JungYulKim.com Comedy Dialogue

Dzokera kuSiti Menyu

JungYulKim.com's new Mascot yakavhurwa Pazasi! (skroka pasi)

'Kuruboshwe uye Kurudyi' Comedy Dialogue

Zuva ndiNdira Makumi Matatu Nekutanga muGore reChiuru neMakumi maviri nenhatu, maDetector maviri akashinga eToilet Papering Service vanofanirwa kurwa nemamiriro ezvinhu akashata kuti vakunde uye vakunde. Iyi ndiyo nyaya yekuti Dotcom Kim naSergeant Peartree vakachengetedza sei chishandiso-seti kubva kune zvine njodzi kubata kweMalevolence uye Compassion Skilled Trades Bureau. Zvese zvakatanga pakapinda runhare rwechimbichimbi kubva kuTPSB na2:30 PM Eastern Standard Time:

bBBBRrrrriiiinnNNNG! (runhare)

bbBBBRrrrriiiiNNNGgg! (runhare)

BBBRrrrriiiiNNNG! (runhare)

KIM ndakadaira foni nekukurumidza pandakaona kuti ndiwe!

TPSB Ndiri kudaidza nyaya yekukurumidzira. Ndinoda kuti uende kuhofisi yeSkilled Trades Bureau uye ubate mudziyo wemutengesi-seti nekukasira.

KIM Chii chandichabata ichi-seti-seti? Icho chishandiso-chakaiswa munjodzi here?!

TPSB D..k..ssshhhhhhh...(mutsetse unonyarara)

KIM NOOOOooo! Zvishandiso zvakachengeteka here?! KANA midziyo haina KUVAKA!!??

...ssssshhsss...(dial-tone)

KIM UPINDURA MEEEEeeee!!!!....

(nyarara)

KIM (akanyarara, misodzi inoyerera padama rake)

Sarge Ndakanzwa ZVESE MURUME! Runhare rwaive paspeakerphone, LETS ROLL.

KIM Zvishandiso zviri ... midziyo iri mungozi yekurasika kana kurasika. Ndinofunga tose tinoziva kuti ikozvino ...

Sarge NO KIM! Hatingambobvumiri izvozvo kuitika!

... vachiisa maoko avo pamwe chete pacentre console, vese vari vaviri vanopeta switch kuti vaise masairini...

Nekutsika kune simbi, vanobuda kunze kwechiteshi pane tsvina-2 Division, uye pakarepo vanopinda GRIDLOCK yakakwana.

KIM Zvino sezvo nguva yakwana 2:42 PM ndiri kutumira email pfupi kuna Mr. MURDOCK.

Sarge Hongu, asi sei uchidanidzira zita rake rekupedzisira kwandiri?

KIM Une chokwadi here kuti ndiri kudanidzira?

Sarge Hongu, ndinogona kutaura nekuti mabhii ari mu'ALL CAPS'.

KIM Wow, dzikama, hapana chikonzero chekusheedzera mazwi 'all-caps' kwandiri.

Vakapedza maawa matatu akatevera vachikambaira vari mugotsi. Pavakasvika paMCSTB mahofisi akanga atovharwa. Vanovhara na3:00 PM. Vasingadi kushandisa Simba ravo reToilet Papering ravanaro, vaviri vacho vakasarudza kudzoka mangwana acho mangwanani.

Sarge Isu tiri paMCSTB izvozvi.

KIM Hongu, ichokwadi, uye inoratidzika kunge yakavharwa.

Sarge ini handidi kuti isu tishandise edu akakosha eToilet Papering Powers panguva ino.

KIM Ngatidzokerei kudzimba dzedu tozodzokera kuHot Pursuit yenyaya iyi mangwana mangwanani, sezvo yakakosha zvikuru.

MaDetective maviri anodzokera kumba vosanganazve mangwanani-ngwanani paDirty-2 Division

Zvekare muchikepe chechikepe, vanotarisana mumaziso, vakabatana maoko uye voisa masairini zvakare, KWENGUVA YEKUPEDZISIRA. Ivo vari kuzochengetedza icho chishandiso-seti zvisinei nemhedzisiro.

Sarge TINOFANIRA KUSENGA IYO TOOLSET ZVISINEI NEZVINHU ZVAKAITIKA!

KIM I AGGREEEEEE

Vaviri vakamhanya muguta, masiren achirira, hwamanda ichirira. Vanosvika paMCSTB.

Sarge Ndichanzwa zvirinani kana ndoziva kuti maturusi haasisiri munjodzi yekurasika kana kurasika.

KIM Usanetseka! TICHAwana maturusi iwayo uye TICHAchengetedza izvo maturusi! Izvo zvakakosha kuti isu, seTPS Officers, tiratidze tsitsi kune zvese uye nezvikonzero zvese.

Sarge Unorevei chaizvo?

KIM Iwo maturusi, iwo maturusi asina kunaka anofanira kunge achitya, kutya izvozvi.

Sarge Zvishandiso? Zvishandiso hazvina manzwiro.

KIM VANOITA! Vane manzwiro!

Sarge (nyarara)

KIM Unoona Sarge, ndiri munhu anonamata zvakanyanya. Mutemo weCanada unopa kodzero, saka kodzero dzakawanda kwazvo.

Sarge (akanyarara)

KIM MuCanada tine Mutemo wedu unokosha unonzi Charter of Rights and Freedoms. Inopa kodzero dzakananga kuVagari munyika ino yakanaka asi, zvakadini nemhuka? Zvakadini nemhuka? Mhuka hadzifanirwe kuwanawo kodzero here Sarge?

Sarge Hongu, hongu ivo vanofanirwa ...

KIM Uye zvakadini nemiti? Guta rinodzika mitemo inorambidza vanhu kutema miti. Ini pachangu, ndinotenda mukodzero idzodzo.

Sarge sure...

KIM Hausi kuona zvandiri kutaura here Sarge? Mhuka dzine kodzero, Zvirimwa zvine kodzero asi, ko nezvekodzero dzeIn-animate objects? Zvinhu zve-In-animate hazvifanire kuve nekodzero dzakafanana nechero chimwe chinhu chiripo here?

Sarge ndinofunga ndiri kuona zvauri kutaura...

KIM Hongu! Exactly Sarge! Zvishandiso izvozvo, chaizvoizvo, zvinofanira kuva nekodzero dzose dzakafanana dzezvirimwa, mhuka, kana kuti kunyange vanhu. Gwaro Rinofanirwa Kudzivirira zvinhu zvose zvakaenzana, uye kwete kusarudza kuti ndezvipi zvinofanira kuva nezvisingafaniri kuva nekodzero.

Sarge ...saka, zvauri kutaura ndezvekuti, hazvina basa kuti maturusi ndeaani...

KIM Chaizvo, hazvina basa, nekuti hapana anogona chaizvo kuva muridzi wezvishandiso. Ndiwo maturusi pachawo atiri kuponesa. Zvino, TPSB yanga ichikumbira kuti 'titore' maturusi asi, ndingade kushandisa izwi rekuti 'kusunungura'. Zvishandiso zvidiki zvisina kutya, zvinogona kurasika kana kurasika chero nguva. Kwete, hapana chikonzero chekubata muridzi kuti uwane mvumo. Ndiwo maturusi pachawo atiri kuponesa nehugamba.

Sarge ndinobvumirana nemashoko ako.

KIM Mune ramangwana, ndinotenda kuti nzanga yedu inozopedzisira yagamuchira kodzero dzeIn-animate zvinhu seyakakosha AS, uye pamwe ZVIMWE zvakakosha kupfuura zvatiri. Mu 'Future Charter' Ndinoziva zviito zvedu nhasi, pazuva rino renjodzi, zvichaonekwa mumashure sezvakanaka.

Sarge Chii?

KIM Darn it Sarge!

Sarge Murdock ane kodzero pasi peCharter of Rights and Freedoms, kunyanya Chikamu 8: "Munhu wose ane kodzero yekuchengetedzwa kubva pakutsvaga kusina musoro kana kubatwa."

KIM Oh suuuuure... Asi zvakadini nekodzero dzezvishandiso izvozvo? Maturusi madiki iwayo anotya, asingatombozivi kana rimwe zuva achashandiswa mukuveza nekugadzirwa chaiko kwezvimwe zvinhu zvinobatika. Zvishandiso izvozvo zvaizofungei nezvazvo?!

Sarge ...uuuhhhh...

KIM UYE! Uye, ko nezveChata yangu Kodzero?! Handina kodzero yezvandinotenda zvechitendero here? Uye kutenda muchitendero chipi zvacho chandinoda, pasinei nokuti chii?

Sarge handina chokwadi nezvauri kuwana asi, ndapota enderera.

KIM NDINOFANIRA KUZVIZVIPIRIRA IWE HERE?

Sarge (hazvina chokwadi kuti wopindura sei)

KIM NDIRI MUNHU WEZVIDODZO!... Hezvo! Ndakazvitaura, ndakazozvitaura. Ndiri munamati wezvidhori akaoma musoro. Ndinotenda muhumwari hwezvinhu zvisina upenyu uye ndinozvinamata.

Sarge Oh... zvino ndanzwisisa. Zvinoenderana nehurongwa hweToilet Papering Service, ndinofanirwa kukukorokotedza nekukugamuchidzai nekuda kwechitendero chenyu chakanakisa. Bravo.

KIM Chaizvo, uye kana ndichifanira kuenda 'Charter versus Charter' kuti nditsigire basa rangu rechitendero kune izvo zvishandiso, NDICHAZVIITA.

Sarge Asina hukama neizvi, webhusaiti yako iri kuuya sei?

KIM Ah, handizive, ndakanganwa password kuaccount, saka handikwanise kubhadhara dhora rimwe chete pamwedzi muripo. Chaizvoizvo haina kunyanya kukosha kwandiri se dot com domain, kunyangwe ine zita rangu, uye izvo ini pachangu ndakanyoresa, hazvina kukosha kwandiri. Ndinoreva... hazvina kuita sekuti ine mweya kana kodzero kana chimwe chinhu. Hachisi chinhu chinobatika sezvidhori zvandinonamata.

Sarge Yeah. Hapana chekunetsekana nacho.

KIM Ndizvozvo. Kunze kwezvo, ndeipi idiot yaizobhadhara mari yakakosha kutenga zita rezita rine zita remumwe munhu pariri zvakadaro? 198 euros imari yakawanda yechinhu chisiri chemuviri.

Sarge Unoziva sei mutengo wekutengesa weramangwana?

KIM HAPANA NGUVA YEIKO ZVINO, NGATIENDI TINOSEVEDZA IYO MATAMBIRO!

Vanotora maturusi ndokunyengedza munyori vachiti vari kuendesa kuna VaMurdock.

Sarge Good thing takanyengedza secretary tichiti tiri kuendesa maturusi kuna VaMurdock.

KIM Ndava kuzotumira email kuna Mr. MURDOCK sezvo dziri chaidzo 9:06 AM.

Sarge Haufanire kudaidzira zita rake, ndakamira ipo pano.

KIM Ndine urombo, chigunwe changu chakatsvedza pakiyi yekukiya. Gee whiz, ndinovimba iyo email yandichangobva kutumira haisi humbowo hwechokwadi hwekusateerera mutemo une chekuita neCivil Remedies Act. Ndinoreva $2501.60 inodarika $1000.

Sarge Usanetseke, marooki chete anobvisa mari inodarika zviuru zana neAttourney General. Ndinoreva, haisiriyo 2021, siyana nazvo...

Uye ... kupera kwechiitiko.

KUSATEERERA CHIVEZVO ndicho chinhu chakaipisisa mundangariro yoMUDZIDZI wezvidhori.

Ongorora: Kubva pakunyora izvi, zvakatemwa kuti kutengeswa kweWebhusaiti ino kunogona kuve kwakakonzerwa nekutyorwa kwekondirakiti kwakaitika semhedzisiro ye2023 Actor's Strike. Panguva iyoyo, Vatambi vazhinji vakatyora zvibvumirano zvavo neTalent Agencies. Kudai Talent Agency yaive nedandemutande rakanyoreswa uye vakarishandisa pachinzvimbo cheActor, uye nezita raActor iyeye, uye nemvumo yaActor iyeye... Pano tine mhedzisiro. Zvinoita sezvinokodzera, uye zvinokatyamadza zvinoshamisa kuti HIS UNION inoratidzika kunge yakatora chiito chave chichikuvadza KUDA KWAKE. Wow, chaizvo sezvakaitwa nemumwe mukomana. Edza kufungidzira kuti ndiani mukomana.

Iye zvino Kuzarura JungYulKim.com's Official Mascot!

Iyo Mascot inonzi 'TP-speedline'

JungYulKim.com's Official Mascot, TP-speedline

Dzokera kuSiti Menyu

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate