JungYulKim.com प्रधान सर्वेक्षण

GO BACK इति

२०२४ तमे वर्षे JungYulKim.com Prime Survey इत्येतत् अधुना प्रचलति ।

तथापि 'अभाज्यसङ्ख्याः' कानि सन्ति ?

अभाज्यसङ्ख्याः प्राकृतिकसङ्ख्यानां उपसमूहः भवति .

प्राकृतसङ्ख्याः 'गणनासंख्याः' सन्ति : १ .

१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० ,११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०...

अभाज्यसङ्ख्याः ताः सन्ति येषां सङ्ख्या अथवा तस्याः स्वतः परं अन्येन सङ्ख्यायाः समानरूपेण विभक्तुं न शक्यते:

१, , , ४, , ६, ७ , ८, ९, १० , ११ , १२, १३ , १४, १५, १६, १७ , १८ , १९ , २०...

पश्यतु?

२, ३, ५, ७, ११, १३, १७, १९, २३, २९, ३१, ३७, ४१, ४३, ४७, ५३, ५९, ६१...

अभाज्यसंख्या कियत् अपि बृहत् भवतु, तस्मात् अपि बृहत्तरः अन्यः अभाज्यसङ्ख्या सर्वदा भवति ।

अग्रिमा अभाज्यसङ्ख्या का भविष्यति इति पूर्वानुमानस्य अस्माकं कोऽपि उपायः नास्ति, अतः अभाज्यसङ्ख्याः मनुष्यस्य कृते अज्ञाताः एव तिष्ठन्ति । ते केवलं पूर्वानुमानं कर्तुं न शक्यन्ते। सर्वेषां अभाज्यसङ्ख्यानां वर्णनार्थं सूत्रं नास्ति ।

वयं परीक्षितुं शक्नुमः यत् कश्चन सङ्ख्या अभाज्यः अस्ति वा इति । एतत्करणस्य विधयः सुप्रसिद्धाः सन्ति । तथापि अग्रिमा अभाज्यसङ्ख्या का भविष्यति इति वयं पूर्वानुमानं कर्तुं न शक्नुमः ।

अद्यतनस्य आधुनिकप्रौद्योगिकीजगति एतेन बहवः कष्टानि सृज्यन्ते । यदा सर्वे क्रिप्टोग्राफी एतावत् सर्वथा अज्ञातस्य किमपि वस्तुनः उपरि अवलम्बन्ते तदा कदापि दत्तांशः कथं यथार्थतया सुरक्षितः भवितुम् अर्हति?

सत्यमेव एतत् रहस्यं 'अदृष्टम्' च।

अभाज्यसङ्ख्यानां सर्वेक्षणं किमर्थम् ?

ना केन!

किं किमपि सत्यमेव 'यादृच्छिकम्' ? अहं वदामि न...

अस्माकं आदर्शवाक्यं अस्ति यत् - एतत् 'रैण्डम् सर्वेक्षणम्' नास्ति, एतत् 'प्राइम सर्वेक्षणम्' अस्ति।

रोचकं टिप्पणं यत् यस्मात् दूरभाषसङ्ख्यातः प्राइम सर्वेक्षणं क्रियते सः अभाज्यसङ्ख्या नास्ति । अतः सर्वेक्षणं निष्पक्षं भवति इति कारणतः एतस्य अर्थः अस्ति। अतः अभाज्यसङ्ख्या कीदृशी भवति, अस्य विषये किं ज्ञातुं शक्नुमः ?

अस्माकं दैनन्दिनजीवनाय अभाज्यसङ्ख्याः वस्तुतः अतीव महत्त्वपूर्णाः इति अल्पाः एव जनाः जानन्ति । अतः, JungYulKim.com साहसेन प्रतिदिनं अभाज्यसङ्ख्यानां उपयोगं कुर्वतां जनानां प्रत्यक्षतया उत्तराणि अन्वेष्टुं प्रवृत्तः अस्ति। आश्चर्यं यत् तेषु केचन तत् अपि न जानन्ति।

अस्य अनन्यसर्वक्षणस्य कृते केवलं अभाज्यध्वनिसङ्ख्याः एव पात्राः सन्ति ।

सर्वेक्षणप्रश्नाः निम्नलिखितरूपेण सन्ति ।

प्रथमः नम्बरः - किं भवन्तः जानन्ति यत् भवतः दूरभाषसङ्ख्या अभाज्यसङ्ख्या अस्ति ?

द्वितीयः सङ्ख्याः - किं भवन्तः जानन्ति यत् अभाज्यसङ्ख्याः केवलं प्रथमसङ्ख्यायाः स्वयमेव च विभज्यन्ते ?

तृतीयः सङ्ख्या : किं भवन्तः जानन्ति यत् अभाज्यसङ्ख्याः पूर्वानुमानं कर्तुं न शक्यन्ते ?

प्रारम्भिक परिणाम : १.

वर्तमान समये : सर्वेक्षणस्य १००% प्रतिभागिनः त्रयोऽपि प्रश्नानाम् उत्तरं NO दत्तवन्तः ।

अनेन ज्ञायते यत् ये जनाः अभाज्यसङ्ख्यां प्रयुञ्जते ते तत् अपि न जानन्ति । अत्युत्तमम्‌।

अस्य सांख्यिकीयदत्तांशस्य उपयोगेन भ्रामकत्वं न भवतु इति मया एतदपि वक्तव्यं यत् सर्वेक्षणे एतावता एकः एव प्रतिभागी। अन्यः अपि आसीत् यः त्रयाणां प्रश्नानां प्रभावीरूपेण उत्तरं दत्तवान् किन्तु, तेषां उत्तराणि सर्वेक्षणस्य भागः न भवन्ति यतोहि ते 'किं भवन्तः लघुसर्वक्षणे भागं ग्रहीतुं इच्छन्ति' इति पृष्टे NO इति उत्तरं दत्तवन्तः। नैतिकदृष्ट्या तेषां उत्तराणि अस्य सर्वेक्षणस्य परिणामेषु समाविष्टुं न शक्यन्ते । ते NO YES YES इति उत्तरं दत्तवन्तः। रुचिकरम्‌...

सर्वेक्षणस्य समाप्तिः अभवत् । अस्माभिः यत् ज्ञातं तत् अस्ति यत् सर्वेक्षणं परिश्रमः एव। जनाः सर्वेक्षणं न रोचन्ते, दुर्लभतया च कस्यापि सर्वेक्षणप्रश्नस्य उत्तरं दातुम् इच्छन्ति । एकं सकारात्मकं यत्, सर्वेक्षणप्रतिभागिना सह वदन् प्रतिभागी सूचितवान् यत् जालपुटे 'शुभंकरम्' भवितुमर्हति इति । टीपी-स्पीड्लाइन् नूतनं JungYulKim.com Mascot इति रूपेण दृश्यं प्राप्तवान् । सः महत् कार्यं करोति, तस्य स्वकीयं पृष्ठम् अपि अस्ति!

GO BACK इति

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate