Ndzima ya thyaka-2: .

The Long & Short

Lembe a ku ri 2023: Ndzi thoriwile hi Huvo ya Xikolo ya Xifundzha xa Toronto eka Ndzawulo ya Vuhlayiselo tanihi Muvatli ku sukela kwalaho. A ndzi ri xiphemu xa mpfilumpfilu entirhweni, naswona endzhaku ka sweswo ndzi lerisiwe ku teka nkarhi wo wisa hi Lisa Kobayashi. Ndzi nga vula leswaku 'hi ndlela leyi hoxeke'. Nchumu wa nkoka lowu ndzi faneleke ndzi wu boxa hileswaku, switirhisiwa swa mina swa mabindzu a swa ha ri elori ya khampani , naswona ndzi siveriwile hi nawu ku swi vuyisa. 'Tsundzuka, switirhisiwa swa wena swi le ndzhaku ka lori.' Xikwembu a xi katekise tintsumi leti ndzi tsundzuxeke...

Nchumu wo hetelela lowu ndzi wu tsundzukeke a ku ri email leyi humaka eka DC Kim leyi a yi hlayeka hi ndlela leyi: Ndzi endlile malunghiselelo yo kuma switirhisiwa swa n’wina. [1 a ] Ndzi hlayile sweswo ku ya emahlweni: siku leri ri rhumeriweke ha rona,. Hi siku leri landzelaka a ndzi nga ha swi koti ku kuma email hikuva a ndzi nga hakelanga mali ya xibalo. Eka mhaka leyi nga fambelaniki na yona ndzi khomiwile hi ti 10 ta February kutani ndzi tshama ekhotsweni ku kondza ndzi ntshunxiwa hiku rindzele ku tengisiwa. A ndzi nga ri na nandzu. Swihehlo hinkwaswo swi hoxiwile, nandzu wu nga si sungula hambi ku ri ku sungula. Lexi a hi xona xitori xexo...

Lexi i xitori xa ndlela leyi xitirhisiwa xa mina hinkwaxo xi yiviweke ha yona ehofisini ya Huvo ya Mabindzu hi Muyimeri wa Vukorhokeri bya Maphorisa wa le Toronto, loyi na yena a nga Mutlangi wa Bolo ya Milenge wa le Canada, naswona loyi na yena a nga Mutlangi wa le Hollywood.

Ku Sunguriwa Hi Vuntshwa ka Domain

Lexi i xitori xa ndlela leyi ndzi paluxeke ntiyiso wa leswi humeleleke eka tool-set ya mina ivi ndzi tirhisa domain yoleyo ya dot-com ya Toronto Police Service Detective hi yexe ku n’wi paluxa.

Leyi i domain yoleyo . Lowa Matimba Hinkwawo(SWT) u teke domain leyi eka Jung-Yul Kim a ndzi nyika yona.

Vito ra mina ndzi Mohammed David naswona lexi i xitori xexo...

Click Laha Ku Dyondza Ndlela Yo Paluxa Jung-Yul Kim

Ndzima ya Makhume-nharhu N’we: .

Ku Huma Hi Beyili, Fresh Huma ekhotsweni

Ndzi ntshunxiwile hi beyili endzhaku ka tinhweti ta mune ndzi ri endzeni, on. Ndzi fambe endleleni ndzi ya teka poso ya mina, bokisi a ri tele hi ku helela . Ndzi tlhelele ekaya kutani ndzi sungula ku hlela mapapila. Loko ndzi hlaya poso ndzi kume leswaku movha wa mina wu kokeriwe ekule wu xavisiwa, vuyelo bya ntumbuluko laha masiku ya makume-nhungu ya leheke ku tlula masiku ya makume-nhungu. Leyo sungula: Ndzavisiso wa beyili lowu tolovelekeke. Leyo hetelela: Ku khoma ka khamphani yo koka.

Muthori wa mina, TDSB, a a rhumele mapapila yo hlayanyana, ni switiviso swin’wana swa swilo leswi nga ta tekiwa ePoso, kambe sweswo a swi hundzile nkarhi wo leha . Ndzi langute mapapila lama humaka eka Huvo ya Xikolo kutani ndzi vona leswaku ntirho wa mina wu herisiwile ku sukela, loko ndza ha ri ekhotsweni. Ndzi ehlekete: ‘Loko a ndzi ta va ndzi hlamule mapapila ya vona’: Hambi swi ri tano, swi nga ha endleka a swi nga endlanga ku hambana . Ndzi sungule ku ehleketa: 'Xana ku tshame ku humelela yini hi switirhisiwa swa mina?'... 'Xana TDSB ya ha ri na switirhisiwa swa mina?' . Leswi a ndzi swi tsundzuka a ku ri email yoleyo leyi humaka eka DC Kim: Ndzi endlile malunghiselelo yo kuma switirhisiwa swa wena. [1 b ] Ndzi nga ha ringanyeta ntsena loko DC Kim a ye emahlweni a teka switirhisiwa swa mina hakunene.

Xana switirho swa mina a swi ri kwihi?

Mavhiki ya hundzile naswona a ndzi nga ri na ndlela yo nghena eka email ekaya. Kutani, ndzi khandziye xikanyakanya hi xikanyakanya 8 km ku ya eka tikhompyuta ta mani na mani ku hlaya ti email ta mina kwalaho. Ndzi hlayile email leyi humaka eka DC Kim, dated: Mixo lowunene Mister MURDOCK Ndzi na switirhisiwa swa wena [2] . Ndzi tibyele ndzi ku ‘Sweswo a swi le nawini. Xana Huvo ya Xikolo yi nga swi nyika njhani switirho swa mina eka Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto handle ka mpfumelelo wa mina?’ Ndzi langutile ti email tin’wana leti humaka eka DC Kim kutani ndzi hlaya mahungu : Switirhisiwa swa mina a swi rhumeriwile eka Ndzawulo ya Nhundzu ya Maphorisa ya Toronto e#2 Progress Avenue. Ya... Sweswo hinkwaswo swi humelerile khale swinene.

Nghena: Huvo ya Xikolo - STAGE LEFT

Endzhaku ko tirha nkarhi wo karhi, na ku kambisisa hi vukheta mapapila lama rhumeriweke ku suka eka TDSB, ndzi tsarile no rhumela nhlamulo, ndzi rhumela kopi eka MCSTC(Maintenance & Construction Skilled Trades Council). Leswi swi teke tiawara to hlayanyana ku tsala . Eka papila rero leri yaka eka Huvo ya Xikolo, exikarhi ka swin’wana, ndzi katse xikombelo xa leswaku switirho swa mina swi tlheriseriwa eka mina hi ku hatlisa hilaha swi nga kotekaka hakona.

Ku Hundziseriwa loku nga riki na Maphepha eka Huvo ya Mabindzu

Endzhaku ka mavhiki, ku fike papila ra nhlamulo leri humaka eka Huvo ya Xikolo. A ndzi ri karhi ndzi hlaya ni ku hlaya. Papila leri a ri tsariwe siku

Ku huma: Huvo ya Xikolo - XIYIMO XA LE HENHLA

Ndzi swi tivile hi ku hatlisa leswaku Lisa Kobayashi a a ri muxisi, a ringeta ku fihla leswi humeleleke hakunene hi ku tsala siku leri hoxeke. A ku nga ri na ndlela leyi ku vula ka yena ku nga ntiyiso ha yona. Ndzi rhulile naswona ndzi hlengeletiwile, ndzi tshame ndzi ri karhi ndzi landzelela mapapila yo hambana-hambana hi poso. A ndzi tsalelanga endzhaku eka TDSB hi nkarhi wolowo: Papila ra vona a ri lava leswaku va hlongoriwa. Ndzi ehlekete ndzi ku: ‘U ehleketa leswaku i mani, mupapa?’

Click Laha Ku Dyondza Ndlela Yo Paluxa Jung-Yul Kim

Ndzima ya Makhume-nharhu: .

Nghena: Huvo ya Vutshila bya Vutshila - XIYIMO XA LE HENHLA

Emasikwini lama landzeleke ndzi bele riqingho kambirhi eka Huvo ya Mabindzu, hi masiku ma nga ri mangani hi ku hambana. Minkarhi leyimbirhi ndzi fikelele matsalana un'we . Ndzi n’wi vutisile hi switirhisiwa leswi, ndzi kombetela eka papila ra TDSB, kutani matsalani a sungula: ‘Ina, switirhisiwa a swi ri laha kutani Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto byi swi tekile hi siku leri landzelaka’. 'Xana sweswo a swi ri kwalomu ka January kumbe February?' 'Ina a swi ri tano.' '...naswona ku na switirhisiwa swa ha ri kona na wena?' 'E-e. Leswi a hi ri na swona, sweswo a swi ri hinkwaswo, nakona va swi tekile hinkwaswo. Muofisiri wa Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto u vule leswaku u ku tisela yona.’ Ndzi n’wi nkhensile kutani riqingho ri hela. A ku ri xirhambo lexi humesaka mihandzu. Ku vutisa ko olova a ku fanelanga ku tekeriwa ehansi: A ndzi ri na nhlamulo ya mina. Ndzi ve ni xitiyisekiso xa nomu xa leswaku switirho a swi ri ehofisini yoleyo, leyi nga eka xithezi xa vumbirhi ku ya ehenhla hi sete yo leha ya switepisi.

Risiti Yi Tiyisiwe Hi Foni

Hi nkarhi wolowo ndzi hetelele ndzi swi xiyile kahle leswi humeleleke. Foni leyi yi tiyisisile leswi papila ra Huvo ya Xikolo ri swi vuleke. Switirhisiwa a swi ri kona kwalahaya etihofisini ta Huvo ya Mabindzu, ehenhla ka sete yo leha ya switepisi, emahlweni ka loko DC Kim a swi teka. Siku leri nyikiweke eka papila ra Huvo ya Xikolo a ri fambelani na leri nyikiweke hi DC Kim. Hi ku tirhisa leswi ndzi swi tivile leswaku Lisa Kobayashi a a ri muxisi, u hembile hi masiku . Ndzi swi tivile hambiswiritano, leswaku leswi papila ri swi tiyisekiseke hi leswaku tool-set, all of it , a yi ri etihofisini ta Huvo ya Mabindzu hi nkarhi lowu DC Kim a yi tekeke ha wona. Yi vekiwile kwalaho hi Huvo ya Xikolo handle ka mpfumelelo wa mina naswona handle ka ntwanano wo yima mayelana na muxaka lowu wa goza.Ndzi endlile ku tekela enhlokweni leswaku tipholisi ta le ndzeni ta Tihuvo ta Swikolo hi toxe ti tluriwile hi ku hundziseriwa loku ku nga ri enawini ka switirhisiwa. Ndzi tlhela ndzi kombisa leswaku Huvo ya Mabindzu i nhlangano lowu hambaneke ni lowu tiyimeleke, a swi nga ri enawini leswaku Huvo ya Xikolo yi veka ni ku tshika nhundzu ya mina ya munhu hi xiyexe etihofisini ta Huvo ya Mabindzu! Hambi swi ri tano tanihileswi Huvo ya Mabindzu yi nga nhlangano wa mina wa vatirhi, mpfumelelo wa mina a wu fanele wu laveka erivaleni. Ndzi tlhele ndzi swi tiva leswaku a ku ri hava ntwanano lowu yimeke exikarhi ka Huvo ya Mabindzu na Huvo ya Xikolo mayelana na ku hundziseriwa ka switirhisiwa. A ndzi swi tiva leswaku leswi a swi karhata swinene loko ndzi swi tekela enhlokweni hi ku ya hi Tsalwa ra Timfanelo ni Ntshunxeko ra le Canada.

Risiti Handle ka Xitiviso lexi Faneleke

Ndzi titwe ndzi honisiwile hi Huvo ya Mabindzu. Xana a va nga ri na ntirho wa le nawini wo ndzi tivisa hi ta ku va na switirhisiwa swa mina, leswi ku ehleketiwaka leswaku swi va susumetiwile hi Huvo ya Xikolo, naswona endzhaku ka sweswo swi tekiwe hi DC Kim? Ndzi tivutisile hi leswaku hi swihi swipimelo swa Nhlangano wa Vatirhi leswi nga ha vaka swi tluleriwile hi Huvo ya Mabindzu hi ku tsandzeka ka vona ku ndzi tivisa hi ta ku va na switirhisiwa swa mina. Riqingho leri a ri ri na matsalana ri pfumelele ku twisisa leswi humeleleke hakunene. DC Kim u teke switirhisiwa swa mina hi ndlela leyi swi nga erivaleni leswaku a yi nga ri enawini, naswona ku nga ri sweswo ntsena, DC Kim u teke switirhisiwa swa mina etihofisini ta Trades Union ya mina , Huvo ya Mabindzu. Ndzi ndlandlamuxa ndlela leyi leswi swi chavisaka ha yona hakunene mayelana ni tsalwa ra timfanelo ni ntshunxeko ra le Canada. Eka miehleketo ya mina swiendlo leswi i ku tlula timfanelo ta mina hi ndlela leyi nga erivaleni na hi ndlela yo pfumala vuxiyaxiya na timfanelo ta nhlangano wa mina, Huvo ya Mabindzu, na timfanelo ta swirho swa nhlangano hinkwako eka mhaka yoleyo.A ndzi swi tiva leswaku ndlela yin’we ntsena leyi ndzi nga yi endlaka a ku ri ku hambeta ndzi landzelela mapapila hi ku rhula.

Click Laha Ku Dyondza Ndlela Yo Paluxa Jung-Yul Kim

Ndzima ya Makhume-mbirhi-nhungu: .

Ndzawulo ya Nhundzu ya Maphorisa ya le Toronto

Ndzi ye hi xiviri eka #2 Progress Avenue, Ndzawulo ya Nhundzu ya Maphorisa ya le Toronto. Kwalaho ndzi kote ku tiyisekisa hi nomu leswaku switirhisiwa swa mina sweswi swi le mavokweni ya vona. Ndzi tlhele ndzi rhuketela maphorisa man’wana kwalaho leswaku switirhisiwa leswi swi tekiwile ehofisini ya Union ya mina naswona a ndzi nga ri na xikongomelo xo swi teka ku kondza ndzi kuma nhlamuselo leyi heleleke. Handle ka sweswo, a ndzi nga ri na movha.

Endzhaku ka swivutiso swa mina leswi humeleleke na TDSB na Huvo ya Mabindzu, a ndzi vonanga khombo ro ringeta ku bela DC Kim riqingho. Ndzi fonele dirty-2 Division hi

Ndzi landzelerisile nakambe hi poso na Huvo ya Mabindzu, endzhaku ka riqingho na matsalani wa vona . Eka papila leri yaka eka Huvo ya Mabindzu ndzi vutisile leswaku ku humelele yini hi switirhisiwa, naswona ndzi kombele leswaku swi tlheriseriwa. Entiyisweni a ndzi swi tiva kahle leswaku switirho a swi ri kwihi. A ndzi tlanga ntsena hi ximumu. Leswi a ndzi swi lava hakunene a ku ri xin'wana ni xin'wana lexi tsariweke lexi vulaka leswaku switirhisiwa swa mina a swi ri emavokweni ya vona hi nkarhi wo karhi .

Huvo ya Vutshila bya Vutshila yi Rhumela Risiti

Nakambe swi teke nkarhi wo leha, siku na siku, ndzi rindzele poso... Eku heteleleni ndzi kume nhlamulo ku suka eka Huvo ya Mabindzu. Papila ra vona a ri tsariwe siku. A yi hlayeka hi ndlela leyi:

Loko swi ta eka switirhisiwa swa wena, hi amukerile switirhisiwa swa wena ehofisini endzeni na le kusuhi. Ndzi tshemba leswaku switirhisiwa leswi swi hlawuriwile hi siku leri landzelaka hi Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto. [4] .

Ku huma: Huvo ya Mabindzu ya Vutshila - VANISH MIDSTAGE

Lexi a ku ri xitiviso xo sungula lexi ndzi nyikiweke xona hi Huvo ya Mabindzu ya Vutshila, xa leswaku va vile va amukela switirhisiwa swa mina. Siku leri Huvo ya Mabindzu yi ri nyikeke a ri nga fambelani kambe, lexi a xi ri xa nkoka swinene hileswaku va pfumerile leswaku va na switirhisiwa ehofisini ya vona naswona Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto byi swi humesile! Sweswi hakunene a ndzi ri ni vumbhoni. A ndzi ri na papila leri humaka eka Huvo ya Xikolo na papila leri humaka eka Huvo ya Mabindzu, havumbirhi bya swona a swi tiyisekisa nchumu wun’we, switirhisiwa a swi ri ehofisini ya Huvo ya Mabindzu , na papila ra Huvo ya Mabindzu leri byelaka leswaku Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto byi teke switirhisiwa hi ku kongoma eka swa vona hofisi.

Tinhla To hlamarisa Ti Tiyisiwe

A ndzi swi tiva leswaku ndzi ni vumbhoni lebyi ndzi byi lavaka leswaku ndzi yisa mhaka hinkwayo ehubyeni ni ku hlula hi mavoko. I was excited to finally see that proof but, instead of taking any immediate legal action , a ndzi tiyimisele ku ya emahlweni ndzi landzelela, hakatsongo-tsongo, ku kondza ndzi heta tindlela hinkwato ta mapapila malunghana ni mhaka leyi. Huvo ya Xikolo a yi ndzi hlongole, naswona a va nga ta tlherisela mapapila man’wana kambe, ndza ha swi kota ku landzelela nakambe na Huvo ya Mabindzu na DC Kim hi email. A ndzi nga si rhumela email yo karhi mayelana na leswi eka DC Kim hikuva a ndzi kunguhate ku landzelela ku sungula hi ku tirhisa Huvo ya Xikolo ivi ndzi landzela Huvo ya Mabindzu ndzi nga si lemukisa DC Kim hi ndlela yihi kumbe yihi. Ina, a ndzi lehisa mbilu ndzi landzela ndlela leyi faneleke ya goza, ndzi landzela hi ku landzelelana , ndzi khongela leswaku yi humelela.

Ku Teka Goza Leri Landzelaka

Sweswi nkarhi a wu fikile wa leswaku eku heteleleni ndzi tlhela ndzi tihlanganisa na DC Kim. A ndzi nga si tshama ndzi vulavula na DC Kim hi riqingho, a ndzi tshame ndzi vulavurisana na yena hi email ntsena, naswona hi email yin’we ntsena. Lexi a ku ri ku hlawula loku endliweke hi xikongomelo ku sukela eku sunguleni. Hi ku tirhisa tindlela ta ximfumo ta vuhlanganisi ntsena , swi ta koteka ku va na rhekhodo leyi heleleke ya vuhlanganisi hinkwabyo .

Click Laha Ku Dyondza Ndlela Yo Paluxa Jung-Yul Kim

Ndzima ya Makhume-mbirhi-nhungu: .

DC Kim - U na Mail!

Ravumune, endzhaku ka tin’hweti ta khume switirhisiwa swi tekiwile, ndzi fambe hi bazi ndzi ya eka tikhompyuta ta mani na mani kutani ndzi tsala email yo leha eka DC Kim ndzi hlamusela hi vuxokoxoko swivilelo swa mina swo hambana ku katsa na:

Loko u swi lava, hi kombela u pfumela hi musa hambi ku ri leswaku u teke switirhisiwa swa ntirho hi xivangelo xo karhi, kumbe u pfumela leswaku u yivile switirhisiwa swa ntirho hi xivangelo xo karhi. Handle ka sweswo u ta lava ku hlamusela leswaku u nga va u teke njhani switirhisiwa swa mina swa ntirho eka tihofisi ta Huvo ya Mabindzu handle ka mpfumelelo wa vona na handle ka mpfumelelo wa mina. Vaofisiri va Huvo ya Xikolo a va nge nyiki mpfumelelo hi laha ku faneleke leswaku muofisiri wa Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto a teka nhundzu, leyi nga riki ya vona kambe ya mina, ehofisini ya Huvo ya Mabindzu. [5 a ] .

na ku hlekisa hi ku hungutiwa ka DC Kim ndzi engeterile:

Swi nga fambelani na leswi, ha mi hoyozela eka xiave xa wena lexintshwa eka xiyenge xa ​​le magondzweni xa Vukorhokeri bya Maphorisa ya Toronto . Hi ku navela nhlamulo ya wena, Nkateko lowunene, Mohammed David [5 b ].

Nhlamulo yo Koma ya DC Kim

Ndzi fambe ndzi tlhelela ekaya, naswona a ndzi tlhelelanga endzhaku ndzi ya kambela email ya mina nakambe ku ringana masiku ma nga ri mangani. Loko ndzi tlhela ndzi kambela eka email ya mina ndzi vone nhlamulo leyi humaka eka DC Kim: A ku na xin’we xa switirhisiwa swa n’wina lexi khomiweke. Huvo ya Xikolo a yi nga swi lavi switirhisiwa swa n’wina so va game swona eka mina leswaku swi hlayiseka. [6] A ndzi swi tiva leswaku leswi swi vula nchumu wun’we, DC Kim a nga ri na xileriso xo teka switirhisiwa, naswona na yena a nga ri na xivangelo lexinene. Imeyili yi ndzi byerile leswaku DC Kim a ringeta ku kaneta leswaku a ku na lexi hoxeke eka leswi nga humelela, naswona kumbexana a nga swi tivi na leswaku ndhawu leyi a tekeke switirhisiwa eka yona a ku ri hofisi ya Huvo ya Mabindzu. Muako wa Huvo ya Mabindzu wu le kusuhi swinene na ndhawu yo paka ya Huvo ya Xikolo. Yoleyo i ndhawu yo hetelela leyi tiviwaka ya switirho swa mina, endzhaku ka lori ya khampani, laha ndzi swi siyeke kona . Ndzi ehlekete leswaku 'Xana DC Kim a nga pfumala njhani XIKOMBISO LEXI KULU emahlweni ka muako wa Huvo ya Mabindzu? Kumbe mfungho lowukulu lowu nga enyangweni loko a ri endleleni yo nghena?’ A ndzi kumanga email yin’wana ku suka eka DC Kim endzhaku ka sweswo, yoleyo a ku ri yo hetelela swinene .

Masiku ya yena yo rhumela ti email a ma herile

A ku nga ri khale ngopfu endzhaku ka sweswo ku fike papila, leri tsariweke siku

Click Laha Ku Dyondza Ndlela Yo Paluxa Jung-Yul Kim

Ndzima ya Makhume-mbirhi-nkombo: .

Tool-Set eka Khombo

Ndzi fike ndzi tlhelela ekaya ndzi khome matsalwa ya mina hinkwawo lama kopiweke hi swifaniso kutani ndzi sungula ku tsala tiadirese ta ‘swifaniso leswikulu’ swo hambana-hambana eka timvhilopho. Mapapila lawa a ya kongomisiwe eka dirty-2 Division laha DC Kim a a tshama kona, naswona na le ka Trades Council, ku va va tshama va ri karhi va tivisiwa, naswona nakambe papila ro tlhelela eka murhumeri loyi a fanaka ku suka eka #2 Progress Avenue.

Mailout eka Vo Tala

Ku nga si hela n’hweti yin’we, switirhisiwa swa mina hinkwaswo a swi ta ‘lahliwa’ . Ndzi rhumele mapapila wolawo hi poso handle ko hlwela. Ndzi tlhele ndzi rhumela email eka va amukeri lava fanaka, ndzi tisa swivilelo swa mina hinkwaswo eka vona hi ku hatlisa. Eka mapapila na ti email ta mina ndzi endle xikombelo xa mina: Swiendlo swa DC Kim a swi hoxile; DC Kim a a nga ri na mfanelo yo teka switirhisiwa swa mina . A ndzi tiyiseka leswaku ndzi ta kandziyisa leswaku switirhisiwa leswi swi tekiwile ehofisini ya Huvo ya Mabindzu, vugevenga lebyi chavisaka ni lebyi hlamarisaka , ni leswaku entiyisweni entiyisweni swi yiviwile hi D. C. Kim .

Leswi swi kombisa kahle leswaku ha yini swiendlo swa D. C. Kim a swi nga ri na khombo . U veke switirho swa mina eka xiyimo lexi endleke leswaku ku va ni khombo leri. Loko a ri karhi a khoma switirho swa mina a swi ta swi tivisa ku yini leswaku, endzhakunyana ka sweswo, ndzi ta pfaleriwa ekhotsweni tin’hweti ta mune ivi ndzi lahlekeriwa hi movha wa mina wun’we ntsena? Ku na nawu wo angarhela eka vutihlamuleri bya vaaki: U teka vahlaseriwa va wena tani hi leswi u va kumaka. Xiyimo lexi vangiwaka hi swiendlo swa yena leswi hoxeke i xihoxo xa yena hi ku helela. Huvo ya Xikolo na yona yi na xihoxo hikuva va komberile ku tekiwa.

Nghena: Sajeni - XIYIMO XA LE HENHLA

Mapapila ni ti- email ta mina swi humelerile. Ravumune, Ndzi amukele email yo sungula ku suka eka Sejeni loyi a a ri ehenhla hi ku kongoma eka DC Kim hi nkarhi lowu switirhisiwa swa mina swi tekiweke ha wona. Imeyili leyi, ehansi ekusuhi ni makumu ya yona, yi kombele riqingho. Ndzi swi tivile hi ku hatlisa leswaku a ndzi nge pfuki ndzi bele riqingho eka munhu loyi a katsekaka eka mhaka leyi. Ku tshembana a ku herisiwile hi ku helela naswona hi ku helela. Ndzi ye emahlweni ndzi tsala nhlamulo ya email kwalaho ivi endzhaku, ndzi kombela matsalwa lama heleleke mayelana na ku hundziseriwa ka switirhisiwa eka DC Kim. Hi Ravunharhu, ndzi tsale email leyi kongomisiweke eka DC Kim na Sejeni leyi a yi ku:

Eka Jung-Yul Kim, Loko u lunghekele, naswona loko u twisisa leswi u swi endleke, ndzi nga tsakela leswaku u rhumela ku pfumela ka wena loku faneleke ku vula, hi ndlela leyi nga kanakanisiki, leswaku swiendlo swa wena a swi hoxile. Swi fanele swi kombisa, hi mpimo lowutsongo, leswaku wa pfumela leswaku u endle hi ndlela leyi nga fanelangiki. Yi fanele yi boxa kahle leswi endliweke. Seti ya mina hinkwayo ya switirhisiwa swa mabindzu yi tekiwile ehofisini ya Maintenance & Construction Skilled Trades Council. Swi fanele ku vula leswaku a wu nga ri na mpfumelelo, naswona a wu nga ri na ‘xivangelo lexinene’ xo teka nhundzu ya mina kwalaho. Swi nga va swinene loko wo kombela ku rivaleriwa eka Huvo ya Mabindzu na mina eka tsalwa rin’we. Ndzi tshemba hi mbilu hinkwayo leswaku u hlawula ku endla leswi. [8] .

Xikombelo Xa Ku Kombela Ndzivalelo Xi Honisiwile

Endzhaku ka masiku, ndzi amukele email ya Sejeni endzhaku. A yi hlayeka hi ndlela leyi: Ku hlamusela, switirhisiwa leswi swi tekiwile ivi swi vekiwa eka Yuniti ya Nhundzu ya Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto leswaku swi hlayisiwa ni ku tiyiseka leswaku a ku humeleli nchumu eka swona. [9] A yi tsariwe siku. A ndzi swi tiva ku antswa. A ndzi swi tiva leswaku ' ku tekeriwa ' entiyisweni swi vula leswaku switirhisiwa swi fanele swi tekiwile hikwalaho ka vugevenga lebyi switirhisiwa a swi katseka eka byona, leswi endleke leswaku swi tekeriwa, leswi a swi nga ri tano nikatsongo.

Ku seketela Xipano xa le Kaya

Sajeni a a hemba, a ri erivaleni naswona a olova. Ndzi rhumele email eka Sejeni swihehlo swa mina kutani Sejeni a hlamula hi December the 18th: A ndzi na ku navela ku fihla vugevenga, naswona xikongomelo xa mina ntsena i ku ku pfuna ku vuyisa swilo swa wena. [10] Kahle-kahle a a tinyiketela leswaku switirhisiwa swi yisiwa ekaya ra mina handle ko hakela. I wasn’t going to budge, because the real issue wasn’t the tools anymore , mhaka ya xiviri a ku ri vukungundzwana eka Huvo ya Xikolo na vukungundzwana endzeni ka Vukorhokeri bya Maphorisa ya Toronto. A ndzi swi tiva leswaku loko ndzi pfumela ku tlherisela switirho sweswi, swi ta va hi ku ya hi swipimelo swa swona . Sweswo swi ta fana ni ku sayina tsalwa leri vulaka leswaku a ku na lexi hoxeke hi swiendlo swa Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto! A ndzi swi tiva leswaku A NDZI nge pfuki ndzi yimile ku kondza vugevenga lebyi byo chavisa eka mina na ku tlula loku ko chavisa ka Timfanelo ta mina ta Tsalwa ku paluxiwa hi ku helela eka mpimo lowukulu wa tindlela tihi na tihi ta nawu leti nga kona.

Click Laha Ku Dyondza Ndlela Yo Paluxa Jung-Yul Kim

Ndzima ya Makhume-mbirhi-nhungu: .

Ntlangu wa Swinharhu: Ku Khomiwa-Ku Huma

Ndzi rhumele nhlamulo ya mina eka Sejeni hi email hi December 21st, ndzi teka xiyimo xa leswaku kumbexana ndzi hoxile, naswona kumbexana mavandla man’wana hinkwawo ma vule ntiyiso ntsena. Ndzi landzele mianakanyo ya leswaku a ku ri ni tisethi tinharhu leti hambaneke ta switirho swa mina. Ndzi endle ku kombetela eka tisethi tinharhu leti hambaneke leti fambelanaka na masiku ya mavunwa lama nyikiweke hi Huvo ya Xikolo eka papila ra vona, na Huvo ya Mabindzu eka papila ra vona. Ndzi tsale leswi landzelaka:

Nchumu wa Layini Nomboro yo Sungula: Huvo ya Mabindzu yi amukele switirhisiwa swa mina ni nhundzu ya mina hi kumbe kwalomu ka Jan. 9 2023, Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto byi swi teke hinkwaswo hi siku leri landzelaka; Line Item Number Two: DC Kim u teke swin’wana swa nhundzu ya mina kumbe switirhisiwa swa mina hi Jan. 31st kumbe Feb. 1st 2023, Huvo ya Xikolo yi n’wi nyikile swona; Nomboro ya Layini ya Vunharhu: Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto byi teke nhundzu kumbe switirhisiwa swa mina, hi ku ya hi email ku suka ekaku va Sajeni, masiku a ma tiviwi; Nomboro ya Layini ya Vumune: Huvo ya Xikolo yi nyikile switirhisiwa swa mina kumbe nhundzu ya munhu hi xiyexe eka Huvo ya Mabindzu hi kumbe endzhaku ka May 4th 2023(siku ro herisa ntirho). [11] .

Switirhisiwa swa Cinqo-Di-Maio

A ndzi khome rungula leri ritsongo , ntsena ndzi rindzele nkarhi lowu faneleke wo ri tirhisa leswaku ndzi ta humesa mbuyelo lowukulu. A ndzi honise ku boxa masiku ya mavunwa lama nyikeriweke hi Huvo yin’wana ni yin’wana ya Xikolo ni Huvo ya Mabindzu. In reality I had already known for quite some time that there was no second set of tools , a ku ri na yin’we ntsena, sete yin’we ya switirhisiwa leswi Huvo ya Xikolo yi swi hundziseleke ehofisini ya Huvo ya Mabindzu, sete leyi fanaka leyi DC Kim a yi tekeke. Matsalana wa Huvo ya Mabindzu se a a ndzi byele hinkwaswo hi mhaka leyi.

Sajeni - Amukela Un'we

Ndzi fambe ndzi tlhelela ekaya naswona hambi leswi a ndzi nga si swi tiva Sejeni a a hlamule email ya mina endzhaku ka timinete ti nga ri tingani ntsena ndzi yi rhumerile . A swi ta teka masiku ma nga ri mangani ndzi nga si khandziya bazi ndzi tlhelela eka tikhompyuta ta mani na mani ndzi hlaya email leyi nga na siku. Ndzi yi hlaye minkarhi yi nga ri yingani. Yi vule leswi landzelaka:

Mixo lowunene Mr. Murdock, Malunghana na ntila wa vunharhu, ndzi tshemba leswaku leswi swi pfuna ku hlamusela tinhla ti nga ri tingani. Switirhisiwa leswi swi tekiwile hi February 1, 2023. Switirhisiwa leswi swi tekiwile hi xikombelo xa Huvo ya Xikolo , naswona a ku ri ntsena hi xikongomelo xo swi hlayisa swi sirhelelekile ni ku sivela leswaku swi nga lahleki kumbe ku vekiwa endhawini leyi hoxeke. Hi mayelana na leswaku i milawu yihi leyi tshoviweke, leswi endleke leswaku ku tekiwa switirhisiwa. A ndzi tivi nchumu, naswona ku va ndzi swi veka erivaleni, switirhisiwa a swi nga si tshama swi lahlekeriwa naswona a swi tshama swi ri swa wena. Ina. Leswi i switirhisiwa leswi fanaka leswi DC Kim a ringanyeteke leswaku swi hlayisiwa eka #2 Progress Avenue. Malunghana na layini yo sungula, leswi i nchumu lowu ndzi nga ta boheka ku wu lavisisa no tlhelela eka n’wina hi wona.

[12 a ] .
Kutani ndzi yi hlayile nakambe. ' Ku khomiwile ! Kahle-kahle yi ri seized !' Ndzi tibyele ndzi ku: 'Email leyi i nchumu wo hetelela lowu ndzi wu lavaka'. Yi hetile sete ya matsalwa lawa ndzi ma lavaka ku kombisa ku homboloka hi mpimo lowukulu. Ndzi swi tivile leswaku email leyi ku suka eka Sajeni, loyi a a ri mufambisi wo kongoma wa DC Kim hi nkarhi lowu switirhisiwa swi tekiweke ha wona, a yi kanetana hi ku helela ni switatimende swa DC Kim naswona, hambileswi a yi nga swi vuli erivaleni , a yi yimela kahle ku tiya xihehlo lexi hehliwaka Huvo ya Xikolo hi yoxe . Ndzi yi hlayile nakambe:

Switirhisiwa leswi swi tekiwile hi xikombelo xa Huvo ya Xikolo. [12 b ] .

Hi email leyi yin’we yo koma hinkwaswo swi cinciwile. A ndzi swi tiva leswaku, loko ku khomiwa hi DC Kim ku hoxile, kutani xikombelo xa ku tekiwa koloko loku fanaka hi Huvo ya Xikolo a xi ta, hi ku laveka, xi hoxile na xona! A ndzi nga teki ntsena leswaku a swi ‘hoxile’ , kambe leswaku swi le rivaleni leswaku a swi nga ri enawini , ku yiva loku tolovelekeke ni vugevenga lebyi heleleke! Ndzi swi tekele enhlokweni, kutani ndzi anakanyisisa, ivi ndzi endla xiboho xo hetelela hi vonelo ra mina: Swiendlo swa vona a swi hoxile ntsena , a swi nga ri enawini ntsena , kambe a ku ri ku tlula loku nga erivaleni ka Timfanelo ta mina ta Tsalwa ra Nawu. A ndzi swi tiva leswaku a swi nga ha koteki leswaku Ndzawulo ya Maphorisa ya le Toronto yi endla onge a ku na lexi hoxeke.

Click Laha Ku Dyondza Ndlela Yo Paluxa Jung-Yul Kim

Ndzima ya Makhume-mbirhi-ntlhanu:

Ku huma: Sajeni - XIYIMO XA LE HENHLA

Ndzi hlamule email ya Sejeni ndzi kombela vuxokoxoko byo engetela: Xana ndhawu ya mina a yi ri kwihi hi nkarhi lowu yi tekiweke ha wona? [13] kambe, masiku ya yena yo rhumela ti-imeyili ya herile. Hetile. Se a ndzi swi tiva leswaku nhlamulo ya kona a ku ri yini. A ndzi swi tiva leswaku Sajeni a nga swi koti, hambi ku ri ku nga endleka, ku ndzi nyika rungula ra nkoka ku tlula leri se a ri nyikeke. Ndzi ye emahlweni swinene ndzi tlhela ndzi rhumela email yoleyo ya nkoka ku suka eka Sajeni eka ‘big-wigs’ yo hambana ya Huvo ya Xikolo, Huvo ya Mabindzu ya Vutshila, na Vukorhokeri bya Maphorisa ya Toronto eka Dirty-2 Division. A ndzi kumanga nhlamulo hi poso kumbe hi email kumbe hi ndlela yihi na yihi eka yin’wana ya tona. Ndzi tivutisile hi leswaku i milawu yihi ya Labour Union leyi Huvo ya Mabindzu yi yi tlulaka hi ku tsandzeka ku vulavurisana na mina. Xana a va nga ri na ntirho wo ya emahlweni va tsalelana na mina? Ku fana na ku tsandzeka ka vona ku ndzi tivisa leswaku switirhisiwa swa mina swi le hofisini ya vona, va tlhele va balekela vutihlamuleri bya vona. Xana ku cinca exikarhi ka ' ku honisa ' na 'vubihi' ku le kwihi? Xana swi nga kumiwa ntsena hi ku kombisa xikongomelo?

Ku miyela ku vulavula ngopfu.

Leswi a ndzi nga ri na nhlamulo eka imeyili ya mina leyi humaka eka mani na mani eka Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto, ndzi dirole swiphephana swin’wana leswi hlamuselaka: maphepha mambirhi lama hlanganisiweke hi le xikarhi ku fana ni xibukwana naswona ndzi ma rhumele hi poso. Xiphephana lexi a xi ri na switlhokovetselo hinkwaswo leswi rhukanaka swinene leswi humaka eka Huvo ya Xikolo, Huvo ya Mabindzu, D. C. Kim, na Sajeni. Nhlokomhaka leyi nge: "Toronto Newsflash!!!" . Hambi swi ri tano a ndzi kumanga tinhlamulo.

Click Laha Ku Dyondza Ndlela Yo Paluxa Jung-Yul Kim

Ndzima ya Makhume-mbirhi-mune: .

Khibhodi. Kondlo. Xikirini.

Loko nkarhi wu ri karhi wu famba, a ndzi swi tiva leswaku se a ndzi ri ni rungula hinkwaro leri lavekaka leswaku ndzi paluxa ntiyiso wa leswi humeleleke. Loko ndzi nga humesa rungula rero ntsena, a swi nga ta koteka leswaku Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Toronto, Huvo ya Xikolo kumbe munhu un’wana a kaneta timhaka. A ndzi swi tiva leswaku DC Kim u teke switirhisiwa swa mina swi nga ri enawini, naswona lexi a xi bihe ngopfu hi leswaku Huvo ya Xikolo yi n’wi byele leswaku a swi endla. A ndzi nga ta tshika vugevenga lebyi lebyi chavisaka byi nga voniwi naswona byi funengetiwile. Ndzi humese khompyuta ya mina ya khale ya le tafuleni kutani ndzi sungula ku sula ntshuri ni ku nghenisa swiphemu. Khibhodi. Kondlo. Xikirini. Ndzi susumetele 'on' button yi sungula ku tlakuka. Ndzi vone sisiteme yo tirha ya linux kahle-kahle hilaha ndzi yi siyeke hakona. A ndzi rivele hinkwaswo hi muchini lowu naswona ndzi rivele hinkwaswo hi xileriso xa wona xa nkoka . Ndzi teke xirhundzu lexitsongo xa tibuku ta swikombo ta linux kutani ndzi sungula ku tirha xitshunxo xa mina.

Ku kume Tinhlayo

Ndzi tsundzuke xitori lexi ndzi xi tweke eka munghana wa mina kan’we: Mufana un’wana eMontreal u rhumele email eka hinkwavo va Vukorhokeri bya Maphorisa ya le Montreal, hi nkarhi wun’we . Hilaha swi tikombaka hakona, tiadirese ta imeyili i ta tinhlayo . Ndzi tshame ndzi tirha ekule eka swona ku kondza ndzi hetelela ndzi endle script ya shell leyi ndzi nyikeke nxaxamelo wa ti-imeyili. 'Ndzi ehleketa leswaku leswi i masungulo' ndzi ehleketa. A ndzi nga si swi tiva kambe, sweswo a ku ri xiphemu xin’we ntsena . Sure ndzi nga rhumela vumbhoni hinkwabyo eka Phorisa rin’wana na rin’wana ra Toronto hi sisiteme ya vona ya email kambe, kumbexana va ha swi kota ku honisa sweswo. Wolowo i nkarhi lowu fanaka lowu ndzi sunguleke ku ya elayiburari ha wona.

A ndzi ya kan’we hi vhiki, ku ringana mavhiki ma nga ri mangani, hi ravuntlhanu. A ndzi hlaya tibuku tin’wana elayiburari nkarhi wa xikhongelo wu nga si fika. A ndzi khongela, ivi ndzi khandziya bazi leswaku ndzi tlhelela ekaya dyambu ri nga si pela.

Endla Ku Hlaya Swo Vonakala

Kutani vhiki rin’wana, hi ravuntlhanu, ndzi ehlekete: ‘Loko ndzi ta na khompyuta ya mina ya laptop, kutani ndzi nga tirhisa inthanete elayiburari mahala’. Ndzi endle sweswo hi ku kongoma. Kutani hi musumbhunuku ndzi ye ndzi ya endla siku hi rona, ndzi fika elayiburari kwalomu ka 9:30 nimixo. Ndzi veke email ya mina eka khompyuta ya mina ya laptop. A ndzi hlamalanga, a ndza ha kuma tinhlamulo. Ndzi tlhelele endzhaku masiku ma nga ri mangani hi ku landzelelana. Ndzi seche eka inthanete leswaku ndzi kuma rungula ro karhi malunghana ni Jung-Yul Kim, Detective la dumeke loyi a yiveke switirhisiwa swa mina. Ndzi hlayise tin’wana ta tiwebsite ku suka eka tluka ro sungula ra ku lavisisa eka webu. Ndzi tlhele ndzi ringeta nchumu lowu wuntshwa lowu vuriwaka ‘vutlhari byo endliwa’ , ku vona loko wu ri na vuswikoti ku fana na leswi ndzi swi tweke. A swi vonaka swi tshembisa. A swi fana swinene ni xileriso xa xileriso.

Hi mahelo-vhiki, hi sonto loko ndzi ri ekaya, ndzi sungule ku languta tiwebsite tin’wana leti ndzi ti hlayiseke leti a ti vulavula hi Jung-Yul Kim. Ndzi xiye yin’wana leyi vuriwaka www.JungYulKim.com. A yi vula leswaku i webusayiti ya ximfumo ya Jung-Yul Kim. Ndzi pfule sayiti, kutani ndzi languta, ndzi hlaya hi vukheta ehansi ka tluka, ndzi vone nchumu lowu mahlo ya mina a ma wu pfumala eku hlayeni ko sungula. Hi matsalelo lamatsongo a ku hlayeka hi ndlela leyi: Xava domain leyi . A ndzi nga swi kholwi nikatsongo. Kutani ndzi langute ehenhla eka titlebar kutani ndzi vona leswi landzelaka:

Website leyi yi xavisiwa!

Xana swi nga va ntiyiso hakunene? Ndzi ehlekete: ‘Leswi swi nga ha va swi ri nchumu’ . Ndzi teke riendzo hi siku leri landzelaka ndzi ya elayiburari ndzi ri ni ntshembo wo xava domain. A ndzi nga ri na xiphiqo xo yi xava. Ndzi click link ivi ndzi landzela magoza hinkwawo, ndzi ri ni ntshembo wo xava domain ya Jung-Yul Kim. Lexi a ndzi karhateka a ku ri leswaku i ndlela yihi yo hakela leyi a yi ta amukeriwa. Ndzi vone leswaku nxavo a wu vekiwanga ehenhla ngopfu, kutani ndzi landzele endlelo ro xava kutani ndzi fika emakumu laha ndzi voneke ku tsariwile: ‘Pay by bank wire transfer’! Ndzi tsale vuxokoxoko hinkwabyo lebyi lavekaka eka ku hundziseriwa ka mali ya le bangi eka phepha leri nga riki na nchumu. Kutani, endzhaku ko lavisisa eka webu ndhawu ya rhavi ra le bangi ra le kusuhi ra mina, ndzi vone leswaku bangi a yi ri etlhelo ka xitarata ntsena ni layiburari leyi a ndzi ri eka yona . Ndzi pakile swilo swa mina, ndzi ambala xikhafu na jazi, ndzi rhurhumerisa nkwama wa mina ehenhla ka makatla ya mina kutani ndzi ya emahlweni ndzi tsemakanya xitarata ndzi ya ebankini. A ndzi nga ri na xiphiqo: Ku hundziseriwa hi riqingho ejarimani ku humelerile. Ndzi tlhelele elayiburari ndzi ya tivisa muxavisi leswaku mali yi rhumeriwile. Endzhaku ka sweswo ndzi tlhelele ekaya: Ndzi khandziya xitimela, ndzi ya ebazini, ndzi ya ebazini rin’wana ni le kaya. Maxelo ma ve ni mpfula naswona gamboko ni ayisi swi n’oka. Ndzi tlhelele hi siku leri landzelaka elayiburari, hi ravuntlhanu. Hakunene a ndzi ya ntsena eka xikhongelo xa le xikarhi ka siku. Kutani ndzi tlhelele ekaya. A ndzi swi tiva leswaku ku hundziseriwa ka mali ya le bangi ku nga ha teka siku kumbe mambirhi leswaku ku tiyisisiwa, naswona endzhaku ka sweswo ntsena ku hundziseriwa ka xiviri ka domain ku ta hetisisiwa. January 25th 2024 domain leyi yi hundzuke ya mina. Murhandziwa Nathan, Ha ku hoyozela eka ku xava ka wena. Norho lowu wu vonakaka wu nga koteki wu humelerile. A ndzi nga ri na mhaka ngopfu na leswi. Hakunene, xana ku ni leswi a ndzi ta va ndzi swi endle ku kucetela xiyimo lexi? Endzhaku ko kuma domain leyi, ndzi sungule ku tsala webusayiti leyi hi ku hatlisa. Hambi ku ri leswi i nchumu lowu a ndzi nga ta swi ehleketa leswaku ndzi ta wu endla.

Xikwembu a xi ku katekisi. Xikwembu a xi ku katekisi. Xikwembu a xi ku katekisi

Click Laha Ku Paluxa Jung-Yul Kim Sweswi. Swi Olovile!

Xiya: Leri i makumu ya xihloko-nkulu. Leswi landzelaka i hi xivumbeko xa swingheniso swa siku na siku swa jenali leswi yaka emahlweni laha xiphemu xa le ndzhaku lexi hundzeke xi siyaka kona. Ku tlhela ku va na ntirho wa imeyili ya snowball. Ndzi kombela ku languta.