JungYulKim.com ޕްރައިމް ސާރވޭ

އެނބުރި ދާން

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަންގްޔުލްކިމް ޑޮޓްކޮމް ޕްރައިމް ސާވޭ މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް 'ޕްރައިމް ނަމްބަރު' އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ޕްރައިމް ނަންބަރުތަކަކީ ގުދުރަތީ ނަންބަރުތަކުގެ ސަބް ސެޓެކެވެ .

ގުދުރަތީ އަދަދުތަކަކީ ' ގުނާ އަދަދުތައް':

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ,11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20...

ޕްރައިމް ނަންބަރުތަކަކީ 1 ނަންބަރު ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަންބަރެއް ނޫން އެހެން ނަންބަރަކުން އެއްވަރަކަށް ބަހާނުލެވޭ ނަންބަރުތަކެކެވެ :

2 , 3 , 4, 5 , 6, 7 , 8, 9, 10 , 11 , 12, 13 , 14, 15, 16, 17 , 18 , 19 , 20...

ފެނުން?

2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29، 31، 37، 41، 43، 47، 53، 59، 61...

ޕްރައިމް ނަންބަރަކީ ކިތަންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ނަމަވެސް، އެ ނަންބަރަށްވުރެ ބޮޑު އެހެން ޕްރައިމް ނަންބަރެއް އަބަދުވެސް ހުރެއެވެ.

ދެން އޮންނަ ޕްރައިމް ނަންބަރަކީ ކޮބައިކަން ލަފާކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް، އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ޕްރައިމް ނަންބަރުތައް އިންސާނާއަށް ނޭނގި ހުރެއެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ލަފާކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. ހުރިހާ ޕްރައިމް ނަންބަރުތަކެއް ބަޔާންކުރާނެ ފޯމިއުލާއެއް ނެތެވެ.

ނަންބަރަކީ ޕްރައިމް އެއްޗެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓެސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ގޮތްތައް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ދެން އޮންނަ ޕްރައިމް ނަންބަރަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ލަފާ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. ހުރިހާ ކްރިޕްޓޮގްރަފީއެއްވެސް ބަރޯސާވެފައިވަނީ އެހާ މުޅިން ނޭނގޭ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ދުވަހަކުވެސް ހަގީގަތުގައި ޑޭޓާ ރައްކާތެރި ކުރެވޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ހަގީގަތުގައި މިއީ ސިއްރެއް އަދި 'ނުފެންނަ' އެއްޗެކެވެ.

ޕްރައިމް ނަންބަރުތައް ސާވޭ ކުރަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ކީއްވެ ނުވާންވީ!

ހަގީގަތުގައި އެއްވެސް ކަމެއް 'ރެންޑަމް' ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ނޫން...

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޮޓޯއަކީ: އެއީ 'ރެންޑަމް ސާވޭ' އެއް ނޫން، އެއީ 'ޕްރައިމް ސާވޭ'.

ޝައުގުވެރިކަމެއްގެ ގޮތުން ޕްރައިމް ސާވޭ ކުރިއަށް ގެންދާ ފޯނު ނަންބަރަކީ ޕްރައިމް ނަންބަރެއް ނޫނެވެ. މިއީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ކަމުގައި ވާތީ ސާވޭއަކީ އެހެންކަމުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުބަލާ ސާވޭއެކެވެ. އެހެންވީމާ، ޕްރައިމް ނަންބަރެއް އޮތުމަކީ ކޮބައިތޯ، އަދި މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟

ޕްރައިމް ނަމްބަރުތަކަކީ ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއްކަން އެނގޭނީ މަދު ބަޔަކަށެވެ. އެހެންކަމުން ޖަންގްޔުލްކިމް ޑޮޓްކޮމް އިން ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޕްރައިމް ނަންބަރު ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ސީދާ ޖަވާބު ހޯދުމަށް ކެރިގެން ނިކުމެފައެވެ. ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް އެކަންވެސް ނޭނގެއެވެ.

މި އެކްސްކްލޫސިވް ސާރވޭގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ޕްރައިމް ފޯނުނަންބަރުތަކަށެވެ.

ސާރވޭގެ ސުވާލުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އެއް ނަންބަރު: ފޯނު ނަންބަރަކީ ޕްރައިމް ނަންބަރެއްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

ދެވަނަ ނަންބަރު: ޕްރައިމް ނަންބަރުތައް ބަހާލެވޭނީ ހަމައެކަނި އެއް ނަންބަރާއި އަމިއްލައަށްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

ތިންވަނަ ނަންބަރު: ޕްރައިމް ނަންބަރުތައް ލަފާ ނުކުރެވޭނެކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

ކުރީގެ ނަތީޖާ:

މިވަގުތު: ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި %100 މީހުން ތިން ސުވާލަށްވެސް ޖަވާބު ދިނީ ނޫނެކޭއެވެ.

މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދަނީ ޕްރައިމް ނަންބަރު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އެކަންވެސް ނޭނގެއެވެ. ހައިރާން ކުރުވަނިވި.

މި ތަފާސްހިސާބު ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމުގައި އޮޅުވާނުލުމަށްޓަކައި، އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިހާތަނަށް ސާރވޭގައި ބައިވެރިވީ އެންމެ ބައިވެރިއެކެވެ. ތިން ސުވާލަށް ވެސް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ޖަވާބު ދިން އަނެއް މީހަކު ވެސް ހުރި ނަމަވެސް، އެމީހުންގެ ޖަވާބުތައް ސާވޭގެ ބަޔަކަށް ނުވަނީ 'ކުރު ސާވޭއެއްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ' ސުވާލު ކުރުމުން ނޫނެކޭ ޖަވާބު ދިނުމުންނެވެ. އަޚްލާޤީ ގޮތުން އެމީހުންގެ ޖަވާބުތައް މި ސާރވޭގެ ނަތީޖާގައި ހިމަނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެމީހުން ޖަވާބު ދިނީ ނޯ ޔެސް ޔެސް އެވެ. ޝައުޤުވެރި...

އެ ސާވޭ ނިމުމަކަށް އައިސްފި އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައިވާ އެއްޗަކީ ސާވޭ ކުރުމަކީ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމެވެ. މީހުންނަށް ސާވޭތައް ކަމުނުދާއިރު، ސާވޭގެ އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދޭން ބޭނުންވަނީ މަދުންނެވެ. އެއް ޕޮޒިޓިވް ކަމަކީ، ސާވޭގެ ބައިވެރިއަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު، ބައިވެރިޔާ ލަފާ ދިނީ ވެބްސައިޓުގައި 'މެސްކޮޓް' އެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ޓީޕީ-ސްޕީޑްލައިން މައިދާނަށް އައީ އާ ޖަންގްޔުލްކިމް ޑޮޓްކޮމް މެސްކޮޓްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާ ކުރަނީ މޮޅު މަސައްކަތެއް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ޕޭޖެއް ވެސް އެބައޮތް!

އެނބުރި ދާން

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate