JungYulKim.com ސުޕަރފޭން ޒޯން

...ވާހަކަ ކިޔައިބަލަ، ސްނޯބޯލް އާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ...

ޓޫލްސް ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 1st 2023 ގައެވެ

ޖަންގްޔުލްކިމް ޑޮޓްކޮމްގެ އޮފިޝަލް މެސްކޮޓް ދާދި ފަހުން ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ. މި މެސްކޮޓްގެ ނަމަކީ 'ޓީޕީ-ސްޕީޑްލައިން' އެވެ. މި މެސްކޮޓް އަށް ލިބިދާނެ ޝައުގުވެރި އެޑްވެންޗަރސްތަކަކީ ކޮބައިކަން ކާކަށް އެނގެއެވެ. މަޑުމަޑުން އަދި ފަށަލައަކަށްފަހު ފަށަލައެއް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސިލިންޑްރިކަލް ޕަލްޕް ޕްރޮޑަކްޓާ ބެހޭގޮތުން ދަސްކުރަން ފަށައިފި. ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކެނެޑާގައި އެންމެ ގިނައިން ޕަލްޕް ޕޭޕަރ ހުންނަ ކަމުން މި މެސްކޮޓަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ކެނެޑާގެ ބަޠަލެކެވެ. ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އެބަހުރި، އަދި ޓީޕީ-ސްޕީޑްލައިންއާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން އެނގެން ބޭނުންވާނެ. 'އެއީ ކިތައް ޕްލައި ހެއްޔެވެ؟' އަދި 'އަތުގެ މައްޗަށް ތަޅުވަންވީތޯ ނުވަތަ އަތުގެ ދަށުގައި ތަޅުވަންވީތޯ؟'. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުން މި ދިގުދެމިގެންދާ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަރިންގ ސާވިސް(ޓީޕީއެސް) ގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ކިބައިން އެދެން ޖެހިދާނެއެވެ.

...ވާހަކަ ކިޔައިބަލަ، ސްނޯބޯލް އާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ...

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate