ꯖꯪꯌꯨꯂꯀꯤꯝ.ꯀꯝ ꯁꯨꯄꯥꯔꯐꯦꯟ ꯖꯣꯟ꯫

...ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ, ꯁ꯭ꯅꯣꯕꯣꯂꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯤꯌꯨ...

ꯈꯨꯠꯂꯥꯌꯁꯤꯡ ꯲꯰꯲꯳ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯱ꯗꯥ ꯍꯨꯔꯥꯅꯈꯤ꯫

ꯖꯪꯌꯨꯂꯀꯤꯝ.ꯀꯃꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯃꯦꯁ꯭ꯀꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯥ ꯐꯣꯉꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯥꯁ꯭ꯀꯣꯠꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ‘ꯇꯤ.ꯄꯤ.-ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯂꯥꯏꯟ’ꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯁ꯭ꯀꯣꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯥ ꯈꯉꯕꯒꯦ꯫ ꯇꯞꯅꯥ ꯇꯞꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯂꯦꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯄꯜꯄ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯍꯧꯔꯀꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗꯥ ꯀꯅꯥꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯜꯄ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯩꯕꯅꯥ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁ꯭ꯀꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯥ ꯀꯅꯥꯗꯥꯒꯤ ꯍꯤꯔꯣ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯤ.ꯄꯤ.-ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯂꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯈꯉꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ JungYulKim.com ꯗꯥ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ: ‘ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥꯅꯣ?’ ꯑꯃꯁꯨꯡ ‘ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯚꯔ-ꯍꯦꯟꯗ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯑꯟꯗꯔ-ꯍꯦꯟꯗ?’. ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕꯥ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ(ꯇꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.)ꯒꯤ ꯑꯈꯉ-ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯄꯦꯄꯔꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯇꯝꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫

...ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ, ꯁ꯭ꯅꯣꯕꯣꯂꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯤꯌꯨ...

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate