JungYulKim.com Superfan zolagy

... Hekaýany okaň, Gar topuna goşulyň ...

Gurallar 2023-nji ýylyň 1-nji fewralynda ogurlandy

JungYulKim.com-nyň resmi maskoty ýakynda açyldy. Maskotyň ady 'TP-Speedline'. Bu maskotyň nähili gyzykly başdan geçirmeleriň bolup biljekdigini kim bilýär. Layuwaş-ýuwaşdan we gatlakdan soň, bu silindr görnüşli pulpa önümi hakda öwrenip başlaýarys. Kanadanyň dünýäniň islendik ýerinde iň köp kagyz barlygy sebäpli, bu maskot hakykatdanam kanadaly gahryman. Köp sorag bar we adamlar TP-Speedline hakda bilmek isleýärler. “Näçe ply?” Questionsaly soraglara jogap tapmak üçin JungYulKim.com bilen habarlaşyň. we 'eliňden asmalymy ýa-da aşagyndamy?'. Netijede, hajathana kagyzlaryny ýöretmek gullugynyň (TPS) hünärmenlerinden bu köpden bäri dowam edip gelýän aladalary çözmeklerini haýyş edip bileris, şonuň üçin hemmämiz adaty hajathana kagyzlary düzgünleri baradaky görkezmelerden peýdalanyp bileris.

... Hekaýany okaň, Gar topuna goşulyň ...

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate