JungYulKim.com

Dörediji makala suratsyz we daşarky baglanyşyksyz bir sahypa web sahypasy hökmünde döredildi. Bu, ähli web sahypasyny e-poçta arkaly ibermek üçin edildi. Faýl ölçegi kiçi, sebäbi diňe html teksti bar.


Hekaýany okaň,
Gar topunyň
korrupsiýa garşy göreşine goşulyň

Hekaýanyň düýbünde, HTML baglanyşyklaryny we ş.m. gorap saklamak bilen bir hatarda, bütin hekaýany terjime etmek üçin ulanylan usuly taparsyňyz. HTML terjimeçisi: DCKIM.com tarapyndan berlen


DCKIM MAKSATNAMASY


Ine, DCKIM.com tarapyndan berlen, html görnüşindäki gaty kiçi, ýöne gaty peýdaly programma üpjünçiligi

Bular terjime işleriniň hemmesini ýerine ýetirmek üçin telefonyňyzyň brauzerine bil baglaýarlar.


hitTheCrawl

BU DÜZGÜN !!!

Bu web sahypasy, kanuny taýdan gutulgysyz göni daşarky salgylanma sebäpli meşhur tanymal adamyň ulanylmadyk BLOG-yna üstünlikli ornaşdyryldy. Özüňizi gözläň. Munuň mümkindigine ynanmadym, hatda pikir etdim, belki teklip edilýän şekiliň ölçegleri bir meselä sebäp bolup biler ... Beýle bolmaz. Domeniňize gözegçiligi ýitireniňizde şeýle bolýar diýip pikir edýärin. Geň bir görnüşde, bu onuň maňa eden takyk zady. Bir aktýor üçin olaryň gurallar toplumy özüni tanatmakdyr. Agaç ussasy üçin bu diňe çekiçler we otwýortkalar, belki bir pyçak, belki jübü ululygyndaky uçar, dürli kranlar, ýyllar boýy gurlan we toplanan toplum. Kisas. Meniň üçin muny eden Gudratygüýçli Allatagala (SWT) alkyş bolsun!

TP-tizlik çyzgysy tapyldy

Jastin Termusyň ulanylmadyk blogynda , bilmeseňiz, haýsydyr bir holliwud meşhur, baýrakly aktýor. Http://justintheroux.blogspot.com/
2011/03 / jung-yul-kim-photo-pic.html
sahypasynda gözden geçiriň , bu ýerde 2011-nji ýylda ungung-ulul Kim hakda bir sahypa bar. Lezzet alyň.


Komediýa gepleşikleri 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndaky wakalary täzeden güýje girizdi.

Bu gepleşik düýbünden spekulýatiw we munuň nähili bolandygyny görkezmeýär. Diňe iki bölümli dialogy okap bilýän tekst-çykyş bar bolsa.


JungYulKim.com Baş gözleg: Siziň nomeriňiz premýermi we siz muny hiç haçan bilmeýärsiňizmi?

Bu gözleg, adamlaryň her gün esasy sanlary ulanýandygyny görkezmek üçin niýetlenendir, şol bir wagtyň özünde-de olar düýbünden bihabar bolup bilerler we belki-de olaryň şeýle sanlara düşünip bilmejekdigimizi subut edenlerinden habarsyz bolmagy mümkin. Esasy sanlara Ynsan düşünip bilmejekdigi doly subut edildi. Şonuň üçin bu sanlar 'dini görünmeýän' kategoriýalara bölünmelimi?


Ungung-ulul Kim Superfan zolagy (Maskot bilen görkezilen: TP-tizlik)

Jung-ulul Kim superfanyň islän zady!


Daşarky baglanyşyklar

Bellik: Bu baglanyşyklar bu web sahypasyny terk edýär we internetdäki suratlary öz içine alýan beýleki ýerlere gidýär.


Şahsy maglumatlar


Ungung ulul Kim


Bellik: Esasy makala Elýeterlilik we Ekran okaýjy ulanyjylary göz öňünde tutup döredildi. Onda amatly bar-nawigasiýa ulgamy bar.

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate