Hapa 2-nji bap:

Uzyn we gysga

2023-nji ýyl boldy: Şondan bäri Toronto etrap mekdebiniň müdiriýetinde tehniki hyzmat bölüminde agaç ussasy bolup işledim. Iş ýerimdäki dawa-jenjeliň tarapdary boldum, şondan soň Lisa Kobaýaşi tarapyndan rugsat almagy buýurdym. 'Nädogry' diýerdim. Mentionatlamaly möhüm bir zat, söwda gurallarym henizem kompaniýanyň awtoulagynda bardy we kanuny esasda olary alyp bilmedim. 'Toolsadyňyzdan çykarmaň, gurallaryňyz ýük awtoulagynyň arkasynda.' Hudaý maňa duýduryş beren perişdelere ýalkasyn ...

Iň soňky ýadyma düşen zat, DC Kimiň e-poçta hatydy: Onda gurallaryňyzy almak üçin şertnama düzdüm. [1 a ] Men muny okadym: iberilen güni. Ertesi gün hasaby tölemändigim üçin e-poçta alyp bilmedim. Baglanyşyksyz meselede 10-njy fewralda tussag edildi we azatlyga çykýançam türmede galdymkazyýet işine garaşýar. Men bigünädim. Chargeshli aýyplamalar yzyna alyndy, kazyýet işi başlamazdan ozal. Bu hekaýa däl ...

Bu, meniň gurallar toplumymyň Kanadanyň futbol oýunçysy we Golliwudyň aktýory bolan Toronto polisiýa gullugynyň derňewçisi tarapyndan Söwda geňeşiniň ofisinden nädip ogurlanandygy baradaky hekaýa .

Domen täzeden açmak

Bu, gurallar toplumymda bolup geçen zatlaryň hakykatyny nädip açanym, soň bolsa Toronto polisiýa gullugynyň detektiviniň özüni açmak üçin dot-com domenini nädip ulanandygymyň hekaýasy.

Bu domen . Gudratygüýçli (SWT) bu domeni ungung-ulul Kimden alyp, maňa berdi.

Meniň adym Muhammet Dawid we bu hekaýa ...

Ungung-ulul Kimiň üstüni açmagy öwrenmek üçin şu ýere basyň

Otuz birinji bap:

Girewde, türmeden täze

Dört aýdan soň girew bilen boşadyldy. Poçta almak üçin ýoldan gitdim, guty doldy . Öýe gaýdyp, hatlary tertipläp başladym. Poçta okanymda, maşynymyň süýrülendigini we satylandygyny bildim, bu togsan günüň altmyş günden köp bolmagydyr. Öňküsi: Girewiň adaty gözden geçirilmegi. Ikinjisi: Söwda kompaniýasynyň saklamagy.

Iş berijim TDSB poçta bölüminde alynjak zatlar üçin birnäçe hat we käbir habarnamalar iberipdi, ýöne bular köp wagt geçdi . Mekdep geňeşiniň hatlaryna göz aýladym we işimiň bes edilendigini gördümMen henizem türmede otyrdym. Men: 'Käşgä olaryň hatlaryna jogap beren bolsadym' diýip pikir etdim: Şeýle-de bolsa, hiç hili üýtgeşiklik bolmazdy . Men pikirlenip başladym: 'Gurallarymda näme boldy?' ... 'TDSB henizem gurallarym barmy?' . DCadyma düşýän zat, DC Kimiň iberen e-poçtasy: Gurallaryňyzy almak üçin şertnama düzdüm. [1 b ] Diňe DC Kimiň gurallarymy alandygyny ýa-da ýokdugyny çaklap bilerdim.

Gurallarym nirede?

Birnäçe hepde geçdi, öýde e-poçta girip bilmedim. Şeýlelik bilen, ol ýerdäki e-poçtalarymy okamak üçin welosiped bilen 8 km köpçülikleýin kompýuterlere bardym . DC Kimiň e-poçta senesini okadym: Ertiriňiz haýyrly jenap MURDOKK Men siziň gurallaryňyza eýe [2] . Men öz-özüme 'Bu kanuny däl. Mekdep geňeşi meniň gurallarymy Torontonyň polisiýa gullugyna nädip rugsat berip biler? ' DC Kimiň beýleki e-poçtalaryna seredip, täzelikleri okadym : Gurallarym 2-nji Ösüş şaýolundaky Toronto polisiýa emläk bölümine iberildi. ... A ... Bularyň hemmesi öňem bolupdy.

Giriş: Mekdep tagtasy - Çep basgançak

Birnäçe wagtlap işlänimden we TDSB-den iberilen hatlary üns bilen gözden geçirenimden soň, bir nusgasyny MCSTC (Tehniki hyzmat we gurluşyk ussat söwda geňeşine) iberip, jogap ýazdym we poçta iberdim. Bu ýazmak üçin birnäçe sagat gerek boldy . Mekdep geňeşine ýazan hatymda, beýleki zatlar bilen birlikde, gurallarymyň gysga wagtda maňa gaýtarylmagyny talap etdim.

Söwda geňeşine resminamasyz geçirmek

Birnäçe hepde soň Mekdep geňeşinden jogap haty geldi. Men okaýardym we okaýardym. Hatyň senesi

Çykyş: Mekdep geňeşi - Çep basgançak

Lisa Kobaýaşiniň nädogry senäni ýazmak bilen hakykatdanam bolup geçen zatlary ýapmaga synanyşýan kezzapdygyny derrew bildim. Aýdyşynyň dogry bolmagyna ýol ýokdy. Arkaýyn we ýygnandym, poçta arkaly dürli hat alyşmagy dowam etdirdim. Şol wagt TDSB-ä ýazmadym: Olaryň haty aýrylmagyny talap etdi. Men: 'Papa kim diýip pikir edýär?'

Ungung-ulul Kimiň üstüni açmagy öwrenmek üçin şu ýere basyň

Otuz bap:

Giriş: Ussat söwda geňeşi - Çep basgançak

Ondan soňky günlerde Söwda Geňeşine birnäçe gün aralykda iki sany jaň etdim. Iki gezek bir sekretara bardym . Men ondan TDSB hatyna salgylanyp, gurallar hakda soradym, sekretar başlady : 'Hawa, gurallar şu ýerde, ertesi gün Toronto polisiýa gullugy olary alyp gitdi'. 'Januaryanwar ýa-da fewral aýlary boldumy?' 'Hawa boldy.' '... we henizem ýanyňyzda gural barmy?' 'No.ok. Bizde bar zat, bularyň hemmesi we hemmesini aldylar. Toronto polisiýa gullugynyň işgäri muny size getirýändigini aýtdy. ' Men oňa minnetdarlyk bildirdim we jaň gutardy. Önümli çagyryş boldy. Simpleönekeý soraga kembaha garamaly däl: Meniň jogabym bardy. Gurallaryň ikinji gatda uzyn basgançaklar toplumynyň şol ofisdedigini dilden tassykladym.

Telefon arkaly tassyklanan kwitansiýa

Şol pursatda näme bolanyna ahyrsoňy düşündim. Telefon jaňy, Mekdep geňeşiniň hatynda näme diýilendigini tassyklady. Gurallar Söwda geňeşiniň ofislerinde, DC Kim alyp gitmezden ozal, uzyn basgançaklaryň ýokarsynda ýerleşýärdi . Mekdep geňeşiniň hatynda berlen sene DC Kimiň beren senesine gabat gelmedi. Munuň üsti bilen Lisa Kobaýaşiniň kezzapdygyny bilýärdim, hurma hakda ýalan sözledi . Şeýle-de bolsa, hatyň tassyklaýan zadynyň, gurallar toplumynyň hemmesiniň DC Kimiň alyp giden wagtynda Söwda geňeşiniň ofisindedigini bilýärdim. Mekdep geňeşi meniň rugsadym bolmazdan we şular ýaly hereket barada hiç hili ylalaşyk bolmazdan goýuldy.Mekdep geňeşleriniň içerki syýasatlarynyň gurallaryň bikanun geçirilmegi bilen bozulandygyny göz öňünde tutdum. Şeýle hem, Söwda geňeşiniň aýratyn we garaşsyz bir guramadygyny, Mekdep geňeşiniň şahsy emlägimi Söwda geňeşiniň ofislerinde goýmagy we terk etmeginiň bikanundygyny belläp geçýärin ! Söwda geňeşi meniň kärdeşler arkalaşygym bolansoň, meniň rugsadym hökman talap edilmelidi. Şeýle hem , gurallary geçirmek meselesinde Söwda geňeşi bilen Mekdep geňeşiniň arasynda hemişelik ylalaşygyň ýokdugyny bilýärdim . Kanadanyň Hukuklar we azatlyklar Hartiýasynyň çäginde göz öňünde tutulsa, munuň gaty biynjalykdygyny bilýärdim.

Gerekli habarsyz kwitansiýa

Söwda geňeşi meni äsgermezlik duýdy. Mekdep geňeşi tarapyndan zyňylan we soň DC Kim tarapyndan alnan gurallarymyň bardygyny maňa habar bermäge kanuny borjy ýokmydy ? Gurallarymyň bardygyny maňa habar bermezlikleri sebäpli Söwda Geňeşi tarapyndan Zähmet Bileleşiginiň standartlarynyň haýsy bozulyp biljekdigi hakda pikir etdim. Döwlet sekretary bilen geçirilen telefon jaňy hakykatda bolup geçen zatlary öwrenmäge mümkinçilik berdi. DC Kim gurallarymy aç-açan bikanun görnüşde aldy we diňe bir däl, DC Kim meniň gurallarymy kärdeşler arkalaşygymyň , Söwda geňeşiniň ofislerinden aldy . Kanadanyň hukuklar we azatlyklar düzgünnamasyna hakykatdanam haýran galdyryjydygyny aýdýaryn. Meniň pikirimçe, bu hereketler meniň kärdeşler arkalaşygymyň, Söwda geňeşiniň we kärdeşler arkalaşyklarynyň hukuklarynyň gödek we gödek bozulmagydyr.Onlyeke-täk mümkinçiligimiň arkaýyn hat alyşmagy dowam etdirmekdigini bilýärdim.

Ungung-ulul Kimiň üstüni açmagy öwrenmek üçin şu ýere basyň

Entyigrimi dokuzynjy bap:

Toronto polisiýa emläk bölümi

Torontonyň polisiýa emläk müdirliginiň 2-nji ösüş şaýoluna şahsy girdim. Şol ýerde gurallarymyň häzirki wagtda bardygyny dilden tassyklap bildim. Şeýle hem, ol ýerdäki käbir ofiserlere gurallaryň Bileleşigimiň ofisinden alnandygyny we jikme-jik düşündiriş berýänçäm olary ýygnamak niýetimiň ýokdugyny aýtdym. Mundan başga-da, maşynym ýokdy.

TDSB we Söwda Geňeşi bilen üstünlikli geçirilen soraglarymdan soň, DC Kim diýmäge synanyşmagyň zyýanyny görmedim. Hapa-2 bölümine jaň etdim

Sekretary bilen telefon arkaly gürleşenden soň, Söwda Geňeşi bilen poçta arkaly ýene yzarladym . Söwda geňeşine ýazan hatymda gurallaryň näme bolandygyny soradym we yzyna gaýtarylmagyny haýyş etdim. Aslynda gurallaryň nirededigini anyk bilýärdim. Men diňe lal oýnaýardym. Aslynda yzymdaky zatlar, gurallarymyň belli bir wagt olaryň elindedigini ýazýan bir zatdy .

Tejribeli söwda geňeşi kwitansiýa iberýär

Againene-de poçta garaşmak üçin köp wagt gerek boldy ... Ahyrynda Söwda Geňeşinden jogap aldym. Olaryň haty senesi. Onda:

Gurallaryňyza görä, gurallaryňyzy ofisde ýa-da töwereginde aldyk. Gurallaryň ertesi Toronto polisiýa gullugy tarapyndan saýlanandygyna ynanýaryn. [4]

Çykyş: Ussat söwda geňeşi - WANISH MIDSTAGE

Bu, Ussat Söwda Geňeşi tarapyndan meniň gurallarymy alandyklary baradaky ilkinji habarnamady. Söwda geňeşiniň beren senesi gabat gelmedi , ýöne iň möhümi, ofislerinde gurallaryň bardygyny we Toronto polisiýa gullugynyň olary çykarandygyny boýun almagy! Indi hakykatdanam subutnamam bardy. Mekdep geňeşiniň haty we Söwda geňeşiniň haty, ikisiniň-de şol bir zady tassyklaýan haty, gurallar Söwda geňeşiniň ofisindedi we Söwda geňeşiniň haty, Toronto polisiýa gullugynyň gurallary gönüden-göni olaryň elinden alandygy aýdylýar. ofis.

Geň faktlar tassyklandy

Bütin meseläni kazyýete eltip, ýeňiş gazanmalydygymyň subutnamasynyň bardygyny bilýärdim. Ahyrsoňy bu subutnamany görüp begendim, ýöne haýsydyr bir kanuny çäre görmegiň ýerine , bu mesele bilen baglanyşykly ähli hat alyş ýollaryny gutarýançam, yzarlamagy dowam etdirmegi ýüregime düwdüm. Mekdep geňeşi meni aýyrdy, indi hat ýazmazdylar, ýöne söwda geňeşi we DC Kim bilen e-poçta arkaly yzarlap bilerin. DC Kim bilen baglanyşykly hiç hili e-poçta ibermedim, sebäbi DC Kim-ä duýduryş bermezden ozal Mekdep Geňeşiniň, soňra bolsa Söwda Geňeşiniň üsti bilen yzarlamagy maksat edinýärdim. Hawa, sabyrlylyk bilen dogry hereket etdim, yzygiderli yzarlap , üstünlik gazanmagyny dileg etdim.

Indiki ädim ätmek

Indi DC Kim bilen aragatnaşygy täzeden ýola goýmagyň wagty geldi. DC Kim bilen hiç haçan telefon arkaly gürleşmedim, diňe onuň bilen e-poçta we diňe bir e-poçta salgysy arkaly gürleşipdim. Bu, ilkibaşdan maksat bilen edilen saýlawdy. Diňe resmi aragatnaşyk serişdelerini ulanmak bilen , ähli özara gatnaşyklaryň doly ýazgysyna eýe bolmak mümkin .

Ungung-ulul Kimiň üstüni açmagy öwrenmek üçin şu ýere basyň

Entyigrimi sekizinji bap:

DC Kim - Poçta aldyňyz!

Penşenbe, gurallar elinden alnandan on aý soň, awtobus bilen jemgyýetçilik kompýuterlerine bardym we DC Kim-e dürli aladalarymy jikme-jik ýazýan uzyn e-poçta ýazdym:

Isleseňiz, haýsydyr bir sebäbe görä iş gurallaryny ele alandygyňyzy ýa-da haýsydyr bir sebäbe görä iş gurallaryny ogurlandygyňyzy boýun almagyňyzy haýyş edýäris. Otherwiseogsam, iş gurallarymy Söwda geňeşiniň ofislerinden olaryň rugsady bolmazdan we meniň rugsadym bolmazdan nädip alyp biljekdigiňizi düşündirmeli bolarsyňyz. Mekdep geňeşiniň işgärleri, Toronto polisiýa gullugynyň işgärine Söwda geňeşiniň ofisinden emläk däl, meniňki däl emläk almaga rugsat berip bilmeýärler. [5 a ]

DC Kimiň göwnünden turmagy üstünden gülmek üçin goşdum:

Munuň bilen baglanyşykly däl, Toronto polisiýa gullugynyň ulag bölüminde täze roluňyz bilen gutlaýaryn . Jogabyňyzy isleýän, Iň gowusy, Muhammet Dawid [5 b ]

DC Kimiň gysga jogaby

Öýe gaýdyp bardym, birnäçe günläp e-poçtaňyzy barlamak üçin gaýdyp barmadym. E-poçtaňyzy ýene bir gezek barlanymda, DC Kimiň beren jogabyny gördüm: Gurallaryňyzyň hiç biri elinden alynmady. Mekdep geňeşi gurallaryňyzy islemeýärdi, şonuň üçin olary saklamak üçin maňa oýnaýarlar. [6] Munuň bir zady aňladýandygyny bilýärdim, DC Kimiň gurallary almaga kepilligi ýokdy we hiç hili sebäbem ýokdy. E-poçta maňa DC Kimiň bolup geçen wakada nädogry bir zadyň bardygyny inkär etjek bolýandygyny, belki- de gurallary alan ýeriniň Söwda geňeşiniň ofisidigini bilmeýändigini aýtdy. Söwda geňeşiniň binasy Mekdep geňeşiniň duralgasyna gaty ýakyn. Gurallarymyň iň soňky bilinýän ýeri, kompaniýanyň ýük maşynynyň arkasynda, olary taşlap giden ýerim . 'DC Kim Söwda geňeşiniň binasynyň öňünde ULY UGRY nädip sypdyryp biler ? Ora-da girip barýarka gapydaky äpet alamat ? ' Şondan soň DC Kimden başga e-poçta almadym, bu iň soňky hatdy .

E-poçta iberýän günleri gutardy

Aradan kän wagt geçmänkä ýazylan hat geldi

Ungung-ulul Kimiň üstüni açmagy öwrenmek üçin şu ýere basyň

Entigrimi bap:

Gurallar toplumy

Surata göçürilen resminamalarymyň hemmesi bilen öýe geldim we dürli “uly suratlaryň” salgylaryny konwertlere ýazyp başladym. Hatlar DC Kimiň ýerleşýän hapa-2 bölümine, şeýle hem Söwda geňeşine habar bermek üçin ugradyldy we 2-nji Ösüş şaýolundan şol iberijä iberilen hat.

Köplere poçta

Bir aýdan hem az wagtyň içinde gurallar toplumymyň hemmesi “ýok ediler” . Şol hatlary haýal etmän iberdim. Mundan başga-da, şol bir alyjylara e-poçta iberdim, ähli arzalarymy bir ýere jemledim. Hatlarymda we hatlarymda öz islegimi öňe sürdüm: DC Kimiň hereketleri nädogry ; DC Kimiň gurallarymy almaga hukugy ýokdy . Gurallaryň Söwda geňeşiniň ofisinden alnandygyny, geň galdyryjy we geň bir jenaýatdygyny , hakykatdanam DC Kim tarapyndan ogurlanandygyny belledim .

Bu, DC Kimiň hereketleriniň näme üçin zyýansyzdygyny görkezýär . Gurallarymy bu howpy döreden ýagdaýa saldy. Ol meniň gurallarymy elinden alýarka, gysga wagtyň içinde dört aý türmede oturjakdygymy we ýekeje ulagymy ýitirjekdigimi nädip bilip bilerdi? Raýat jogapkärçiliginde umumy düzgün bar: Pidalaryňyzy tapanyňyz ýaly alýarsyňyz. Nädogry hereketlerinden emele gelen ýagdaý düýbünden günäkär. Mekdep geňeşi hem günäkär, sebäbi tussag edilmegini islediler.

Giriş: Serantant - BÖLÜM HUKUK

Hatlarym we hatlarym üstünlikli boldy. Penşenbe, Gurallarym alnan wagty DC Kimden gönüden-göni ýokary bolan serantantdan ilkinji e-poçta aldym. E-poçta soňunda telefon jaňyny sorady. Bu mesele bilen baglanyşykly hiç kime jaň etmejekdigimi derrew bilýärdim. Ynam doly we bütinleý ýok ​​edildi. Men ol ýerde e-poçta jogabyny ýazyp, gurallaryň DC Kim-e geçirilmegi bilen baglanyşykly doly resminamalary soradym. Çarşenbe güni, DC Kim-e we Serantanta e-poçta iberdim:

Ungung-ulul Kim üçin, taýyn bolanyňyzda we eden işleriňize düşüneniňizde, hereketleriňiziň nädogrydygyny birkemsiz görkezmeli kabul edişiňizi ibermegiňizi isleýärin. Iň pes derejede, nädogry hereket edendigiňizi boýun almaly. Näme edilendigini anyk görkezmeli. Söwda gurallarymyň hemmesi tehniki hyzmat we gurluşyk ussat söwda geňeşiniň ofisinden alyndy. Rugsatyňyzyň ýokdugyny ýa-da emlägimi ol ýerden alyp gitmäge “gowy sebäbiňiziň” ýokdugyny görkezmeli. Şol bir resminamada Söwda Geňeşinden we özümden ötünç sorasaňyz iň gowusy bolup biler. Muny saýlamagyňyzy tüýs ýürekden umyt edýärin. [8]

Ötünç soramak

Birnäçe günden soň men Serantantlaryň e-poçta habaryny aldym. Onda: Aýdyňlaşdyrmak üçin gurallar konfiskasiýa edildi we Toronto polisiýa gullugynyň emläk bölüminde saklandy we hiç zat bolmazlygy üçin saklandy. [9] Senesi. Men has gowy bilýärdim. Aslynda “ konfiskasiýa ” gurallaryň gurallaryň gatnaşan jenaýaty sebäpli alynmalydygyny bilýärdim, bu bolsa asla beýle däldi .

Öý toparyna goldaw

Serantant ýalan sözledi, sada we sada. Men öz aýyplamalarymy Serantana iberdim we serantant 18-nji dekabrda jogap berdi: Jenaýaty ýapmak islemeýärin we ýeke-täk maksadym, zatlaryňyzy dikeltmekde size kömek etmek. [10] Aslynda, gurallary öýüme mugt eltip bermegi teklip edýärdi. Düşünmek islemeýärdim, sebäbi asyl mesele indi gural däldi , asyl mesele Mekdep geňeşindäki korrupsiýa we Toronto polisiýa gullugynyň içindäki korrupsiýa. Gurallary häzir yzyna almaga razy bolsam, olaryň şertlerinde boljakdygyny bilýärdim . Bu, Toronto polisiýa gullugynyň hereketlerinde hiç hili ýalňyşlygyň ýokdugyny öňe sürýän resminama gol çekmek bilen deň bolar! Maňa garşy bu aýylganç jenaýat we tertipnama hukuklarymyň bu gödek bozulmagy kanuny ýollaryň iň ýokary derejesine ýetýänçä, Hiç haçan durmajakdygymy bilýärdim .

Ungung-ulul Kimiň üstüni açmagy öwrenmek üçin şu ýere basyň

Entyigrimi altynjy bap:

Üç gezek oýnamak: tutuldy

Jogapymy 21-nji dekabrda e-poçta bilen iberdim, belki ýalňyşýandyryn we beýleki taraplaryň hemmesi diňe hakykaty aýtdy. Gurallarymyň üç aýratyn toplumy bar diýen çaklamany yzarladym . Mekdep geňeşiniň hatynda berlen ýalan senelere gabat gelýän üç aýratyn toplumy we hatynda Söwda geňeşini göz öňünde tutdum. Aşakdakylary ýazdym:

Birinji setir: Söwda geňeşi 2023-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda ýa-da töwereginde gurallarymy we şahsy emläklerimi aldy, ertesi gün Toronto polisiýa gullugy hemmesini saýlady; Ikinji setir belgisi: DC Kim meniň emlägimi ýa-da gurallarymy 31-nji ýanwarda ýa-da 2023-nji ýylyň 1-nji fewralynda aldy, Mekdep geňeşi oňa berdi; Üçünji setir belgisi: Torontonyň polisiýa gullugy e-poçta habaryna görä emlägimi ýa-da gurallarymy elinden aldyserantant, senesi näbelli; Dördünji setir belgisi: Mekdep geňeşi 2023-nji ýylyň 4-nji maýynda ýa-da ondan soň (işiň bes edilen senesi) Söwda geňeşine gurallarymy ýa-da şahsy emläklerimi berdi . [11]

“Cinqo-Di-Maio” gurallary

Men bu azajyk maglumaty saklaýardym , iň ýokary netijäni bermek üçin ony ýerleşdirmegiň dogry wagtyna garaşýardym. Her Mekdep Geňeşi we Söwda Geňeşi tarapyndan berlen ýalan seneleri aýtmagy ýatdan çykardym. Aslynda, gurallaryň ikinji toplumynyň ýokdugyny , Mekdep Geňeşiniň Söwda geňeşiniň ofisine geçiren gurallarynyň biridigini, DC Kimiň alyp giden ýygyndysynyň bardygyny eýýämden bäri bilýärdim. Söwda geňeşiniň sekretary maňa bu barada eýýäm aýdypdy.

Serantant - Birini kabul et

Öýe gaýdyp bardym, bilmedimem bolsa, serantant e-poçta iberenimden birnäçe minut soň jogap berdi . Jemgyýetçilik kompýuterlerine awtobusa münüp, senesini e-poçta okamaga birnäçe gün galar. Men ony birnäçe gezek okadym. Onda aşakdakylar aýdylýar:

Ertiriňiz haýyrly jenap Murdok, Üçünji setir barada aýdanymda, bu birnäçe nokady aýdyňlaşdyrmaga kömek eder diýip umyt edýärin. Enjamlar 2023-nji ýylyň 1-nji fewralynda konfiskasiýa edildi . Gurallar Mekdep geňeşiniň haýyşy boýunça ele alyndy we diňe olary goramak we ýitirilmeginiň ýa-da ýerleşdirilmeginiň öňüni almak maksady bilen edildi. Haýsy kanunlaryň bozulandygy, gurallaryň konfiskasiýa edilmegine sebäp boldy. Hiç birinden habarym ýok, düşnükli bolsa, gurallar hiç haçan elden gitmedi we hemişe siziňki boldy. Hawa. DC Kimiň öňe süren gurallary, 2-nji Ösüş şaýolunda saklanýar. Birinji setir barada aýdanymda, bu derňemeli we size gaýdyp gelmeli.

[12 a ]
Soň ýene okadym. ' Tutuldy ! Aslynda ele salyndy diýilýär ! ' Öz-özüme: 'Bu e-poçta maňa iň zerur zat' diýip pikir etdim. Iň ýokary derejedäki nädogrydygyny subut etmeli resminamalar toplumyny tamamlady. Gurallar alnan wagty DC Kimden gönüden-göni ýokary bolan Serantantdan gelen bu e-poçta DC Kimiň aýdanlaryna düýbünden ters gelýändigini bilýärdim , aç-açan aýtmasa-da , güýçli bir zady görkezýärdi mekdep geňeşiniň özüne garşy aýyplama . Againene bir gezek okadym:

Gurallar Mekdep geňeşiniň haýyşy boýunça ele alyndy. [12 b ]

Bu bir gysga e-poçta bilen hemme zat üýtgedildi. DC Kimiň ele salmagy nädogry bolsa, Mekdep Geňeşi tarapyndan şol bir tussag edilmek haýyşynyň hem nädogry boljakdygyny bilýärdim ! Men munuň diňe "nädogry" bolandygyny däl-de , aç-açan bikanundygyny , umumy ogurlyk we bikanun garakçylykdygyny pikir etmedim! Men muny göz öňünde tutdum we pikir etdim, soň bolsa öz pikirimi gutardym: Olaryň hereketleri diňe bir ýalňyş däl, diňe bir bikanun däl , eýsem Tertipnama hukuklarymyň gödek bozulmagydy. Torontonyň polisiýa gullugynyň indi hiç hili ýalňyş zadyň ýokdugyny öňe sürmeginiň mümkin däldigini bilýärdim.

Ungung-ulul Kimiň üstüni açmagy öwrenmek üçin şu ýere basyň

Entyigrimi bäşinji bap:

Çykyş: Serantant - BÖLÜM HUKUK

Serantantyň e-poçta habaryna goşmaça maglumat soradym: emlägim ele salnanda nirede ýerleşýärdi? [13] emma, e-poçta iberýän günleri gutardy. Tamamlandy. Jogabyň nämedigini eýýäm bilýärdim. Serantantyň maňa beren maglumatlaryndan has gymmatly maglumat berip bilmejekdigini bilýärdim . Men derrew öňe gitdim we serantantdan bu möhüm e-poçta mekdebiniň, Ussat söwda geňeşiniň we hapa-2 bölüminde Toronto polisiýa gullugynyň dürli “uly pariklerine” iberdim. Men poçta ýa-da e-poçta ýa-da haýsydyr bir görnüşde jogap almadym. Kärdeşler arkalaşygynyň Söwda geňeşiniň meniň bilen aragatnaşyk saklamazlygy sebäpli düzgünlerini bozýandygy hakda pikir etdim. Meniň bilen habarlaşmagy dowam etdirmek borjy ýokmydy? Edil gurallarymyň ofisindedigini maňa habar bermezlikleri ýaly, olar ýene-de jogapkärçiligini çekdiler. ' Geleňsizlik ' bilen 'erbetlik' arasynda geçiş nirede ? Diňe niýetiň üsti bilen kesgitlenip bolýarmy?

Dymmak köp gürleýär.

Torontonyň polisiýa gullugynda hiç kimden e-poçta iberen jogabym bolmazdan, düşündirişli kitapçalar düzdüm: kitapça ýaly iki bukjany bukup, poçta bilen iberdim. Kitapçada Mekdep Geňeşinden, Söwda Geňeşinden, Kim Kimden we Serantantdan iň erbet sözler bar. Ady: "Toronto Newsflash !!!" . Muňa garamazdan jogap bermedim.

Ungung-ulul Kimiň üstüni açmagy öwrenmek üçin şu ýere basyň

Entyigrimi dördünji bap:

Klawiatura. Syçan. Ekran.

Wagtyň geçmegi bilen bolup geçen zatlaryň hakykatyny paş etmek üçin eýýäm ähli maglumatlaryň bardygyny bilýärdim. Diňe şol maglumatlary alyp bilsedim, Toronto polisiýa gullugynyň, Mekdep geňeşiniň ýa-da başga biriniň faktlary inkär etmegi mümkin däldi. DC Kimiň gurallarymy bikanun ele alandygyny bilýärdim , iň erbet tarapy, Mekdep Geňeşiniň oňa muny etmegini isledi . Bu aýylganç jenaýatyň görünmegine we ýapylmagyna ýol bermerin. Köne iş stolumdaky kompýuterimi çykardym-da, tozany süpürip, böleklere dakyp başladym. Klawiatura. Syçan. Ekran. 'Işletmek' düwmesini basdym, ol başlady. Linux operasiýa ulgamyny edil edil goýşym ýaly gördüm . Bu enjamyň hemmesini ýatdan çykardym we gymmatly buýruk görkezmesini ýatdan çykardym . Linux salgylanma kitaplarynyň kiçijik bölegini aldym-da, çözgütimi işläp başladym.

Sanlary aldym

Bir gezek bir dostumdan eşiden bir hekaýam ýadyma düşdi: Monrealda bir adam Monreal polisiýa gullugyna bir wagtyň özünde e-poçta iberdi . Görnüşi ýaly, e-poçta salgylary san taýdan . E-poçta sanawyny berýän gabyk skriptini düzýänçäm, üstünde işledim. 'Bu başlangyç diýip pikir edýärin' diýip pikir etdim. Men entek bilmedim, ýöne bu diňe bir komponentdi . Elbetde, subutnamalaryň hemmesini Torontonyň polisiýa işgärlerine öz e-poçta ulgamy bilen iberip bilerin, ýöne belki-de olar muňa üns bermezler. Edil kitaphana gidip başlanymda.

Hepdede bir gezek, birnäçe hepde, anna günleri gitdim. Namaz wagty gelmezden ozal kitaphanada käbir kitaplary okardym. Doga ederdim, soň bolsa gün ýaşmanka öýe gaýdyp barmak üçin awtobusa münerdim.

Biraz ýeňil okadymy?

Soň bir hepde, anna güni: 'Noutbuk kompýuterimi ýanym bilen getiren bolsam, kitaphanada internedi mugt ulanyp bilerin' diýip pikir etdim. Men muny etdim. Soň duşenbe güni baryp, bir gün etdim, ir sagat 9:30 töweregi kitaphana bardym. E-poçtaňyzy noutbuk kompýuterimde gurdum. Täsin däl, henizem jogap almadym. Birnäçe gün yzly-yzyna gaýtdym. Gurallarymy ogurlan meşhur Detektiv Jung-ulul Kim hakda käbir maglumatlary internetde gözledim. Käbir web sahypalaryny web gözleginiň birinji sahypasyndan halas etdim. Şeýle hem , 'emeli intellekt' diýilýän bu täze zady , eşidişim ýaly ukyplydygyny ýa-da ýokdugyny synap gördüm. Geljegi uly ýalydy. Buýruk buýrugyna gaty meňzeýärdi.

Dynç günleri, ýekşenbe güni öýde bolanymda, ungung-ulul Kim hakda aýdýan käbir web sahypalarymy görüp başladym. Www.JungYulKim.com atly birini gördüm. Ungung-ulul Kimiň resmi web sahypasydygyny öňe sürýärdi. Sahypany açdym, soň bolsa sahypanyň düýbüni üns bilen okadym, ilki okanymda gözlerimiň ýitiren bir zadyny gördüm. Kiçi çapda: Bu domeni satyn alyň . Men muňa ynanamokdym. Soňra sözbaşy paneline seredip, aşakdakylary gördüm:

Bu web sahypa satylýar!

Bu hakykatdanam dogry bolup bilermi? Men: 'Bu bir zat bolup biler' diýip pikir etdim . Ertesi gün domen satyn almak umydy bilen kitaphana ugradym. Satyn almakda kynçylyk çekmedim. Baglanyşyga basdym, soň Jung-ulul Kimiň domenini satyn almak umydy bilen ähli ädimleri ýerine ýetirdim. Onlyeke-täk aladam haýsy töleg usulynyň kabul ediljekdigi. Bahanyň gaty ýokary derejede kesgitlenmändigini gördüm, şonuň üçin satyn alyş işini dowam etdirdim we ýazany gören ýerime geldim: 'Bank simleri bilen töläň'! Bank simini boş kagyzlara geçirmek üçin zerur bolan ähli maglumatlary ýazdym. Soň, iň ýakyn bank şahamçamyň ýerleşýän ýerini internetde gözlänimden soň, bankyň diňe meniň bolýan kitaphanamdan köçäniň aňyrsynda bolandygyny gördüm . Men zatlarymy ýygnadym, şarfymy we paltamy geýdim, sumkamy egnime sokdum we köçeden banka gitdim. Hiç hili kynçylyk çekmedim: Germaniýa sim geçirmek üstünlikli boldy. Satyja pul iberilendigini habar bermek üçin kitaphana gaýdyp bardym. Soň öýe gaýdyp bardym: Otly, awtobusa, başga awtobusa we öýe gitdim. Howa ýagyş ýagdy we gar we buz eräp gitdi. Ertesi gün anna güni kitaphana bardym. Men hakykatdanam diňe gündiz namazyna barýardym. Soň bolsa öýe gaýtdym. Bank geçiriminiň barlanmagy üçin bir-iki gün gerek bolup biljekdigini we diňe şondan soň domeniň hakyky geçirilmegi tamamlanjakdygyny bilýärdim. 2024-nji ýylyň 25-nji ýanwary bu domen meniňki boldy. Hormatly Natan, satyn alanyňyz bilen gutlaýaryn. Mümkin däl ýaly bolup görünýän bu düýş amala aşdy. Munuň bilen gaty az işim bardy. Hakykatdanam, bu ýagdaýa täsir etmek üçin edip biljek zadym barmy? Bu domeni alanymdan soň, derrew bu web sahypasyny ýazyp başladym. Hatda bu özümi hiç wagt göz öňüme getirip bilmedim.

Sabyr et. Sabyr et. sabyr et

Jung-ulul Kimiň üstüni açmak üçin şu ýere basyň. Bu aňsat!

Bellik: Bu esasy makalanyň soňy. Aşakdakylar, öňki retrospektiv bölegiň giden ýerinde dowam edýän gündelik journalurnal ýazgylary görnüşinde. Garyň e-poçta funksiýasy hem bar. Serediň.