JungYulKim.com Zoonii Superfan

...Seenaa Dubbisaa, Kubbaa Qorqorrootti makamaa...

Meeshaaleen Hataman Feb 1st 2023

JungYulKim.com's Official Mascot dhiheenya kana ifoomeera. Maqaan Maskootii kanaa 'TP-Speedline' jedhama. Mascot kun adventures hawwataa akkamii qabaachuu akka danda'u eenyutu beeka. Suuta suutaan fi layer layer, waa’ee oomisha paalpii siliindarii kanaa baruu jalqabnee jirra. Kanaadaan waraqaa paalpii addunyaa kanarraa bakka kamiyyuu caalaa waan qabduuf, maskot kun dhuguma goota Kanaadaati. Gaaffiin hedduun jira, namoonni waa'ee TP-Speedline beekuu barbaadu. Gaaffiiwwan akka: 'Sun ply meeqa?' akkasumas 'Harkaan moo harka jalatti fannifamuu qaba?'. Dhumarratti ogeeyyii Tajaajila Waraqaa Mana Fincaanii(TPS) irraa yaaddoowwan yeroo dheeraaf turan kana akka furan gaafachuu nu barbaachisuu danda’a, kunis hundi keenya qajeelfama waa’ee dambiiwwan Waraqaa Mana Fincaanii sadarkaa isaanii eeggate irraa fayyadamoo ta’uu dandeenya.

...Seenaa Dubbisaa, Kubbaa Qorqorrootti makamaa...

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate