JungYulKim.com Baş gözleg

Yzyna dolan

2024 JungYulKim.com premýer-anketasy indi dowam edýär.

Her niçigem bolsa 'esasy sanlar' näme?

Esasy sanlar tebigy sanlaryň kiçi toplumydyr .

Tebigy sanlar 'san sanlary':

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ...

Esasy sanlar, 1-nji belgiden başga san bilen deň bölünip bilinmeýän ýa-da öz-özünden:

1, 2 , 3 , 4, 5 , 6, 7 , 8, 9, 10, 11 , 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 18 , 19 , 20 ...

Görýäňizmi?

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 ...

Esasy san näçe uly bolsa-da, elmydama şol sandan has uly san bar.

Indiki esasy sanyň näme boljakdygyny öňünden aýdyp bilmeris we şonuň üçin esasy sanlar adama näbelli bolup galýar. Olary öňünden çaklap bolmaz. Primehli esasy sanlary suratlandyrmak üçin formula ýok.

Sanlaryň esasydygyny ýa-da ýokdugyny barlap bileris. Muny etmegiň usullary belli. Şeýle-de bolsa, indiki esasy sanyň nähili boljakdygyny çaklap bilmeris.

Häzirki zaman tehnologiki dünýäsinde bu köp kynçylyklary döredýär. Cryhli kriptografiýa düýbünden bilinmeýän bir zada daýanýan bolsa, maglumatlar hakykatdanam nädip üpjün edilip bilner?

Hakykatdanam bu syr we 'görünmeýän' zat.

Näme üçin esasy sanlary gözden geçirmeli?

Näme üçin beýle däl!

Hakykatdanam bir zat tötänleýinmi? Notok diýerdim ...

Biziň şygarymyz: "Tötänleýin anket" däl, "Baş gözleg".

Gyzykly bellik hökmünde, Baş gözlegiň geçiriljek telefon belgisi esasy nomer däl. Anketanyň bitarapdygy sebäpli munuň manysy bar. Şeýlelik bilen, esasy san bolmak nämä meňzeýär we bu barada näme bilip bileris?

Esasy sanlaryň gündelik durmuşymyzda hakykatdanam möhümdigini az adam bilýär. Şeýlelik bilen, JungYulKim.com her gün esasy sanlary ulanýan adamlardan göni jogap tapmak üçin batyrgaýlyk bilen başlady. Geň zat, olaryň käbiri muny bilenok.

Bu aýratyn anketa diňe esasy telefon belgileri girip biler.

Anket soraglary aşakdakylar:

Birinji belgisi: Telefon belgiňiziň esasy belgidigini bilýärdiňizmi?

Ikinji san: Esasy sanlaryň diňe birinji san we özleri bilen bölünýändigini bilýärdiňizmi?

Üçünji san: Esasy sanlary çaklap bolmaýandygyny bilýärdiňizmi?

Irki netijeler:

Häzirki wagtda: anketa gatnaşyjylaryň 100% -i üç soragyň hemmesine NOOK diýip jogap berdiler.

Bu, esasy sanlary ulanýan adamlaryň hatda bilmeýändiklerini aýdýar. Geň galdyryjy.

Bu statistiki maglumatlary ulanmak bilen ýalňyşmazlyk üçin, şu wagta çenli anketa diňe bir gatnaşyjynyň bardygyny aýtmalydyryn. Üç soragyň hemmesine täsirli jogap beren başga bir adam bardy, ýöne jogaplary anketanyň bir bölegi bolup durmaýar, sebäbi 'Gysga anketa gatnaşmak isleýärsiňizmi' diýlende NOOK diýip jogap berdiler. Etiki taýdan, olaryň jogaplaryny bu gözlegiň netijelerine goşup bolmaz. Olar “Hawa” diýip jogap berdiler. Gyzykly ...

Anket tamamlandy. Öwrenen zadymyz, gözlegiň agyr işdigi. Adamlar anketalary halamaýarlar we islendik sorag soraglaryna seýrek jogap bermek isleýärler. Bir oňyn tarapy, anketa gatnaşyjy bilen gürleşende, gatnaşyjy web sahypasynda 'Maskot' bolmalydygyny öňe sürdi. TP-Speedline täze JungYulKim.com maskoty hökmünde sahna çykdy. Gowy iş edýär, hatda öz sahypasy hem bar!

Yzyna dolan

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate