JungYulKim.com ކޮމެޑީ ޑައިލޮގް

ސައިޓް މެނޫއަށް އެނބުރި ދިއުން

JungYulKim.com ގެ އާ މެސްކޮޓް ތިރީގައި މިވަނީ ދައްކާލާފައެވެ! (ތިރިއަށް ސްކްރޯލް ކުރާށެވެ)

'ކަނާތު އަދި ވާތު' ކޮމެޑީ ޑައިލޮގް

ތާރީހަކީ ޖެނުއަރީ ތިރީސް ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ދެހާސް ތިރީސް ތިންވަނަ އަހަރު ކަމަށްވާއިރު، ފާޚާނާ ޕޭޕަރިން ސާވިސްގެ ހިތްވަރުގަދަ ދެ ޑިޓެކްޓިވުން ކާމިޔާބު ހޯދައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށްޓަކައި ނުރަނގަޅު ހާލަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަން ޖެހެ އެވެ. މިއީ ޑޮޓްކޮމް ކިމް އާއި ސާޖަންޓް ޕީއާޓްރީ މެލެވޮލެންސް އެންޑް ކޮމްޕެޝަން ސްކިލްޑް ޓްރޭޑްސް ބިއުރޯގެ ނުރައްކާތެރި އަތްދަށުން މުޅި ޓޫލް ސެޓެއް ސަލާމަތްކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ފެށިގެން އައީ އިރުމަތީ ސްޓޭންޑަޑް ގަޑިން މެންދުރު 2:30 ގައި ޓީޕީއެސްބީން ކުއްލި ކޯލެއް އައުމުންނެވެ:

bBBBRrrrrriiiinnNNNG! (ފޯނު)

bbbBBBRrrrrriiiiiNNNGgg! (ފޯނު)

BBBRrrrrriiiiinNNNG! (ފޯނު)

ކިމް އަހަރެންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނީ އެއީ ކަލޭކަން ފެނުމުން!

ޓީޕީއެސްބީ އަޅުގަނޑު މި ގޮވާލަނީ އެންމެ އަވަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ސްކިލްޑް ޓްރޭޑްސް ބިއުރޯގެ އޮފީހަށް ގޮސް ވަގުތުން ޓްރޭޑްސްމަންއެއްގެ ޓޫލް-ސެޓް އަތުލައިގަންނަން.

ކިމް ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ވިޔަސް އަހަރެން މި ޓޫލް-ސެޓް އަތުލައިގަންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޓޫލް-ސެޓް ނުރައްކަލެއްގައި ހެއްޔެވެ؟!

ޓީޕީއެސްބީ ޑީ..ކ..ސްޝްޝްހްހްހް...(ލައިން މަޑުމައިތިރި ވެގެން ދަނީ)

ކިމް ނޫއޫއޫއޫއޫ! އެ އާލާތްތައް ރައްކާތެރި ހެއްޔެވެ؟! ނޫނީ ޓޫލްސް އަކީ UNSAFE ހެއްޔެވެ!!؟؟

...sssssshhssss...(ޑައިލް-ޓޯން)

ކިމް ޖަވާބު މީއީއީއީއީ!!!!....

(އަޑުމަޑު)

ކިމް (ހިމޭންކަމާއެކު، ކޯތާފަތުން ކަރުނައެއް ފައިބަމުން)

ސާރޖް އަހަރެން އަޑުއެހީ EVERYTHING MAN! އެ ކޯލް އޮތީ ސްޕީކަރފޯން، ލެޓްސް ރޯލްގައެވެ.

ކިމް އެ ޓޫލްސް އަކީ... އެ ޓޫލްސް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ގޯސްކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތެވެ. އަހަރެންނަށް ހީވަނީ އަހަރެމެން ދެމީހުންނަށްވެސް މިހާރު އެކަން އެނގޭހެން...

ސާޖް ނޯ ކިމް! އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި އެކަން ވާން ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ!

...ސެންޓަރ ކޮންސޯލްގައި އަތް އެއްކޮށް ބަހައްޓައިގެން، ދެމީހުންވެސް ސައިރެން ޖަހަން ސްވިޗް ފްލިޕް ކޮށްލައެވެ...

ޕެޑަލް މެޓަލް އާއި އެކު، އެމީހުން ސްޓޭޝަންހައުސް އިން ޑާރޓީ-2 ޑިވިޝަންގައި ފަޅައިގެން ގޮސް، ވަގުތުން ފުރިހަމަ ގްރިޑްލޮކް އަށް ވަދެއެވެ.

ކިމް މިހާރު ގަޑިއަކީ ސީދާ 2:42 PM ކަމުން އަޅުގަނޑު މި ފޮނުވަނީ މިސްޓަރ މާރޑޮކް އަށް ކުރު އީމެއިލްއެކެވެ.

ސާޖް އާދެ، އެކަމަކު ކީއްވެތަ އަހަންނަށް އޭނާގެ ފަހު ނަން ގޮވަނީ؟

ކިމް އަހަރެން ހަޅޭއްލަވަނީކަން ޔަގީންތަ؟

ސާޖް އާދެ، އަޅުގަނޑަށް އެނގޭނީ އަކުރުތައް 'އޯލް ކެޕްސް' ގައި ހުރުމުންނެވެ.

ކިމް ވާއު، ހަމަޖެހިބަލަ، އަހަރެންނަށް 'އޯލް-ކެޕްސް' މި ބަސްތައް ގޮވާލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ގަޑިއިރު ހޭދަކުރީ ގްރިޑްލޮކްގައި ކްރޯލް ކޮށްގެންނެވެ. އެމީހުން އެމްސީއެސްޓީބީއަށް އައިއިރު އޮފީސްތައް ކުރިންވެސް އޮތީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އެމީހުން ބަންދުކުރަނީ މެންދުރު 3:00 ގައެވެ. އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަރިންގ ޕަވަރސް ބޭނުން ކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ، އެ ދެމީހުން ޢަޒުމް ކަނޑައެޅީ ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ހެނދުނު އެނބުރި ދިއުމަށެވެ.

ސާޖް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިތިބީ އެމްސީއެސްޓީބީގައެވެ.

ކިމް އާދެ، އެއީ ތެދެއް، އަދި އެއީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ.

ސާޖް އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ އިތުރު ޚާއްޞަ ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަރިންގ ޕަވަރސް ބޭނުންކުރުމަކަށް.

ކިމް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކި ގެތަކަށް އެނބުރި ގޮސް، މާދަމާ ހެނދުނު މި މައްސަލަ ހޮޓް ޕާސައުޓަށް އެނބުރި ދާންވީ، މިއީ އިންތިހާއަށް މުހިންމު މައްސަލައަކަށް ވާތީ.

ދެ ޑިޓެކްޓިވުން އެނބުރި ގެއަށް ގޮސް ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ޑާޓީ-2 ޑިވިޝަންގައި އަލުން އެއްވެއެވެ

އަނެއްކާވެސް ކްރޫޒާގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ ލޮލަށް ބަލާލާފައި އަތް ޖައްސާލައިގެން އަނެއްކާވެސް ސައިރެންތައް ޖަހާލަނީ، އެންމެ ފަހު ފަހަރަށް. އެމީހުން އެ ޓޫލް-ސެޓް ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނީ ކިތަންމެ ނަތީޖާއެއް ކުރިމަތިވިޔަސް.

ސާޖް ވީވް ގޮޓާ ސޭވް ދަ ޓޫލްސެޓް ނޯ މެޓަރ ދަ ކޮންސެކިއުންސް!

ކިމް އައި އެގްރީއީއީއީ

ދެމީހުން ރަށުގެ ހުރަސްކޮށް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވައިގަތްއިރު، ސައިރެންސް ޖަހާފައި، ހޯރން ހޮޅިބުރި ޖަހަމުން ދިޔައެވެ. އެމީހުން އެމްސީއެސްޓީބީއަށް އާދެއެވެ.

ސާޖް އަހަރެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު އިހުސާސެއް ކުރެވޭނީ އެ ޓޫލްތައް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ގޯސްކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ ނުރައްކާ މިހާރު ނެތްކަން އެނގުމުންނެވެ.

ކިމް ކަންބޮޑު ނުވޭ! އަޅުގަނޑުމެން އެ ޓޫލްތައް ހޯދައި އެ ޓޫލްތައް ސޭވް ކުރާނަން! އަޅުގަނޑުމެން ޓީޕީއެސް އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް އަދި ހުރިހާ ސަބަބަކާހުރެވެސް އެންޕެތެޓީ ދެއްކުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ސާޖް ތިޔަ ބުނަނީ ސީދާ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

ކިމް އެ ވަސީލަތްތައް، އެ ނިކަމެތި ވަސީލަތްތައް މިވަގުތު އެހާ ބިރުގަނެ، އެހާ ބިރުގަނެފައި ހުންނަން ޖެހޭނެ.

ސާޖް ދަ ޓޫލްސް؟ ވަސީލަތްތަކުގައި އިޙްސާސްތަކެއް ނެތެވެ.

ކިމް ތީ ޑޫ! އެމީހުންގެ ކިބައިގައި އިޙްސާސްތައް ހުންނަކަން ޔަޤީނެވެ!

ސާޖް (މަޑުމައިތިރި)

ކިމް ޔޫ ސީ ސާރޖް، އަހަންނަކީ އިންތިހާއަށް ދީނީ މީހެއް. ކެނެޑާގެ ޤާނޫނުން ޙައްޤުތައް ލިބިގެންދާތީ، ވަރަށް ގިނަ ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

ސާޖް (ހިމޭންކަމާއެކު)

ކިމް ކެނެޑާގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއް އޮވެއެވެ، ​​އޭގެ ނަމަކީ ޗާޓަރ އޮފް ރައިޓްސް އެންޑް ފްރީޑަމްސް. އެއީ މި އިންސާފުވެރި ގައުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވަކި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެންދާ ކަމެއް ނަމަވެސް، ޖަނަވާރުތަކަށް ކިހިނެއްތޯ؟ ޖަނަވާރުތަކާ މެދު ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަނަވާރުތަކަށް މާ ބޮޑަށް ހައްގު ލިބެން ނުޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ސާޖް އާދެ، ހަމަގައިމުވެސް އެމީހުން ޖެހޭނީ...

ކިމް އަދި ގަސްތަކަށް ކިހިނެއް ވާނީ؟ ސިޓީން ގަސްތައް ކަނޑާލުން ހުއްޓުވާ ގޮތަށް ބައިލޯތައް ހަދަ އެވެ. އަމިއްލައަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެ ހައްގުތައް.

ސާޖް ޔަގީން...

ކިމް އަހަރެން މި ބުނާ އެއްޗެއް ނުފެނޭތަ ސާޖް؟ ޖަނަވާރުތަކަށް ހައްގުތައް ލިބިގެންވާ، ގަސްގަހާގެހިތަކަށް ހައްގުތައް ލިބިގެންވާ ނަމަވެސް، އިން-އެނިމޭޓް ތަކެތީގެ ހައްގުތަކާ މެދު ކިހިނެއްތޯ؟ އިން-އެނިމޭޓް އޮބްޖެކްޓްސް އަށް ވެސް ލިބިފައިވާ އެހެން ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ނުވާނެ ހެއްޔެވެ؟

ސާޖް އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ތި ބުނާ އެއްޗެއް އަހަންނަށް ފެނޭހެން...

ކިމް އާނ! ހަމަ ސާރޖް! އެ ވަސީލަތްތަކުގައި، ހަގީގަތުގައި، ގަސްގަހާގެހި، ޖަނަވާރު، ނުވަތަ މީހުންގެ ހުރިހާ ހައްގުތަކެއް ވެސް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. ޗާޓަރުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ހިމާޔަތް ކުރަންވީ، އަދި ހައްގުތައް ލިބެންޖެހޭ ކަންކަމާއި ނުޖެހޭ ކަންކަމަށް ނިންމަން ނުޖެހޭނެ.

ސާޖް ...އެހެންވީމާ، ތިޔަ ވިދާޅުވާ އެއްޗަކީ، އެ ޓޫލްސްގެ ވެރިފަރާތަކީ ކާކު ކަމެއް މުހިންމެއް ނޫން...

ކިމް ސީދާ، އެއީ މުހިންމު ކަމެއް ނޫން، ސަބަބަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ހަގީގަތުގައި އެ ޓޫލްސްގެ ވެރިއަކަށް ނުވެވޭނެތީ އެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާކުރަމުންދާ ވަސީލަތްތައް އަމިއްލައަށް. މިހާރު، ޓީޕީއެސްބީން އެދެމުން ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ވަސީލަތްތައް 'އަތުލައިގަތުމަށް' އެކަމަކު، އަޅުގަނޑު އިސްކަންދޭނީ 'ލިބަރޭޓިން' މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރުމަށެވެ. އެ ނިކަމެތި ކުދިކުދި ބިރުގަންނަ އާލާތްތައް، އެއީ މުޅިން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ގޯސްކޮށް ބެހެއްޓިދާނެ އެއްޗެހިތަކެކެވެ. ނޫން، ހުއްދަ ހޯދުމަށް ވެރިފަރާތާ ގުޅަން ނުޖެހޭނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަޠަލާއިންގެ ގޮތުގައި ސަލާމަތް ކުރަމުންދާ ވަސީލަތްތަކެވެ.

ސާޖް އަޅުގަނޑު ތިޔަބޭފުޅުންގެ ބަޔާނާ އެއްބަސްވަން.

ކިމް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުން އެންމެ ފަހުން އިން-އެނިމޭޓް ތަކެތީގެ ހައްގުތައް ޤަބޫލުކުރާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ އަގުހުރި، އަދި ފަހަރެއްގައި މާ އަގުހުރި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 'މުސްތަޤްބަލުގެ ޗާޓަރުގައި' އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ، މިއަދު، މި ތަޤްދީރުގެ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމަލުތައް، ފަހަތަށް ބަލާއިރު، ޞައްޙަ ގޮތުގައި ފެންނާނެކަން.

ސާޖް ކޮންކަމެއް؟

ކިމް ޑާން އިޓް ސާޖް!

ސާޖް މާޑޮކް އަށް ޗާޓަރ އޮފް ރައިޓްސް އެންޑް ފްރީޑަމްސްގެ ދަށުން ހައްގުތައް ލިބިގެންވާއިރު، ޚާއްޞަކޮށް 8 ވަނަ މާއްދާ: "ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބުއްދިވެރި ނޫން ގޮތަކަށް ބަލައިފާސްކުރުމުން ނުވަތަ އަތުލައިގަތުމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ."

ކިމް އޯ ސޫއުއުއުރޭ... އެކަމަކު އެ ވަސީލަތްތަކުގެ ހައްގުތަކަށް ކިހިނެއް ވާނީ؟ އެ ބިރުގަތް ކުދިކުދި އާލާތްތައް، އެއްދުވަހަކު އެ އާލާތްތައް ވަޑާމާއި ހަގީގީ އެހެން ޖިސްމާނީ ތަކެތި އުފެއްދުމުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. އެ ވަސީލަތްތަކުން އެކަމާ މެދު ވިސްނާނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟!

ސާޖް ...އޫއުހްހްހްހް...

ކިމް އެންޑް! އަދި، އަހަރެންގެ ޗާޓަރ ރައިޓްސް އަށް ކިހިނެއް ވާނީ؟! އަހަރެންގެ ދީނީ ޢަޤީދާތަކުގެ ޙައްޤު އަހަންނަށް ނުލިބޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ކޮންމެ ދީނެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަހަރެން ބޭނުން ކޮންމެ ދީނެއް ގަބޫލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟

ސާޖް އައި އެމް ނޮޓް ޝުއަރ ވަޓް ޔޫ އާ ގެޓިންގ އެޓް ބުޓް، ޕްލީޒް ކޮންޓިނިއު.

ކިމް ޑޫ އައި ހެވް ޓު ސްޕެލް އިޓް އައުޓް ފޯ ޔޫ؟

ސާޖް (ޖަވާބެއްދޭނެ ގޮތެއް ޔަގީން ނުވާ)

ކިމް އައި އެމް އަން އައިޑޮލެޓަރ!... އެބަހުރި! އަހަރެން ބުނީމެއްނު، އެންމެ ފަހުން ބުނީމެވެ. އަހަންނަކީ ހަރުކަށި އައިޑޮލޭޓަރެކެވެ. އަހަރެން ދިރުމެއް ނެތް ތަކެތީގެ އިލާހީކަން ގަބޫލުކޮށް އެ ތަކެތީގެ އިލާހީކަން އަހަރެން ގަބޫލުކުރަމެވެ.

ސާޖް އޯހް... މިހާރު އަހަންނަށް ވިސްނިއްޖެ. ފާޚާނާ ޕޭޕަރިންގ ސާވިސްގެ އަމިއްލަ ސިޔާސަތުތަކުގައިވާ ގޮތުން، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދީނަށް ތަހުނިޔާ ކިޔުމާއި، އެކަމަށް އެކޮމޮޑޭޓް ކުރުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ލާޒިމުވެއެވެ. ބްރާވޯ އެވެ.

ކިމް ސީދާ، އަދި އެ ވަސީލަތްތަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ދީނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި 'ޗާޓަރ ވާސަސް ޗާޓަރ' އަށް ދާން ޖެހިއްޖެނަމަ، އަޅުގަނޑު އެކަން ކުރާނަން.

ސާޖް މިކަމާ ނުގުޅޭ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވެބްސައިޓް އަންނަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ކިމް އޯހް، ނޭނގެ، އެކައުންޓަށް ޕާސްވޯޑް ހަނދާން ނެތިގެން ދިޔައީމަ، މަހަކު އެއް ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ނުދެއްކޭނެ. އަސްލު އެއީ އަޅުގަނޑަށް މާ މުހިންމު ކަމެއް ނޫން ޑޮޓް ކޮމް ޑޮމެއިންއެއްގެ ގޮތުގައި، އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމެއްގައި ވެސް، އަދި އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ކަމެއް، އަޅުގަނޑަށް މުހިންމު ކަމެއް ނޫން. އަހަރެންގެ މާނައަކީ... އެއީ އޭގެ ފުރާނައެއް ނުވަތަ ހައްގެއް ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރި ކަހަލަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އަހަރެން އަޅުކަންކުރާ ބުދުތައް ފަދަ ޖިސްމާނީ އެއްޗެއްވެސް ނޫނެވެ.

ސާޖް އާނ. ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ.

ކިމް އެކްސެކްޓްލީ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެހެން މީހެއްގެ ނަން ޖަހާފައިވާ ޑޮމެއިން ނަމެއް ގަންނަން އަގުހުރި ފައިސާއެއް ދޭނީ ކޮން ބީރައްޓެހި މީހަކާ ހެއްޔެވެ؟ 198 ޔޫރޯ އަކީ ޖިސްމާނީ ނޫން އެއްޗަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިސާއެކެވެ.

ސާޖް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވިއްކާ އަގު އެނގޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ކިމް ނޯ ޓައިމް ފޯ ދަޓް ނޯ، ލެޓްސް ގޯ ސޭވް ތޯސް ޓޫލްސް!

އެމީހުން އެ ވަސީލަތްތައް ނަގައިގެން ސެކްރެޓަރީ މޮޔަކޮށްލަނީ އެމީހުން މިސްޓަރ މާޑޮކްއަށް ޑެލިވަރީ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ސާޖް ރަނގަޅު ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ސެކްރެޓަރީ މޮޔަކޮށްލީ އަޅުގަނޑުމެން މިސްޓަރ މާޑޮކްއަށް ޓޫލްސް ޑެލިވަރީ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ.

ކިމް އަޅުގަނޑު މިހާރު މިސްޓަރ މާރޑޮކްއަށް އީމެއިލް ފޮނުވާނަން އެއީ ސީދާ ހެނދުނު 9:06 ޖަހާއިރު.

ސާޖް ކަލޭ އޭނަގެ ނަން ގޮވާކަށް ނުޖެހޭނެ، އަހަރެން މިހުރީ ހަމަ މިތާ.

ކިމް ސޮރީ، އަހަރެންގެ އިނގިލި ކެޕްސް-ލޮކް ކީ އަށް ފޭބިއެވެ. ގީ ވިޒް، އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަން އަޅުގަނޑު ދެންމެ ފޮނުވި އީމެއިލް އަކީ ސިވިލް ރިމެޑީސް ޤާނޫނާ ގުޅޭ ޤާނޫނަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކޮންކްރީޓް ހެއްކެއް ނޫން ކަމަށް. އަޅުގަނޑުގެ މާނައަކީ 2501.60 ޑޮލަރަކީ 1000 ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

ސާޖް ކަންބޮޑު ނުވޭ، އެޓާނީ ޖެނެރަލް އާއި އެކު 1000 ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ކްލިއާ ކުރަނީ ހަމައެކަނި ރޫކީސް އެވެ. އަހަރެންގެ މާނައަކީ، މިހާރު 2021 އެއް ނޫން، ގެޓް އޯވަރ އިޓް...

އަދި... މަންޒަރު ނިމުނީ.

ބުދެއް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަކީ އައިޑޮލޭޓަރެއްގެ ސިކުނޑީގައި އޮންނަ އެންމެ ނުބައި ކަމެކެވެ.

ނޯޓް: މި ލިޔުން ލިޔުނު ފަހުން ކަނޑައެޅިފައިވަނީ މި ވެބްސައިޓް ވިއްކުން ގިނަ ފަހަރަށް ނިސްބަތްކުރެވޭނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓަރސް ސްޓްރައިކްގެ ސަބަބުން ހިނގާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ޚިލާފުތަކަށެވެ. އޭރު ގިނަ އެކްޓަރުން ވަނީ އެމީހުންގެ ޓެލެންޓް އެޖެންސީތަކާ އެކު ހެދި ކޮންޓްރެކްޓްތަކާ ހިލާފުވެފަ އެވެ. ޓެލެންޓް އެޖެންސީގެ ވެބް-ޑޮމެއިންއެއް އޮތްނަމަ އަދި އެ ޑޮމެއިން ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެކްޓަރެއްގެ ފަރާތުން ހިންގިނަމަ، އަދި އެ އެކްޓަރެއްގެ ނަމުގައި، އަދި އެ އެކްޓަރުގެ ހުއްދައާއެކު... މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަތީޖާ ލިބިއްޖެއެވެ. ވަރަށް ފިޓިންގ، އަދި ގަބޫލުކުރަން ދަތި ވަރުގެ އިރޮނިކް ކަމެއް ކަމުގައި ހީވާއިރު، އޭނާގެ ޔޫނިއަން އިން އޭނާގެ މަސްލަހަތަށް ގެއްލުން ހުރި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާހެން ހީވެއެވެ. ވާއު، ހަމަ އެހެން ފިރިހެނެއްގެ ޔޫނިއަނުން ކުރި ގޮތަށް. ކޮން ފިރިހެނަކު ލަފާކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.

މިހާރު ޖަންގްޔުލްކިމް ޑޮޓްކޮމްގެ އޮފިޝަލް މެސްކޮޓް ދައްކާލަނީ!

މި މެސްކޮޓަށް ކިޔަނީ 'ޓީޕީ-ސްޕީޑްލައިން' އެވެ.

ޖަންގްޔުލްކިމް ޑޮޓްކޮމްގެ އޮފިޝަލް މެސްކޮޓް، ޓީޕީ-ސްޕީޑްލައިން

ސައިޓް މެނޫއަށް އެނބުރި ދިއުން

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate