JungYulKim.com komediýa gepleşikleri

Saýt menýusyna dolan

JungYulKim.com-nyň täze maskoty aşakda açyldy! (aşak düşür)

'Çep we sag' komediýa gepleşikleri

Sene otuz ýylyň birinji ýylynda iki müň ýigrimi üç, hajathana kagyz gullugynyň iki batyr detektivi ýeňiş gazanmak we ýeňmek üçin amatsyz şertlere garşy göreşmeli. Bu, Dotkom Kim bilen serantant Peartriniň Malevolence we rehimdarlyk ussat söwda býurosynyň howply gurallaryndan tutuş bir gural toplumyny nädip halas edendigi baradaky hekaýa. Bularyň hemmesi TPSB-den gündogar standart wagty sagat 2: 30-da gyssagly jaň gelende başlandy:

bBBBRrrrrriiiinnNNNG! (telefon)

bbbBBBRrrrrriiiiNNNGgg! (telefon)

BBBRrrrrriiiiNNNG! (telefon)

KIM Telefona seniňdigiňi görenimde mümkin boldugyça çalt jogap berdim!

TPSB Iň gyssagly meselä çagyrýaryn. Ussat söwda býurosynyň ofisine baryp, derrew bir söwdagäriň gurallar toplumyny ele almagyňyz gerek.

KIM Näme üçin bu gurallar toplumyny ele alaryn? Gurallar howp astyndamy ?!

TPSB D..k..ssshhhhhh ... (setir dymýar)

KIM NOOOOooo! Gurallar howpsuzmy ?! ORA-da gurallar HOWPSUZ dälmi ?? ??

... sssssshhssss ... (aýlaw äheňi)

KIM Jogap MEEEEeeee !!!! ....

(ümsüm)

KIM (dymýar, ýaňagyndan gözýaş dökülýär)

Sarge HEMMESI ADAM eşitdim! Çagyryş, LETS ROLL gürleýjide boldy.

KIM Gurallar ... gurallar ýitmek ýa-da ýerleşdirmek howpyndadyr. Meniň pikirimçe, indi ikimizem bilýäris ...

Sarge NOOK! Munuň bolmagyna ýol berip bilmeris!

... ellerini merkezi konsolda goýup, ikisi-de sirenalary goýmak üçin wyklýuçatelini süýşürýärler ...

Metal bilen pedal bilen, hapa-2 bölüminde wokzaldan çykýarlar we derrew doly GRIDLOCK-a girýärler.

KIM Indi wagt takmynan 2: 42-de bolansoň, jenap MURDOKK-a gysga e-poçta iberýärin.

Sarge Hawa, ýöne näme üçin familiýasyny maňa gygyrýarsyň?

KIM Meniň gygyrýandygyma ynanýarsyňmy?

Sarge Hawa, aýdyp bilerin, sebäbi harp 'HEMMESI CAPS' -da.

KIM Wah, köşeş, maňa "hemme gapak" sözlerini gygyrmagyň zerurlygy ýok.

Indiki üç sagadyň dowamynda gözenekde gezdiler. MCSTB-e gelenlerinde ofisler eýýäm ýapyldy. Olar sagat 3: 00-da ýapylýar. Özlerinde bar bolan ýörite hajathana kagyzlaryny ulanmak islemän, ikisi ertesi gün irden gaýdyp gelmek kararyna geldiler.

Sarge Biz häzir MCSTB-de.

KIM Hawa, bu hakykat we ýapyk ýaly.

Sarge Şu wagt goşmaça ýörite hajathana kagyz güýjümizi ulanmagymyzy islämok.

KIM Geliň, degişli öýlerimize gaýdyp geleliň we ertir irden bu meseläniň gyzgyn gözlegine gaýdyp geleliň, sebäbi bu gaty möhümdir.

Iki Detektiv öýlerine gaýdyp, ir bilen hapa-2 bölüminde duşuşýarlar

Againene-de kreýserde biri-birine gözleri bilen seredýärler, el çarpýarlar we sirenalary ýene bir gezek süýşürýärler, BIR SÖ .GI WAGT ÜÇIN. Netijelerine garamazdan, şol gurallar toplumyny tygşytlamakçy.

Sarge, GYSGAÇA MESELE BOLANOK!

KIM I AGGRREEEEEE

Şäherden iki tizlik, sirenalar gygyrýar, şah çalýar. MCSTB-e barýarlar.

Sarge Gurallaryň mundan beýläk ýitirilmegi ýa-da ýerleşdirilmegi howpunyň ýokdugyny bilip, özümi has gowy duýaryn.

KIM alada etme! Şol gurallary taparys we şol gurallary ýatda saklarys! TPS işgärleri hökmünde ähli zatlara we ähli sebäplere duýgudaşlyk bildirmegimiz hökmandyr.

Sarge Näme diýmek isleýärsiňiz?

KIM Şol gurallar, şol garyp gurallar häzir gaty gorkmaly, gaty gorkmaly.

Sarge Gurallar? Gurallaryň duýgusy ýok.

KIM OLAR! Olaryň duýgulary bar!

Sarge (ümsüm)

KIM Sarge görýärsiň, men aşa dindar adam. Kanadanyň kanuny hukuklar, gaty köp hukuk berýär.

Sarge (dymýar)

KIM Kanadada Hukuklar we azatlyklar Hartiýasy atly ýörite kanunymyz bar. Bu adalatly ýurtda raýatlara aýratyn hukuk berýär, ýöne haýwanlar hakda näme? Haýwanlar hakda näme? Sarge haýwanlar hem hukuk almaly dälmi?

Sarge Hawa, elbetde ...

KIM we agaçlar hakda näme? Şäher adamlaryň agaçlary kesmegine päsgel berýän kanunlar düzýär. Şahsy tarapdan men şol hukuklara ynanýaryn.

Sarge Sure ...

KIM Sarge diýýänimi görmeýärsiňmi? Haýwanlaryň hukugy bar, Ösümlikleriň hukugy bar, ýöne jansyz zatlaryň hukuklary hakda näme aýdyp bilersiňiz? Jansyz jisimler, bar bolan beýleki zatlaryňky ýaly hukuklara eýe bolmaly dälmi?

Sarge , seniň aýdýanlaryňy görýärin öýdýän ...

KIM Hawa! Takyk Sarge! Aslynda bu gurallar ösümlikleriň, haýwanlaryň ýa-da adamlaryň birmeňzeş hukuklaryna eýe bolmalydyr. Düzgünnama hemme zady deň derejede goramalydyr we nämäniň bolmalydygyny we nämäniň bolmaly däldigini kesgitlemeli däldir.

Sarge ... şeýdip, seniň aýdýanlaryň, gurallaryň kimdigi möhüm däl ...

KIM Takyk, tapawudy ýok, sebäbi hiç kim gurallaryň eýesi bolup bilmez. Biz tygşytlaýan gurallaryň özi. Indi, TPSB gurallary "ele almagymyzy" haýyş edýärdi, ýöne "azat ediji" adalgasyny ulanmagy makul bildim. Şol garyp kiçijik gorkunç gurallar, islendik wagt ýitirilip ýa-da düýbünden ýitirilip bilner. , Ok, rugsat almak üçin eýesi bilen habarlaşmagyň zerurlygy ýok. Gahryman tygşytlaýan gurallarymyz.

Sarge Men siziň sözleriňiz bilen ylalaşýaryn.

KIM Geljekde jemgyýetimiziň ahyrky jandarlaryň hukuklaryny AS gymmatly, hatda bizden has gymmatly diýip kabul etjekdigine ynanýaryn. “Geljekki düzgünnamada” şu günki hereketlerimiziň, bu ykbalyň günde dogry serediljekdigini bilýärin.

Sarge näme?

KIM Darn it Sarge!

Sarge Murdokyň Hukuklar we azatlyklar Hartiýasy boýunça hukuklary bar, hususan-da 8-nji bölüm: "Her kimiň esassyz gözlegden ýa-da tussag edilmekden goranmaga hukugy bar."

KIM Oh suuuuure ... thoseöne şol gurallaryň hukuklary näme? Gorkýan kiçijik gurallar, hatda bir gün beýleki fiziki zatlary oýmakda we hakyky öndürmekde ulanyljakdygyny bilenoklar. Şol gurallar bu barada näme pikir eder ?!

Sarge ... uuuhhhhh ...

KIM WE! Düzgünnama hukuklarym näme ?! Dini ynançlaryma hakym ýokmy? Haýsy din bolsa-da, haýsy dine ynanmalydygyna ynanmak?

Sarge Näme alýandygyňyzy bilemok, ýöne dowam etmegiňizi haýyş edýärin.

KIM MEN SIZI FOR ÜÇIN SÖZLÜMMI?

Sarge (nädip jogap bermelidigini bilemok)

KIM MEN IDOLATER! ... Şol ýerde! Men aýtdym, ahyrsoňy aýtdym. Men gaty butparaz. Jansyz zatlaryň hudaýlygyna ynanýaryn we olara ybadat edýärin.

Sarge Aý ... indi düşündim. Hajathana kagyz gullugynyň öz syýasatlaryna görä, sizi ajaýyp diniňiz üçin gutlamaly we tanatmaly. Brawo.

KIM Takyk, we şol gurallardaky dini borjumy goramak üçin 'Düzgünnama garşy Hartiýa' gitmeli bolsam, MEN BOLAR.

Sarge Munuň bilen baglanyşykly däl, web sahypaňyz nähili gelýär?

KIM Aý, bilemok, hasaby paroly ýatdan çykardym, şonuň üçin aýda bir dollar töläp bilemok. Hakykatdanam, meniň adym bilen, hatda özümiň bellige alnan nokat com domeni hökmünde bu meniň üçin möhüm däl. Diýjek bolýanym ... jany, hukugy ýa-da bir zady bar ýaly däl. Bu, meniň ybadat edýän butlarym ýaly fiziki zat däl.

Sarge Hawa. Alada etjek zat ýok.

KIM takyk. Mundan başga-da, haýsy samsyk başga biriniň ady bilen domen adyny satyn almak üçin gymmatly pul tölär? 198 ýewro fiziki däl bir zat üçin köp pul.

Sarge Geljekdäki satuw bahasyny nädip bilýärsiňiz?

KIM ŞU WAGT ÜÇIN WAGT BOLANOK, Geliň, şol gurallary tygşytlaň!

Gurallary alyp, jenap Murdoka gowşurýandyklaryny aýdyp, sekretary aldadýarlar.

Sarge Gowy zat, gurallary jenap Murdoka gowşurýarys diýip sekretary aldadyk.

KIM Indi jenap MURDOCK-a e-poçta ibererin, edil sagat 9: 06-da.

Sarge Adyny gygyrmak hökman däl, men şu ýerde dur.

KIM Bagyşlaň, barmagym gulplama düwmesine süýşdi. Gee whiz, justaňy iberen e-poçtam, Raýat serişdeleri kanuny bilen baglanyşykly kanuna boýun egmezligiň anyk subutnamasy däl diýip umyt edýärin. 2501.60 $ 1000-den gowrak diýjek bolýaryn.

Sarge Alada etme, diňe degişmeler “Attourney General” bilen 1000 dollardan gowrak pul arassalaýarlar. Diýjek bolýanym, indi 2021 däl, üstüňden geç ...

We ... sahnanyň soňy.

DÖWRÜNI AISRATMAK, IDOLATOR-yň aňynda iň erbet zat.

Bellik: Muny ýazanymyzdan bäri, bu web sahypasynyň satuwynyň, 2023-nji ýyldaky aktýorlaryň iş taşlaýyşlary netijesinde ýüze çykan şertnamanyň bozulmagy bilen baglanyşykly bolup biljekdigi kesgitlenildi. Şol döwürde köp aktýorlar zehin agentlikleri bilen şertnamalaryny bozdular. Zehin gullugy web-domene eýe bolup, ony bellige alyp, bir aktýoryň adyndan, şol aktýoryň adyndan we şol aktýoryň rugsady bilen işleýän bolsa ... Ine, netijämiz bar. BIRLEŞIGINIIS HYZMATLARY üçin zyýanly herekete geçendigi gaty ýerlikli we gaty geň görünýär. Wah, edil başga bir ýigidiň birleşiginiň edişi ýaly. Haýsy ýigidi çaklamaga synanyşyň.

Indi JungYulKim.com-nyň resmi maskotyny açmak!

Maskot 'TP-tizlik liniýasy' diýilýär.

JungYulKim.com-nyň resmi maskoty, TP-tizlik

Saýt menýusyna dolan

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate