން ހީކުރީ: 'އެމީހުންގެ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދެވުނު ނަމަ': ނަމަވެސް، އެކަމުން އެއްވެސް ތަފާތެއް ނުވެދާނެއެވެ . އަހަރެން ވިސްނަން ފެށީ: 'އަހަރެންގެ ޓޫލްތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ވީ ކިހިނެއް؟'... 'ޓީޑީއެސްބީގައި އަދިވެސް އަހަރެންގެ ޓޫލްސް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟' . އަޅުގަނޑަށް ހަނދާންވީ ޑީސީ ކިމްގެ އެ އީމެއިލް: އަޅުގަނޑު ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޓޫލްސް ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިފިން. [1 ބ ] އަޅުގަނޑަށް ހަމައެކަނި ލަފާކުރެވުނީ ޑީސީ ކިމް އަސްލު އަޅުގަނޑުގެ ވަސީލަތްތައް ނަގަން ކުރިއަށް ދިޔައީތޯއެވެ.

އަހަރެންގެ އާލާތްތައް ހުރީ ކޮންތާކު ހެއްޔެވެ؟

ހަފްތާތަކެއް ފާއިތުވަމުން ދިޔައިރު ގޭގައި އީމެއިލް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ސައިކަލުގައި 8 ކިލޯމީޓަރު ދުރަށް ޕަބްލިކް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ދުއްވައިގަތީ، އެތަނުގައި އަޅުގަނޑުގެ އީމެއިލްތައް ކިޔުމަށެވެ. އަޅުގަނޑު ކިޔާލީ ޑީސީ ކިމްގެ އީމެއިލް، ތާރީޚު: ގުޑް މޯނިންގ މިސްޓަރ މާރޑޮކް އަހަރެންގެ އަތުގައި މިހުރީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އާލާތްތައް [2] . އަހަރެން ހިތަށް އެރީ 'އެއީ ގާނޫނީ ކަމެއް ނޫން' ކަމަށެވެ. އަހަރެންގެ ހުއްދަ ނެތި ސްކޫލް ބޯޑުން އަހަރެންގެ ވަސީލަތްތައް ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް ދޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟' އަހަރެން ޑީސީ ކިމްގެ އެހެން އީމެއިލްތަކަށް ބަލާފައި ޚަބަރު ކިޔާލީ : އަހަރެންގެ ޓޫލްސް ފޮނުވާފައި އޮތީ #2 ޕްރޮގްރެސް އެވޭނޫގައި ހުންނަ ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ޕްރޮޕަޓީ ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ. ޔާ... އެ ހުރިހާ ކަމެއް ދިމާވީ މާކުރިން.

އެންޓަރ: ސްކޫލް ބޯޑު - ސްޓޭޖް ލެފްޓް

ދުވަސްކޮޅަކު މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު، އަދި ޓީޑީއެސްބީން ފޮނުވާ ސިޓީތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، ޖަވާބެއް ލިޔެ މެއިލްކޮށް، ކޮޕީއެއް އެމްސީއެސްޓީސީ(މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސްކިލްޑް ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލް) އަށް މެއިލްކޮށްލީމެވެ. މިކަން ލިޔަން އެތައް ގަޑިއިރެއް ހޭދަވިއެވެ . ސްކޫލް ބޯޑަށް ފޮނުވި އެ ސިޓީގައި، އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، އަޅުގަނޑުގެ އާލާތްތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑަށް އަނބުރާ ދިނުމަށް ޑިމާންޑް ހިމަނާފައި މިވަނީ.

ލިޔެކިޔުންތައް ނެތި ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލަށް ބަދަލުވުން

އޭގެ ހަފްތާތަކެއް ފަހުން ސްކޫލް ބޯޑުން ޖަވާބުގެ ސިޓީއެއް އައެވެ. އަހަރެން ކިޔަމުން ކިޔަމުން ދިޔައީމެވެ. އެ ސިޓީގައި ތާރީޚު ލިޔެފައި އޮތެވެ

އެގްޒިޓް: ސްކޫލް ބޯޑު - ސްޓޭޖް ލެފްޓް

އަހަންނަށް ވަގުތުން އެނގުނީ ލީސާ ކޮބަޔާޝީ އަކީ އޮޅުވާލާ މީހެއް ކަމާއި، ގޯސް ތާރީހެއް ލިޔެގެން ހަގީގަތުގައި ދިމާވި ކަންތައްތައް ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ. އޭނަގެ ވާހަކަ ތެދުވާނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. ހަމަޖެހިލައިގެން އެއްވެ ހުރެ، މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް ފޮލޯއަޕް ކުރަމުން ދިޔައީމެވެ. އަޅުގަނޑު އޭރު ޓީޑީއެސްބީއަށް އަނބުރާ ލިޔުނީކީ ނޫން: އެމީހުންގެ ސިޓީގައި ޑިމާންޑްކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް. އަހަރެން ވިސްނާލީ: 'އޭނާ ހީކުރަނީ އޭނާއަކީ ކާކު ކަމަށް، ޕޯޕް؟'

ޖަންގް-ޔުލް ކިމް ހާމަކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުރުމަށް މިތަނަށް ފިތާލާށެވެ

ތިރީސް ވަނަ ބާބު:

އެންޓަރ: ސްކިލްޑް ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލް - ސްޓޭޖް ލެފްޓް

އޭގެ ފަހުން އައި ދުވަސްތަކުގައި އަޅުގަނޑު ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލަށް ދެ ފޯނުކޯލް ކުރިން، މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ފަރަގެއްގައި. ދެފަހަރުވެސް އަހަރެން ދިޔައީ އެއް ސެކްރެޓަރީއަކާއެވެ . އަހަރެން ޓީޑީއެސްބީގެ ސިޓީއަށް އިޝާރާތްކޮށް ޓޫލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ސެކްރެޓަރީ ފެށީ : 'އާދެ، ޓޫލްސް މިތާ ހުރި ފަހުން ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ގެންދިޔައީ'. 'އެއީ ޖެނުއަރީ ނުވަތަ ފެބްރުއަރީ ވަށައިގެން ހެއްޔެވެ؟' 'އާނ އެއީ ވީ.' '...އަދި އަދިވެސް ތިބާގެ އަތުގައި އެއްވެސް ވަސީލަތެއް އެބަހުރިތަ؟' 'ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް އެއްޗަކީ، އެއީ އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް، އަދި އެމީހުން އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނެގި. ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސް އޮފިސަރު ބުނީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެކަން ގެންނަނީ ކަމަށެވެ.' އަހަރެން ޝުކުރު އަދާކުރުމުން ކޯލް ނިމުނީއެވެ. އެއީ އުފެއްދުންތެރި ގޮވާލުމެކެވެ. ސާދާ ސުވާލެއް ކުޑަކޮށް ބެލެވޭކަށް ނުޖެހޭނެ: އަހަރެންގެ ޖަވާބު އަހަރެންގެ އަތުގައި އޮތެވެ. އަޅުގަނޑަށް އަނގަބަހުން ކަށަވަރުކޮށްދިނީ، އެ ޓޫލްތައް ހުރީ އެ އޮފީހުގައި، އެއީ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ދިގު ސިޑިން މައްޗަށް އަރާ އޮފީހުގައެވެ.

ރިސީޓް ކޮންފަރމް ކޮށްފައިވަނީ ފޯނުންނެވެ

އެވަގުތު އެންމެ ފަހުން އަހަންނަށް ވީގޮތް ސީދާ ވިސްނުނެވެ. އެ ފޯނުކޯލުން ވަނީ ސްކޫލް ބޯޑުގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ އެއްޗެއް ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. އެ ޓޫލްތައް ހުރީ ހަމަ އެތަނުގައި ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ އޮފީސްތަކުގައި، ދިގު ސިޑި ސެޓެއްގެ މަތީގައި، ޑީސީ ކިމް އެތަކެތި ގެންދިއުމުގެ ކުރިންނެވެ. ސްކޫލް ބޯޑުގެ ސިޓީގައި ދީފައިވާ ތާރީހާއި ޑީސީ ކިމް ދީފައިވާ ތާރީހަކާ އެއްގޮތެއް ނުވި އެވެ. މި މެދުވެރިކޮށް އަހަންނަށް އެނގުނީ ލީސާ ކޮބަޔާޝީ އަކީ މަކަރުވެރިއެއްކަން، އޭނާ ތާރީޚުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދޮގުހެދިއެވެ . އަޅުގަނޑަށް އެނގުނު ނަމަވެސް، ސިޓީން ކަށަވަރުކޮށްދިން ކަމަކީ ، ޓޫލް-ސެޓް، ހުރިހާ އެއްޗެއް , ޑީސީ ކިމް ނެގި ވަގުތު ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ އޮފީސްތަކުގައި ހުރިކަން . އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހުއްދަ ނެތި އަދި މިބާވަތުގެ ފިޔަވަޅާ ގުޅޭ އެއްވެސް ސްޓޭންޑިންގ އެގްރީމަންޓެއް ނެތި ސްކޫލް ބޯޑުން އެތަނުގައި ބެހެއްޓި އެއްޗެކެވެ.އަޅުގަނޑު ބެލީ ސްކޫލް ބޯޑުތަކުގެ އަމިއްލަ އެތެރޭގެ ސިޔާސަތުތަކާ ހިލާފުވީ މި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޓޫލްސް ބަދަލުވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލަކީ ވަކި އަދި މިނިވަން ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކުރަން، ސްކޫލް ބޯޑުން އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ މުދާ ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ އޮފީސްތަކަށް ޖަމާކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް! އެހެނަސް ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޓްރޭޑްސް ޔޫނިއަން ކަމުން، އަޅުގަނޑުގެ ހުއްދަ ސާފުކޮށް ހޯދަން ޖެހުނީ. އަދި ޓޫލްސް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލާއި ސްކޫލް ބޯޑާ ދެމެދު ސްޓޭންޑިންގ އެގްރީމަންޓެއް ނެތްކަންވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގުނެވެ . މިއީ ކެނެޑާގެ ޗާޓަރ އޮފް ރައިޓްސް އެންޑް ފްރީޑަމްސްގެ ތެރެއިން ބަލާއިރު ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގުނެވެ.

ޑިއު ނޯޓިސް ނެތި ރަސީދު ދިނުން

އަހަރެންނަށް ހީވީ ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލުން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމެވެ. ސްކޫލް ބޯޑުން އެމީހުންގެ މައްޗަށް އުފުލާލި ކަމަށް ބެލެވޭ، އަދި އޭގެ ފަހުން ޑީސީ ކިމް ނަގާފައިވާ އަހަރެންގެ އާލާތްތައް އެމީހުންގެ އަތުގައި ހުރިކަން އަޅުގަނޑަށް އެންގުމަކީ އެމީހުންގެ ގާނޫނީ ވާޖިބެއް ނޫން ހެއްޔެވެ ؟ އަޅުގަނޑުގެ ވަސީލަތްތައް އެމީހުންގެ އަތުގައި ހުރިކަން އަޅުގަނޑަށް އެންގުމުން ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލުން ލޭބަރ ޔޫނިއަންގެ ކޮން މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފުވެދާނެ ކަމާމެދު އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރިއެވެ. ސެކްރެޓަރީއާ އެކު ކުރި ފޯނުކޯލުން ހަގީގަތުގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ވިސްނުން ލިބުނެވެ. ޑީސީ ކިމް އަހަރެންގެ ޓޫލްސް ނެގީ ސާފުކޮށް ގާނޫނާ ހިލާފު ގޮތަކަށް، އަދި ހަމައެކަނި އެކަން ނޫން، ޑީސީ ކިމް އަހަރެންގެ ޓޫލްސް ނެގީ އަހަރެންގެ ޓްރޭޑްސް ޔޫނިއަން , ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ އޮފީސްތަކުންނެވެ . މިއީ ކެނެޑާގެ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ޗާޓަރާއި ގުޅިގެން މިއީ ކިހާ ހަގީގަތުގައި ސިއްސުވާލާ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ފުޅާކޮށްލަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑީގައި މި އަމަލުތަކަކީ އަޅުގަނޑުގެ ހައްގުތަކާއި، އަޅުގަނޑުގެ ޔޫނިއަންގެ ހައްގުތަކާއި، ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލާއި، އެކަމަށްޓަކައި ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިބި ޔޫނިއަން މެމްބަރުންގެ ހައްގުތަކާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިލާފުވުމެކެވެ.އަހަރެންގެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ލިޔެކިޔުންތައް ފޮލޯއަޕް ކުރުންކަން އަހަންނަށް އެނގުނެވެ.

ޖަންގް-ޔުލް ކިމް ހާމަކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުރުމަށް މިތަނަށް ފިތާލާށެވެ

ނުވަދިހަ ނުވަވަނަ ބާބު:

ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ޕްރޮޕަޓީ ޑިޕާޓްމަންޓެވެ

އަޅުގަނޑު ޝަޚުޞީ ގޮތުން ދިޔައީ ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ޕްރޮޕަޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް ކަމަށްވާ #2 ޕްރޮގްރެސް އެވޭނޫ އަށެވެ. އެތަނުގައި އަހަރެންގެ އާލާތްތައް މިވަގުތު އެމީހުންގެ އަތުގައި ހުރިކަން އަނގަބަހުން ކަށަވަރު ކުރެވުނެވެ. އަދި އެތަނުގައި ތިބި ބައެއް އޮފިސަރުންނަށް ބްލެބް ކޮށްލީ، އެ ޓޫލްސް ނަގާފައިވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ޔޫނިއަންގެ އޮފީހުން ކަމަށާއި، ފުރިހަމަ ތަފްސީލެއް ނުލިބެނީސް އެ ޓޫލްތައް ނަގަން އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ . އޭގެ އިތުރުން އަހަރެންގެ ކާރެއްވެސް ނެތެވެ.

ޓީޑީއެސްބީ އާއި ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލާ އެކު ކުރި ކާމިޔާބު ސުވާލުތަކަށް ފަހު، ޑީސީ ކިމް އަށް ގުޅަން އުޅުމުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނުނެވެ. އަހަރެން ޑާރޓީ-2 ޑިވިޜަނަށް ގުޅީމެވެ

އަޅުގަނޑު އަނެއްކާވެސް ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލާ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮލޯއަޕް ކުރިން، އެމީހުންގެ ސެކްރެޓަރީއާ ފޯނުކޯލަށްފަހު . ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރީ، އެ ޓޫލްތަކަށް ވީ ކިހިނެއްތޯ، އަދި އެ ޓޫލްތައް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެދުނީ. ހަގީގަތުގައި އަހަންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގުނީ އެ ވަސީލަތްތައް ހުރި ތަންތަން. އަހަރެން ހަމަ ކުޅެމުން ދިޔައީ ބޯހަރުކޮށެވެ. އަހަރެން އަސްލު ހޯދަމުން ދިޔައީ އަހަރެންގެ އާލާތްތައް ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން އެމީހުންގެ އަތުގައި ހުރި ކަމަށް ލިޔެފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗަކުންނެވެ .

ސްކިލްޑް ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލުން ރަސީދު ފޮނުވައިފި

އަނެއްކާވެސް ގިނަ ވަގުތު ނަގާފައި، ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް، މެއިލްގެ އިންތިޒާރުގައި... އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑަށް ލިބުނީ ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލުން ޖަވާބެކެވެ. އެމީހުންގެ ސިޓީގައި ތާރީޚު ލިޔެފައި އޮތެވެ. އޭގައި ލިޔެފައި އޮތީ؛

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ބުނާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަބޭފުޅުންގެ އާލާތްތައް ލިބުނީ އޮފީހުގައި އެތެރޭގައާއި ނުވަތަ ވަށައިގެން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ވަސީލަތްތައް ހޮވީ ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސް އިންނެވެ. [4] .

އެގްޒިޓް: ސްކިލްޑް ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލް - VANISH MIDSTAGE

މިއީ ސްކިލްޑް ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލުން އަޅުގަނޑަށް ދިން ފުރަތަމަ ނޯޓިސް، އެމީހުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ޓޫލްސް ލިބިފައި އޮތްކަން. ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލުން ދިން ތާރީޚާ އެއްގޮތެއް ނުވި ނަމަވެސް، އަސްލު މުހިންމީ އެމީހުންގެ އޮފީހުގައި އެ ވަސީލަތްތައް ހުރިކަން އަދި ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސްއިން އެ ވަސީލަތްތައް ނެގި ކަމަށް އެއްބަސްވުމެވެ! މިހާރު އަހަރެންގެ އަތުގައި ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހެކި ހުއްޓެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ސްކޫލް ބޯޑުގެ ސިޓީއާއި ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލުން ލިބުނު ސިޓީ، ދެމީހުންވެސް އެއް ކަމެއް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި، ޓޫލްސް ހުރީ ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ އޮފީހުގައި , އަދި ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ ސިޓީގައި ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސްއިން އެ ޓޫލްސް ނަގާފައިވަނީ ސީދާ އެމީހުންގެ އަތުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ އޮފީސް.

ބިޒީ ފެކްޓްސް ކޮންފަރމްޑް

އަހަރެންނަށް އެނގުނީ މުޅި މައްސަލަ ކޯޓަށް ގެންގޮސް އަތްތިލަބަޑި ޖަހައިގެން މޮޅުވާން ބޭނުންވާ ހެކި އަހަރެންގެ އަތުގައި ހުރިކަން. I was excited to finally see that proof but, instead of taking any immediate legal action , އަޅުގަނޑު ޢަޒުމް ކަނޑައެޅީ ފޮލޯއަޕް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، މަޑުމަޑުން، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިޔެކިޔުމުގެ ހުރިހާ މަގުތަކެއް ހުސްވާންދެން. ސްކޫލް ބޯޑުން އަހަރެން ވަކިކޮށްފައި އޮތްއިރު، އެމީހުން އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް އަނބުރާ ނުދޭނެ ނަމަވެސް، އަދިވެސް އަހަރެންނަށް އަނެއްކާވެސް ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލާއި ޑީސީ ކިމް އާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮލޯއަޕް ކުރެވޭނެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ޑީސީ ކިމްއަށް އެއްވެސް އީމެއިލްއެއް އަޅުގަނޑު ފޮނުވާފައެއް ނުވެއެވެ. އާދެ، އަޅުގަނޑު ކެތްތެރިކަމާއެކު ރަނގަޅު ކޯހެއްގެ މައްޗަށް ތަބާވެ، ތަރުތީބުން ފޮލޯއަޕް ކުރަމުން ދިޔައީ ، އެކަން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށް ދުޢާކޮށްގެން.

ދެން އޮތް ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ

މިހާރު އެންމެ ފަހުން އަހަރެން ޑީސީ ކިމްއާ އަލުން ގުޅުން ގާއިމް ކުރަންވީ ވަގުތު އައިސްފިއެވެ. އަޅުގަނޑު ދުވަހަކުވެސް ޑީސީ ކިމްއާ ފޯނުން ވާހަކަ ނުދައްކާ، ދުވަހަކުވެސް އޭނާއާ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް، އަދި އެންމެ އީމެއިލް އެޑްރެހަކުންނެވެ. މިއީ ފެށުނީއްސުރެ ގަސްތުގައި ކުރެވުނު އިޚްތިޔާރެކެވެ. ހަމައެކަނި ރަސްމީ މުވާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން , ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ފުރިހަމަ ރެކޯޑެއް އޮންނާނެއެވެ .

ޖަންގް-ޔުލް ކިމް ހާމަކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުރުމަށް މިތަނަށް ފިތާލާށެވެ

އަށާވީސް ބާބު:

ޑީސީ ކިމް - ޔޫ ވީ ގޯޓް މެއިލް!

ބުރާސްފަތި, ޓޫލްސް ފޭރިގަތްތާ ދިހަ މަސް ފަހުން ބަހުގައި ދަތުރުކޮށް އާންމު ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ގޮސް ޑީސީ ކިމްއަށް ދިގު އީމެއިލްއެއް ލިޔެގެން އަހަރެންގެ އެކި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ތަފްސީލު ލިޔެދިނީމެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، އެއީ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތުގެ އާލާތްތައް އަތުލައިގަތް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތުގެ އާލާތްތައް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަން ގަބޫލުކުރުން ކަމުގައި ވިޔަސް އޯގާތެރިކަމާއެކު ގަބޫލުކުރައްވާށެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ އޮފީސްތަކުން އެމީހުންގެ ހުއްދަ ނެތި އަދި އަޅުގަނޑުގެ ހުއްދަ ނެތި އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ ވަސީލަތްތައް ނެގިދާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ. ސްކޫލް ބޯޑުގެ އޮފިސަރުންނަށް ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސްގެ އޮފިސަރަކަށް އެމީހުންގެ ނޫން ނަމަވެސް އަހަރެންގެ މުދާ ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ އޮފީހުން ނެގުމުގެ ހުއްދަ ސައްހަ ގޮތުގައި ނުދެވޭނެއެވެ. [5 ކ ] .

އަދި ޑީސީ ކިމްގެ ޑިމޯޝަނަށް މަލާމާތް ކުރަމުން އަހަރެން އިތުރަށް ބުނީމެވެ.

މިކަމާ ނުގުޅޭ، ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސް ޓްރެފިކް ޑިވިޝަންގައި ތިޔަ ދެއްވި އާ ދައުރަށް ސާބަސް. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޖަވާބަށް ކެތްމަދުވެފައި، ނަސީބު ރަނގަޅު، މުޙައްމަދު ޑޭވިޑް [5 ބ ]

ޑީސީ ކިމްގެ ކުރު ޖަވާބެވެ

އަހަރެން އެނބުރި ގެއަށް ދަތުރުކުރިއިރު، އަނެއްކާވެސް އީމެއިލް ޗެކް ކުރަން އެނބުރި ނުދިޔަތާ ދެތިން ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އަނެއްކާވެސް އަހަރެންގެ އީމެއިލް ޗެކް ކުރިއިރު އަހަންނަށް ފެނުނީ ޑީސީ ކިމްގެ ޖަވާބު: ތިބާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް އަތުލައިގަނެފައެއް ނުވެއެވެ. ސްކޫލް ބޯޑުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޓޫލްސް ބޭނުން ނުވުމުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑަށް ގޭމް ކޮށްލައެވެ. [6] އަޅުގަނޑަށް އެނގުނީ މިކަމުގެ މާނައަކީ އެއް ކަމެއްކަން، ޑީސީ ކިމްގެ އަތުގައި އެ ޓޫލްސް ނެގުމުގެ އެއްވެސް އަމުރެއް ނެތްކަން، އަދި ރަނގަޅު ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. އެ އީމެއިލްގައި އަޅުގަނޑަށް އެނގުނު ގޮތުގައި ޑީސީ ކިމް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކަން ހިނގި ގޮތުގައި ގޯހެއް އޮތް ކަމަށް ދޮގު ކުރަން ކަމަށާއި، ފަހަރެއްގައި އޭނާ ޓޫލްސް ނެގި ތަނަކީ ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ އޮފީސްކަން ވެސް ނޭނގިދާނެ ކަމަށެވެ . ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލް އިމާރާތަކީ ސްކޫލް ބޯޑު ޕާކިން-ލޮޓާ ވަރަށް ކައިރީގައި ހުންނަ އިމާރާތެކެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އާލާތްތައް އެންމެ ފަހުން އެނގިފައިވާ ތަން، ކުންފުނީގެ ޓްރަކްގެ ފަހަތުގައި، އަޅުގަނޑު އެތަކެތި ބާއްވާފައި ހުރި ތަނެވެ . އަހަރެން ހީކުރީ ' ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލް އިމާރާތުގެ މޫނުމަތީގައިވާ HUGE SIGN ޑީސީ ކިމް އަށް ގެއްލިގެންދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ ؟ ނުވަތަ ވަންނަން އުޅެނިކޮށް ދޮރުމަތީގައި ހުރި ޖަޔަންޓް ނިޝާންތަ ؟' އޭގެ ފަހުން ޑީސީ ކިމްގެ ފަރާތުން އިތުރު އީމެއިލްއެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުލިބުނު، އެއީ އެންމެ ފަހުގެ އީމެއިލް .

އޭނާގެ އީމެއިލް ކުރާ ދުވަސްތައް ނިމިއްޖެއެވެ

މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އައީ ސިޓީއެއް، ތާރީޚު ޖަހާފައި

ޖަންގް-ޔުލް ކިމް ހާމަކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުރުމަށް މިތަނަށް ފިތާލާށެވެ

ހަތްވަނަ ބާބު:

ޓޫލް-ސެޓް އިން ޖިއޮޕާޑީ

އަހަރެންގެ ހުރިހާ ފޮޓޯ ކޮޕީ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހިފައިގެން ގެއަށް އައިސް އެކި 'ބިގް-ޝޮޓް' ތަކުގެ އެޑްރެސްތައް ސިޓީއުރަތަކުގައި ލިޔަން ފެށީމެވެ. އެ ސިޓީތައް މިސްރާބު ޖެހީ ޑީސީ ކިމް ބަހައްޓާފައި ހުރި ޑާރޓީ-2 ޑިވިޝަނަށް، އަދި ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލަށް ވެސް، އެކަންކަން އަންގައިދިނުމަށް، އަދި ހަމައެހެންމެ #2 ޕްރޮގްރެސް އެވޭނޫއިން އަނބުރާ ހަމަ ފޮނުވި ފަރާތަށް ސިޓީއެކެވެ.

މެއިލްއައުޓް ޓު މެނީ

އެއް މަސް ނުވަނީސް އަހަރެންގެ މުޅި ޓޫލް-ސެޓް 'ޑިސްޕޯސް އޮފް' ވެގެން ދާނެއެވެ . އެ ސިޓީތައް އަހަރެން ލަސްނުކޮށް މެއިލް ކޮށްލީމެވެ. އަހަރެން ވެސް ހަމަ އެ ލިބުނު މީހުންނަށް އީމެއިލް ފޮނުވީ، އަހަރެންގެ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް އެއްފަހަރާ އެމީހުންނަށް ގެނެސްދިނެވެ. އަހަރެންގެ ސިޓީތަކާއި އީމެއިލްތަކުގައި އަހަރެންގެ ދައުވާ ކުރިން: ޑީސީ ކިމްގެ އަމަލުތަކަކީ ގޯސް އަމަލުތަކެކެވެ ؛ އަހަރެންގެ ޓޫލްސް ނެގުމުގެ ހައްގެއް ޑީސީ ކިމް އަށް ނެތެވެ . އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ބާރުއަޅަންވީ ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ އޮފީހުން ނަގާފައިވާ ވަސީލަތްތައް ކަމާއި، ސިއްސުވާލާފަދަ އަދި ބިޒީ ޖަރީމާއެއް ކަމާއި ، އެއީ ހަގީގަތުގައި ޑީސީ ކިމް ވަގަށް ނަގާފައިވާ އެއްޗެހި ކަމެވެ .

މިކަމުން ސީދާ ހާމަވެގެންދަނީ ޑީސީ ކިމްގެ އަމަލުތަކަކީ ގެއްލުމެއް ނެތް އަމަލުތަކެއް ނޫންކަން . މި ނުރައްކާ އުފެދުނު ހާލަތަށް އޭނާ އަހަރެންގެ ވަސީލަތްތައް ޖައްސާލިއެވެ. އަހަރެންގެ އާލާތްތައް އަތުލައިގަންނަމުން ދިޔައިރު، އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން، ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސް، އަހަރެންގެ ހަމައެކަނި އުޅަނދު ގެއްލިގެންދާނެކަން އޭނާއަށް އެނގުނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ސިވިލް ލައިބިލިޓީގައި އާންމު އުސޫލެއް އޮވެއެވެ: ތިމާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުން ތިމާއަށް ފެންނަ ގޮތަށް ނަގައެވެ. އޭނާގެ ނުބައި ޢަމަލުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ޙާލަތަކީ މުޅިންވެސް އޭނާގެ ކުށެކެވެ. ސްކޫލް ބޯޑުގެ ވެސް ކުށަކީ އެމީހުން އަތުލައިގަތުމަށް އެދުމުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންޓަރ: ދަ ސާޖަންޓް - ސްޓޭޖް ރައިޓް

އަހަރެންގެ ސިޓީތަކާއި އީމެއިލްތައް ކާމިޔާބުވިއެވެ. ބުރާސްފަތި, އަޅުގަނޑަށް ފުރަތަމަ އީމެއިލް ލިބުނީ އަޅުގަނޑުގެ ޓޫލްސް ނެގި ވަގުތު ޑީސީ ކިމްއަށްވުރެ ސީދާ މޮޅު ސާޖަންޓްގެ ފަރާތުންނެވެ. އެ އީމެއިލް، އޭގެ ނިމުމާ ގާތުގައި ތިރިއަށް ގޮސް، ފޯނު ކޯލަކަށް އެދުނެވެ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެވަގުތު އެނގުނީ އަޅުގަނޑު ދުވަހަކުވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ފޯނުކޯލެއް ނުކުރާނެކަން. އިތުބާރު މުޅިން މުޅިން ނައްތާލެވިފައި އޮތެވެ. އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ދިޔައީ އެތަނުގައި އީމެއިލް ޖަވާބެއް ލިޔެފައި ދެން، ޑީސީ ކިމްއަށް ޓޫލްސް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ފުރިހަމަ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދުމުންނެވެ. ބުދަ ދުވަހު އެވެ، އަޅުގަނޑު ޑީސީ ކިމް އާއި ސާޖަންޓަށް ވެސް އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ އީމެއިލްއެއްގައި ލިޔެފައި އޮތީ:

ޖަންގް-ޔުލް ކިމްއަށް، ތިބާ ތައްޔާރަށް ހުންނައިރު، އަދި ތިބާ ކުރި ކަންތައްތައް ވިސްނޭ ވަގުތު، އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ، ތިބާގެ އަމަލުތައް ގޯސް ކަމަށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭ، ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި، ތިބާގެ ޤަބޫލުކުރުން ފޮނުއްވުމަށެވެ. އެއީ، އެންމެ ކުޑަމިނުން، ތިމާ ގޯސްކޮށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަން ގަބޫލުކުރާކަން ދޭހަވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެއީ ކުރި ކަންތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މުޅި ޓްރޭޑްސް ޓޫލްސް ނަގާފައިވަނީ މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސްކިލްޑް ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ އޮފީހުންނެވެ. އެއީ ތިބާގެ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެތް ކަމާއި، އަދި އެތަނުން އަހަރެންގެ މުދާ ނަގަން ތިބާއަށް އެއްވެސް 'ރަނގަޅު ސަބަބެއް' ނެތް ކަމެވެ. އެންމެ ރަނގަޅީ ހަމަ އެ ލިޔުމުގައި ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލާއި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް މައާފަށް އެދުމެވެ. އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އުންމީދު ކުރަން، ތިޔަބޭފުޅުން މިކަން ކުރުމަށް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް. [8] .

ރިކުއެސްޓް ފޯ އެޕްލޮޖީ އިގްނޯރޑް

އޭގެ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އަނބުރާ ސާޖަންޓުންގެ އީމެއިލް ލިބުނެވެ. އެ ލިޔުމުގައި ލިޔެފައި އޮތީ: ސާފުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެ ވަސީލަތްތައް އަތުލައިގަނެ، ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސް ޕްރޮޕަޓީ ޔުނިޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމަށާއި، އެ ވަސީލަތްތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާކަން ޔަގީންކުރުމަށެވެ. [9] އެއީ ތާރީޚެވެ. އަހަންނަށް މާ ރަނގަޅަށް އެނގުނެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެނގުނު ގޮތުގައި ' ކޮންފިސްކޭޝަން ' ގެ މާނައަކީ ހަގީގަތުގައި އެ ވަސީލަތްތައް ނެގީ އެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ޖަރީމާއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމާއި، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ވަސީލަތްތައް ފޯފިޓް ވުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެގޮތަށް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.

ހޯމް ޓީމަށް ސަޕޯޓް ދިނުން

ސާޖަންޓް ދޮގުހެދީ، ސާދާ ސާދާއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ތުހުމަތުތައް އަނބުރާ ސާޖަންޓަށް އީމެއިލް ކުރުމުން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ސާޖަންޓް ޖަވާބު ދިނީ: އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އެދުމެއް ނެތް ކުށެއް ފޮރުވަން، އަދި އަޅުގަނޑުގެ ހަމައެކަނި އަމާޒަކީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތަކެތި ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ. [10] މުހިންމު ގޮތެއްގައި އޭނާ ހުށަހަޅަމުން ދިޔައީ އެ އާލާތްތައް އަހަރެންގެ ގެއަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކޮށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމަށެވެ. I wasn't going to budge, because the real issue wasn't the tools anymore , އަސްލު މައްސަލައަކީ ސްކޫލް ބޯޑުގައި ކޮރަޕްޝަން އަދި ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން. އަހަންނަށް އެނގުނީ މިހާރު އެ ޓޫލްސް އަނބުރާ ނަގަން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ އެކަން ވާނީ އެމީހުންގެ ޝަރުތުތަކުގެ މަތިންކަން . އެއީ ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސްގެ އަމަލުތަކުގައި ގޯހެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުމާ އެއްގޮތެވެ! އަޅުގަނޑަށް އެނގުނީ އަޅުގަނޑާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މި ރުޅިވެރި ޖަރީމާއާއި އަޅުގަނޑުގެ ޗާޓަރ ރައިޓްސްއާ މި ރުޅިވެރި ޚިލާފުވުން ޤާނޫނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކަށް މުޅިން ހުށަހެޅިގެން ނުދާހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑު ދުވަހަކުވެސް ހުއްޓާނުލާނެކަން.

ޖަންގް-ޔުލް ކިމް ހާމަކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުރުމަށް މިތަނަށް ފިތާލާށެވެ

ހަވަނަ ބާބު:

ޓްރިޕްލް ޕްލޭ: ކެޗް-އައުޓް

އަޅުގަނޑުގެ ޖަވާބު ޑިސެމްބަރު 21 ވަނަ ދުވަހު ސާޖަންޓަށް އީމެއިލް ކުރީ، ފަހަރެއްގައި އަޅުގަނޑަށް އޮޅިދާނެ ކަމުގެ މަޤާމު ނަގައިގެން، އަދި ފަހަރެއްގައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކިޔައިދިނީ ހަމައެކަނި ޙަޤީޤަތް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމުގެ މަޤާމު ނަގައިގެން. އަހަރެންގެ ޓޫލްސްގެ ވަކިވަކިން ތިން ސެޓެއް ހުރި ކަމަށް ހީކޮށްގެން އަހަރެން ތަބާވީމެވެ . އަޅުގަނޑު އިޝާރާތް ކުރީ ސްކޫލް ބޯޑުން އެމީހުންގެ ސިޓީގައި ދީފައިވާ ދޮގު ތާރީޚުތަކާ ގުޅޭ ވަކި ތިން ސެޓަކަށް، އަދި ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލުން އެމީހުންގެ ސިޓީގައި ދީފައިވާ ދޮގު ތާރީޚުތަކަށެވެ. އަޅުގަނޑު ލިޔުނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

ލައިން އައިޓަމް އެއް ނަންބަރު: ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލަށް އަޅުގަނޑުގެ އާލާތްތަކާއި އަމިއްލަ މުދާ ލިބުނީ ޖެނުއަރީ 9 2023 ގައި ނުވަތަ ގާތްގަނޑަކަށް، ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސްއިން އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޮވީ ޖެހިގެން އައި ދުވަހު؛ ލައިން އައިޓަމް ނަންބަރު ދެ: ޑީސީ ކިމް އަހަރެންގެ ބައެއް މުދާ ނުވަތަ އާލާތްތައް ނެގީ ޖެނުއަރީ 31 ނުވަތަ ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު، ސްކޫލް ބޯޑުން އޭނާއަށް ދިނީ؛ ލައިން އައިޓަމް ނަންބަރު ތިނެއް: ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސް އިން އަހަރެންގެ މުދާ ނުވަތަ އާލާތްތައް އަތުލައިގަތް ކަމަށް އީމެއިލް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެސާޖަންޓެވެ, ތާރީޚުތައް ނޭނގޭ؛ ލައިން އައިޓަމް ނަންބަރު ހަތަރު: ސްކޫލް ބޯޑުން އަޅުގަނޑުގެ ޓޫލްސް ނުވަތަ އަމިއްލަ މުދާ ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދިނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން(ވަޒީފާ ނިމުނު ތާރީޚު) ގައެވެ. [11] .

ދަ ސިންކޯ-ޑި-މައިއޯ ޓޫލްސް އެވެ

އަޅުގަނޑު މި ކުޑަކުޑަ މަޢުލޫމާތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ، ހަމައެކަނި އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ، އެންމެ ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، އެކަން ޑިޕްލޮއި ކުރަން ރަނގަޅު ވަގުތަކަށް. ކޮންމެ ސްކޫލް ބޯޑަކާއި ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލަކުން ވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ދޮގު ތާރީޚުތައް ފާހަގަކުރުމުގައި އަޅުގަނޑު އިހުމާލުވެފައި އޮތެވެ. In reality I had already known for quite some time that there was no second set of tools , އޮތީ އެންމެ އެއްޗެއް، ސްކޫލް ބޯޑުން ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރި އެއް ސެޓް ޓޫލްސް، ހަމަ ޑީސީ ކިމް ނެގި ސެޓް. ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑަށް އެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދީފައި އޮތެވެ.

ދަ ސާޖަންޓް - އެޑްމިޓް ވަން

އަހަރެން އެނބުރި ގެއަށް ދަތުރުކުރިއިރު އަދި ނޭނގުނު ނަމަވެސް ސާޖަންޓް އަހަރެންގެ އީމެއިލްއަށް ޖަވާބު ދިނީ އަހަރެން ފޮނުވިތާ މަދު މިނެޓެއްހާއިރު ފަހުންނެވެ . ބަހެއްގައި އަނބުރާ އާންމު ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ގޮސް ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ އީމެއިލް ކިޔާލުމުގެ ކުރިން ދެތިން ދުވަސް ނަގާނެއެވެ. އަހަރެން ދެތިން ފަހަރު ކިޔާލީމެވެ. އޭގައި ބުނެފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

ހެނދުނު ހެޔޮ މިސްޓަރ މާޑޮކް، ތިންވަނަ ސަފުހާއާ ގުޅޭގޮތުން، އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަން މިއީ މަދު ނުކުތާތަކެއް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއް ކަމަށް. މި ސާމާނު އަތުލައިގަތީ ފެބްރުއަރީ 1، 2023 ގައި ސްކޫލް ބޯޑުގެ އެދުމުގެ މަތިން ޓޫލްސް އަތުލައިގަނެފައިވާއިރު ، އެއީ ހަމައެކަނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމާއި ގެއްލިގެން ނުވަތަ ގޯސްކޮށް ނުބެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ކޮން ގާނޫނުތަކާ ހިލާފުވެ، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އާލާތްތައް އަތުލައިގަތެވެ. އަޅުގަނޑަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގެ، އަދި ސާފުކޮށް ދަންނަވާނަމަ، އެ އާލާތްތައް ދުވަހަކުވެސް ގެއްލިފައި ނުވާއިރު، އަބަދުވެސް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވަސީލަތްތަކެއް ހުއްޓެވެ. އާނ. މިއީ ހަމަ ޑީސީ ކިމް ލަފާދެއްވާފައިވާ ޓޫލްތައް #2 ޕްރޮގްރެސް އެވޭނޫގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. އެއް ސަފުހާއާ ގުޅޭގޮތުން މިއީ އަޅުގަނޑު ތަހުގީގުކޮށް، ތިޔަބޭފުޅުންނާ ގުޅޭނެ ކަމެއް.

[12 ކ ] .
ދެން އަނެއްކާވެސް ކިޔާލީމެވެ. ' އަތުލައިގަތީ ! އެއީ އަސްލު ލިޔެފައި އޮތީ އަތުލައިގަނެވިއްޖެ !' އަހަރެން ހިތަށް އެރީ: 'މި އީމެއިލް އަކީ އަހަރެން ބޭނުންވާ އެންމެ ފަހު އެއްޗެއް'. އެއީ އަޅުގަނޑަށް ގޯސްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސެޓް ފުރިހަމަކޮށްދިން ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެނގުނު ގޮތުގައި ސާޖަންޓްގެ މި އީމެއިލް، އޭރު ޑީސީ ކިމްގެ ސީދާ ސުޕީރިއަރަކަށް ހުރި ، ޓޫލްސް ނެގި ވަގުތު، ޑީސީ ކިމްގެ ބަޔާންތަކާ މުޅިން ފުށުއަރާކަން ޚުދު ސްކޫލް ބޯޑަށް ކުރާ ތުހުމަތު . އަޅުގަނޑު އަނެއްކާވެސް ކިޔާލީމެވެ:

މި ޓޫލްސް އަތުލައިގަތީ ސްކޫލް ބޯޑުގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. [12 ބ ] .

މި އެއް ކުރު އީމެއިލް އާއި އެކު ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ، ޑީސީ ކިމްގެ އަތުލައިގަތުން ގޯސް ނަމަ، ސްކޫލް ބޯޑުން ހަމަ އެ އަތުލައިގަތުމަށް އެދުމަކީ ، ކޮންމެހެން ވެސް ގޯސް ކަމެއްކަން! އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނި ބެލީ އެއީ 'ގޯސް' ކަމެއް ނޫން , އެކަމަކު އެއީ ސާފުކޮށް ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް , އާންމު ވައްކަމާއި ޝީރް ތަގްރީއެއް! އަޅުގަނޑު އެކަމަށް ވިސްނާ، އަދި ވިސްނާލީ، އަދި ދެން ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރިއްޔާތު ނިންމީ: އެމީހުންގެ އަމަލުތަކަކީ ހަމައެކަނި ގޯސް ކަމެއް ނޫން , ހަމައެކަނި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫން , އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ޗާޓަރ ރައިޓްސް އާއި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިލާފު ކަމެއް. އަހަންނަށް އެނގުނީ ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް އެއްވެސް ގޯހެއް ނެތް ކަމަށް ހަދައިގެން ދެން ނުކުރެވޭނެކަން.

ޖަންގް-ޔުލް ކިމް ހާމަކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުރުމަށް މިތަނަށް ފިތާލާށެވެ

ފަސްވަނަ ބާބު:

އެގްޒިޓް: ދަ ސާޖަންޓް - ސްޓޭޖް ރައިޓް

އިތުރު ތަފްސީލު ހޯދުމަށް އެދި ސާޖަންޓްގެ އީމެއިލްއަށް ޖަވާބު ދިނީމެވެ: އަހަރެންގެ މުދާ އަތުލައިގަތް ވަގުތު އެތަން ހުރީ ކޮންތަނެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ [13] އެކަމަކު، އޭނާގެ އީމެއިލް ކުރާ ދުވަސްތައް ނިމިގެން ދިޔައެވެ. ނިމުން. ޖަވާބަކީ ކޮބައިކަން އަހަންނަށް ކުރިންވެސް އެނގެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެނގުނީ، ސާޖަންޓަށް، ކުރިން ދެއްވި އެއްޗަކަށްވުރެ އަގުހުރި މަޢުލޫމާތެއް އަޅުގަނޑަށް ނުދެވޭނެކަން . އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިއަށް ގޮސް، ސާޖަންޓްގެ އެ މުހިންމު އީމެއިލް އަލުން ފޮނުވީ، ސްކޫލް ބޯޑާއި، ސްކިލްޑް ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލާއި، ޑާރޓީ-2 ޑިވިޜަންގެ ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސްގެ އެކިއެކި 'ބިގް-ވިގްސް' އަށެވެ. އަޅުގަނޑަށް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުން އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ. އަޅުގަނޑާ މުއާމަލާތް ނުކުރެވިގެން ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލުން ޚިލާފުވަނީ ކޮން ލޭބަރ ޔޫނިއަންގެ ގަވާއިދުތަކަކާ މެދު އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރިއެވެ. އަޅުގަނޑާ ލިޔެކިޔުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އެމީހުންގެ ވާޖިބެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑުގެ ވަސީލަތްތައް އެމީހުންގެ އޮފީހުގައި ހުރިކަން އަޅުގަނޑަށް އަންގާފައި ނުވުމާ އެއްގޮތަށް، އެމީހުން އަނެއްކާވެސް އެމީހުންގެ ޒިންމާއިން ދުރުވެއްޖެއެވެ. ' އިހުމާލު ' އާއި 'ނުބައިކަން' އާއި ދެމެދު ބަދަލުވުން އޮތީ ކޮންތާކު ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ހަމައެކަނި ނިޔަތް ފާޅުކުރުމުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ހިމޭންކަމުން ވާހަކަ ދައްކައެވެ.

ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސްގެ އެއްވެސް މީހަކު އަހަރެންގެ އީމެއިލްއަށް ޖަވާބެއް ނުލިބިގެން، ބައެއް ތަފްސީލު ޕެމްޕްލެޓްތައް ކުރެހިމެވެ: ދެ ޝީޓް ފޮތްކޮޅެއް ފަދައިން ދެބައިކޮށް ފަޅާލައިގެން އަހަރެން މެއިލް ކޮށްލީމެވެ. އެ ޕެމްޕްލެޓްގައި ސްކޫލް ބޯޑާއި ޓްރޭޑްސް ކައުންސިލާއި ޑީސީ ކިމް އަދި ސާޖަންޓްގެ އެންމެ ލަދުވެތި ވާހަކަތަކެއް ހުއްޓެވެ. ސުރުޚީ: "ޓޮރޮންޓޯ ނިއުސްފްލެޝް!!!" . އަދިވެސް އަހަންނަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބެއެވެ.

ޖަންގް-ޔުލް ކިމް ހާމަކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުރުމަށް މިތަނަށް ފިތާލާށެވެ

ހަތަރުވަނަ ބާބު:

ކީބޯޑް. މީދާ. ސްކްރީން.

ވަގުތު ފާއިތުވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަހަންނަށް އެނގުނީ ކަން ހިނގި ގޮތުގެ ހަގީގަތް ހާމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް މިހާރުވެސް އަހަރެންގެ އަތުގައި އެބަހުރިކަން. އަޅުގަނޑަށް ހަމައެކަނި އެ މަޢުލޫމާތު ނެރެވޭނަމަ، ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް، ސްކޫލް ބޯޑަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށްވެސް އެ ޙަޤީޤަތްތައް ދޮގުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަހަންނަށް އެނގުނީ ޑީސީ ކިމް އަހަރެންގެ ޓޫލްސް އަތުލައިގަތީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށްކަން، އަދި އެއަށްވުރެ ގޯސް ކަމަކީ ސްކޫލް ބޯޑުން އެކަން ކުރަން ބުނުމެވެ. މި ރުޅިވެރި ޖަރީމާ ނުފެނި ނިވާކޮށް ދޫކޮށްލާކަށް އަހަރެން އުޅުނީކީ ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ކުރީގެ ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރު ނަގައިގެން ދޮސް ފޮހެލާފައި ބައިތައް ޖަހަން ފެށީމެވެ. ކީބޯޑް. މީދާ. ސްކްރީން. އަހަރެން 'އޮން' ބަޓަން ޖަހާލުމުން ސްޓާޓް އަޕް ވިއެވެ. އަހަރެންނަށް ލިނަކްސް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ފެނުނީ އަހަރެން ދޫކޮށްލާފައި ދިޔަ ގޮތަށެވެ. އަހަރެން މި މެޝިންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާން ނައްތާލައި، އޭގެ އަގުހުރި ކޮމާންޑް ޕްރޮމްޕްޓްގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާން ނެތިގެން ދިޔައީމެވެ . އަހަރެން ލިނަކްސް ރެފަރެންސް ފޮތްތަކުގެ ކުޑަ ސްޓޭކް ނަގައިގެން އަހަރެންގެ ހައްލު ހޯދަން ފެށީމެވެ.

ގޯޓް ދަ ނަމްބަރސް

އަހަރެން ހަނދާންވީ އެއްފަހަރަކު ރައްޓެއްސެއްގެ ފަރާތުން އަޑުއެހި ވާހަކައެއް: މޮންޓްރިއަލްގެ ފިރިހެނަކު މޮންޓްރިއަލްގެ ހުރިހާ ޕޮލިސް ސާވިސްއަކަށް އީމެއިލް ފޮނުވި، އެއްފަހަރާ . އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އީމެއިލް އެޑްރެސްތަކަކީ އަދަބީ އެޑްރެސްތަކެކެވެ . އަހަރެން ދުރުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އެންމެ ފަހުން އީމެއިލްތަކުގެ ލިސްޓެއް ލިބޭ ޝެލް ސްކްރިޕްޓެއް ހަދައިގެންނެވެ. 'އަހަރެންނަށް ހީވަނީ މިއީ ފެށުމެއްހެން' އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އަޅުގަނޑަކަށް އަދި ނޭނގުނު ނަމަވެސް، އެއީ އެންމެ ކޮމްޕޮނެންޓެއް . ޔަގީން އަޅުގަނޑަށް ހުރިހާ ހެކިތަކެއް ފޮނުވޭނެ ކޮންމެ ޓޮރޮންޓޯ ޕޮލިސް އޮފިސަރަކަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އީމެއިލް ސިސްޓަމަކުން އެކަމަކު، ފަހަރެއްގައި އެމީހުންނަށް އަދިވެސް އެކަމަށް އަޅާނުލެވޭނެ. އެއީ އަހަރެން ލައިބްރަރީއަށް ދާން ފެށީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ އެވަގުތެވެ.

އަހަރެން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު، ދެތިން ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު، ހުކުރު ދުވަހު ދިޔައީމެވެ. ނަމާދު ވަގުތު އައުމުގެ ކުރިން ލައިބްރަރީގައި ހުރި ބައެއް ފޮތްތައް ކިޔާނަމެވެ. އަހަރެން ނަމާދު ކުރާއިރު، ދެން އިރު އޮއްސުމުގެ ކުރިން ގެއަށް ދިއުމަށް ބަހުގައި ދަތުރު ކުރާނަމެވެ.

ޑިޑް ސަމް ލައިޓް ރީޑިންގ

ދެން އެއް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު، ހުކުރު ދުވަހު އަޅުގަނޑު ވިސްނާލީ: 'އަހަރެންގެ ލެޕްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރު ގެނެސްފިނަމަ، ދެން ލައިބްރަރީގައި އިންޓަނެޓް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭނެ'. އަހަރެން ހަމަ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރީމެވެ. ދެން ހޯމަ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ގޮސް އޭގެ ދުވަހެއް ހަދައި، ލައިބްރަރީއަށް އާދެވުނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހެނދުނު 9:30 ހާއިރު. އަހަރެންގެ އީމެއިލް ލެޕްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ސެޓް ކޮށްލީމެވެ. ޝޮކެއް ނެތް، އަދިވެސް އަހަންނަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ދެތިން ދުވަސް އެނބުރި ދިޔައީމެވެ. އަހަރެންގެ އާލާތްތައް ވަގަށް ނެގި މަޝްހޫރު ޑިޓެކްޓިވް ޖަންގް-ޔޫލް ކިމް އާއި ބެހޭ ކޮންމެވެސް މައުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އިންޓަނެޓް ހޯދިއެވެ. އަޅުގަނޑު ވެބް ސަރޗެއްގެ ފުރަތަމަ ޞަފްޙާއިން ބައެއް ވެބްސައިޓްތައް ސޭވް ކޮށްލީމެވެ. އަޅުގަނޑު ވެސް ޓްރައިކޮށްލީ މި އާ އެއްޗެއް ކަމަށްވާ 'އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް' , އެއީ އަޅުގަނޑު އަޑުއަހާފައިވާ ވަރުގެ ގާބިލް އެއްޗެއްތޯ ބަލާށެވެ. އުއްމީދީ ކަމަކަށް ހީވިއެވެ. އެއީ ކޮމާންޑް ޕްރޮމްޕްޓަކާ ވަރަށް ވައްތަރު އެއްޗެކެވެ.

ހަފްތާ ބަންދުގައި، ހުކުރު ދުވަހު ގޭގައި ހުއްޓާ، އަހަރެން ސޭވްކޮށްފައިވާ ބައެއް ވެބްސައިޓްތަކުގައި ޖަންގް-ޔޫލް ކިމްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ވެބްސައިޓްތައް ބަލަން ފެށީމެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވުނީ www.JungYulKim.com ކިޔާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ޖަންގް-ޔުލް ކިމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ކަމަށް ދައުވާ ކުރަމުންނެވެ. ސައިޓް ހުޅުވާލުމަށްފަހު، ދެން ބަލާލިއިރު، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޞަފްޙާގެ ތިރީބައި ކިޔަމުން ދިޔައިރު، ފުރަތަމަ ކިޔުމުން ލޮލަށް ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެއް ފެނުނެވެ. ކުޑަކުޑަ ލިޔުމުގައި ލިޔެފައި އޮތީ: މި ޑޮމެއިން ގަންނަވާށެވެ . އަހަރެންނަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ. ދެން ޓައިޓަލްބާއަށް ބަލާލިއިރު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

މި ވެބްސައިޓަކީ ވިއްކަން ހުރި ވެބްސައިޓެއް!

ހަގީގަތުގައި ވެސް އެއީ ތެދެއް ކަމަށް ވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ހީކުރީ: 'މިއީ ކަމެއް ވެދާނެ' . އަހަރެން ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ލައިބްރަރީއަށް ނިކުތީ ޑޮމެއިން ގަތުމުގެ އުންމީދުގައެވެ. ގަންނަން އަހަންނަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނެތެވެ. އަހަރެން ލިންކަށް ފިތާލުމަށްފަހު އެ ހުރިހާ ފިޔަވަޅަކަށް ތަބާވީ ޖަންގް-ޔޫލް ކިމްގެ ޑޮމެއިން ގަތުމުގެ އުންމީދުގައެވެ. އަހަރެންގެ ހަމައެކަނި ކަންބޮޑުވުމަކީ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކޮން އުސޫލެއް ބަލައިގަންނާނެ ކަމެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ އަގު މާ ބޮޑުކޮށް ސެޓްކޮށްފައި ނުވާތީ، ގަތުމުގެ ޕްރޮސެސް ފޮލޯކޮށް ނިމުމާއި ހަމައަށް އައީ އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު ގޮތުގައި ލިޔެފައި އޮތީ: 'ޕޭ ބައި ބޭންކް ވައިއާ ޓްރާންސްފާ'! ބޭންކް ވަޔަރ ޓްރާންސްފާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ހުސް ޝީޓެއްގައި ލިޔެލީމެވެ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ބޭންކް ބްރާންޗް ހުރި ތަން ހޯދުމަށް ވެބް ސަރޗް ކުރުމުން އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ބޭންކް އޮތީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު ހުރި ލައިބްރަރީގެ އަނެއް ފަރާތުގައެވެ . އަހަރެން އެއްޗެހި ޕެކްކޮށް، ސްކާފާއި ކޯޓު އަޅައި، ކޮނޑުގައި ދަބަސް އަޅައިގެން ގޮސް މަގު ހުރަސްކޮށް ބޭންކަށް ދާން ހިނގައިގަތީމެވެ. އަހަރެންނަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނުވި: ޖަރުމަނަށް ވަޔަރ ޓްރާންސްފާ ކާމިޔާބު ވިއެވެ. އަހަރެން އެނބުރި ލައިބްރަރީއަށް ދިޔައީ ފައިސާ ފޮނުވާފައިވާކަން ވިއްކާ މީހާއަށް އެންގުމަށެވެ. އެއަށްފަހު އަހަރެން އެނބުރި ގެއަށް ދިޔައީމެވެ: ރޭލެއްގައި، ބަހަކަށް ގޮސް، އެހެން ބަހަކަށް ގޮސް، ގެއަށް ދިޔައީމެވެ. މޫސުން ވިއްސާރަވެ ސްނޯ އާއި އައިސް ގިރައިގެން ދިޔައެވެ. އަހަރެން އެނބުރި ދިޔައީ އަނެއް ދުވަހު ލައިބްރަރީއަށް، ހުކުރު ދުވަހެކެވެ. އަހަރެން ހަގީގަތުގައިވެސް ދިޔައީ ހަމައެކަނި މެންދުރު ނަމާދަށްޓަކައެވެ. ދެން އަހަރެން އެނބުރި ގެއަށް ދިޔައީމެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ، ބޭންކް ޓްރާންސްފާ ވެރިފައި ކުރަން ދުވަހެއް ނުވަތަ ދެދުވަސް ނަގާފާނެކަން، އަދި އޭގެ ފަހުން އެކަނި ޑޮމެއިންގެ އަސްލު ޓްރާންސްފާ ނިމޭނެކަން. ޖެނުއަރީ 25th 2024 މި ޑޮމެއިން އަހަރެންގެ ޑޮމެއިން ވެގެން ދިޔައެވެ. ލޮބުވެތި ނަތަން، ތިޔަ ގަތުމަށް ސާބަސް. މުސްތަޙީލު ކަމަށް ފެންނަ މި ހުވަފެން ވަނީ ދިމާވެފައެވެ. މިކަމާ އަހަރެންގެ ގުޅުމެއް އޮތީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. އަސްލުވެސް މި ހާލަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އަޅުގަނޑަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟ މި ޑޮމެއިން ހޯދުމަށްފަހު ވަގުތުން މި ވެބްސައިޓް ލިޔަން ފެށީމެވެ. މިއީވެސް އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުރާނެ ކަމަކަށް ދުވަހަކުވެސް ތަޞައްވުރު ނުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

ލާ އިލާހާ އިއްލާ. ލާ އިލާހާ އިއްލާ. ލާ އިލާހާ އިއްލާ

ޖަންގް-ޔުލް ކިމް މިހާރު ހާމަކުރުމަށް މިތަނަށް ފިތާލާށެވެ. އެއީ ފަސޭހަ ކަމެއް!

ނޯޓް: މިއީ މައިގަނޑު ލިޔުމުގެ ނިމުމެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ކުރިން އޮތް ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވް ބައި ދޫކޮށްލާ ތަންތަނުގައި ކުރިއަށްދާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަރނަލް އެންޓްރީތަކުގެ ސިފައިގައެވެ. އަދި ސްނޯބޯލް އީމެއިލް ފަންކްޝަނެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. ޕްލީޒް ބަލަ.